Magyar Országos Tudósító, 1934. október/3

1934-10-22 [115]

r o v a r oá • BÁRCZY ISTVÁN ARCKÉP LELEPLEZÉSE AZ V. KER'JLETI NÉP HÁZION. Nagy és előkelő közönség, a békebeli Budapest sok nagy nevének jelenlétében lep­lezték le bensőséges ünnepség keretében vasárnap délelőtt 11 órakor a V. Pál-utcai Népház színháztermében Bár c z y István dr. ny. igazság­ügyminiszter, Budapest hajdani nagynevű polgármesterének arcképét,.jiz ünnepségen ott volt a főváros egész vezetősége,B orv ondég ^oronc főpolgármester pétiig kimontotto távollétét, Megjelentek a Népház és az V. kerületi általános Jótékonysági Egyesülőt vezetőségének tagjai, a Népház korábbi és mostani mpconásai, a kerület polgárságának szino-java és sokan a székesfőváros egész társadalmából. Ott voltak az ünnepolt Bárczy_ Istvánon kivül S i p ő c z Jonő polgármestor, Sipocz Jonőné, Libor Endre és Szondy Károly alpolgármesterek, Márkus Jenő miniszteri tanácsos, a Boszkárt h. vezérigazgatója, Bódy iSszló, Morvay Endre, Kompéi-. Ágoston, Felkay Ferenc-, báró Babarczy István, Battlay , Duday, Farkas Ákos, Salamon Géza, Újlaki Holtzspach Ödön, Hamvassy tanácsnokok, Wirnhardt Ágoston h. aluljáró, Csorna Kálmán árvaszéki elnök, Antalffy Géza főjegyző, a kulturális ügyosztály h. vezetője és vitéz dr. Horváth László továbbá Bartl Tivadar főjegyzők, a szociálpolitikai és közjótékonysági ügy­osztály képviseletében, Logjolentok: fíarror Ferenc, Borozol Jonő, Déry Fo~ ronc, Piporkovics Bátor ny. alpolgármesterek, Csupor János, Oreyy Gyula, Mahror Aladár, Wildnor Ödön ny, tanácsnokok, Melly Béla ny. árvaszéki el­nök, Szabó Sándor ny. tisztifőorvos, a régiek közül. Nagy szoretottol fo­gadták' özv. Hamvay Sándornét, a NÁpházat életrohozó Hamvay tanácsnok öz­vegyét. Az előkelő közönség soraiban ottláttuk Sán^dor Pál országgyűlési képviselőt, Glückstahl Samu és Vida Jtenű felsőházi tagokat, Vágvocsei Wel • lisch Alfréd müépitész, kormányfőtanácsost, Zaymusz Gyula plébánost, Szé­csi Ernő székesfővárosi h. tisztifőorvos£ aki hosszú évek óta a Népház or­vosi teondőit látja ol sok szeretettől. A törvényhatóság bizotts^ i tag­jai közül i3 számosan vettek teszt az ünnepségen, köztük Kabakovics Jó­zstil, Zala Zsigmond, Hoffmann Mihály és még sokan mások. Ott voltak Horvay János szobrászművész, Pásztor Mihály, Havas István a Petőfi Társaság főt-' b­kára, Honfy Lajos adóhivatali igazgató, Salusinszky Gyula főszerkesztő, Cziglor István, Kálnay Gyula, Gorbor Béla,dr. aCHarité főorvosa, Sternád István és még igen sokan mások, A Népház délszaki növényekkel és drapériákkal diszitott szín­háztermében folyt le az arcképeié leplező ünnepség. Halász Elomér ny, kerületi aluljáró az V, kerületi Általános Közjótékonysági Egyesülőt ügy­vezető elnöke tartotta a megnyitó beszédút miután a Népház zenekara és ének­kara olőadta a magyar Himnuszt. A megnyitó boszédbon Halász Elomér vissza­tekintett az intézmény múltjára és bejelentőtte, hogy mai arckép leleple­ző ünn.psógnuk az adott aktualitást, hogy most mult 25 éve annak, hogy Ham­vay Sándor akkori kerületi aluljáró, Bárczy Istvn polgármester hathatós támogatásával megvalósította a Népházat. Az ünnepi beszédet a megjelenésbon gyengélkedése miatt aka-­dályezott Borvendég ^Ferenc főpolgármester h;lyott Liber Endre tartotta. Azzal kezdte, hogy véletlen müvo az, hogy itt, ezon a szép ünnepségen ma felszólal, de örömmel é3 szivből teszi, mert ő ogyik legrégibb munka­társa az élők közül Bárczy Istvánnak, akinok polgármestersége idején legelső titkára volt, Molog szavakkal méltatta Bárczy Istvánt, az embert, a szociális érzófeokkol átfűtött polgármestort, aki nemcsak vozo­tője, hanem valóban atyja volt az egész varosnak és szivvol lélekkel azon fáradozott, hogy ezt az akkor életerőtől dtzzadó fiatal, fejlődő fővárost valóban komoly impozáns világvárossá fejlessze, Bárczy István volt c mai modora szociálpolitika megalapitója, amelynek ez az intézmény egyik első alkotása volt. Libor alpolgármester ezután felolvasta Borvendég Foronc főpolgármester ünnepi beszédét^ amely többek között igy hangzik: - Budapestnek egyik teremtő szellemét ünnepeljük most, ^ert hogy Budapest világvárossá lett, az nem a., véletlen müvo, nom is vala­mely öntudatlan természeti erők hatása alatt kelotkezott. Céltudatos embe­ri alkotás ez, Budapestért élő emberekben kellett öntudatra ébredni annak, hogy ezt a várost világvárossá ko»ll tonni. Ez az öntudat Bárczy Istvánba jelont meg teljes erővel, / /? j ^ /Folyt, köv./D,

Next

/
Oldalképek
Tartalom