Magyar Országos Tudósító, 1934. június/3

1934-06-30 [104]

RENDŐRSÉG ELMARAD A SZOCIÁLDEMOKRATÁK TATTERSALLI NEPGYŰLÉSE, A szociáldemokraták július I«- ón' áélutánra hir do tott népgyüléso, moly a Tattcrsall-ban lott^vol­nr. megtartva, - elmarad* A rendőrség ozt n" gyűlést riogtiltotta, nort idoilog ö30Z00 3ik o katonai sporthét befőjoző ünnopsÓgoivol./MOT/R. .... EGYHÁZI HÍREK ^ PUKY ENDRE FIÁNAK ÉS TOMC SANYI VILEOS PÁL LEÁNYÁNAK ESKÜVŐJE', P u k y Bndro dr, közigazgatási bírósági elnök, bu­dai református főgondnok fia: bizáki P u k y Foronc Pőtor-Pál "jiapján dél­ben, a Deák-téri evangélikus templomban tartotta esküvőjét toncsányi 1 o n ­c s ó n y i Káriával, T o r.i c s á n y i Vilmos Pál dr, ny. miniszter, pesti magyar evangélikus egyházfelügyelő leányával, A tompionban »fgy óa előkelő közönség jelent meg a fényes esküvőre. Az első kőt padsorban fog­laltak helyet a Közigazgatási Biróság tagjai, köztük Majzik Viktor és Bothos Gyula tanácselnökök, Torzsay-Bibor Gyula ós Borsos Endre közig,bi­rok, ott volt vitéz Hiszár Aladár, Budapest ny, f opolg ormost ere, vitéz pávai Mátyás Sándor ny, olt áh őrnagy, Haypál Béla budai református lelkész, a társaságbeli hölgyek élén Raffay .Sándorné, Kárpáthy Kamillónó, Révy Kál­mánná, • továbbá a Tomc3ányi-, a Puky-, B^ n ó-családok ós a rokonság többi tagjai, A nászrionotbon r^sztvottek az örömszülők: Puky Endre és felesége, s Tomc3ányi Vilmos Pál és felesége is, A két násznagy T 0 m ­c 3 á ny i Móric dr. budaposti ogyotemi professzor és G á 1 1 Endre dr',, a postvidéki törvényszék olnöko volt, A szertartás olőtt Baydu István, a kiváló miskolci gor­donkauüvÓ3Z szólót játszott a kóruson, Raffay Sándor dr, püspök vé­gozto az eskotést, Pál apostol második korinthusi levelo IX, részének 6.' verse alapján, méltatva két régi magyar család áldott szont örömnapját , A touploui ünnop után lakoma volt a Nomzoti Kaszinóban, /MOT/F.. —ELJEGYZÉS FARKAS ISTVÁN PÜSPÖK CSALÁDJÁBAN* Farkas István tiszán­inneni rofdraátua püspök és felosógo, Sassi Nagy Erzsébot leányát, Er­zsikét Miskolcon oljogyozto zádorfalvi D e a e Károly dr« m, kir. nonvődfőorvos', /Mindon külön értositÓ3 helyett.,/ /MOT/F, Pro d o m o : Farkas István püs­pök kéri fenti hir szives közlését, ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI KONFERENCIA fejeződött bo tegnap, Péter­Pál napján, a Duna melletti Tahiban, A középiskolás fiuk és középiskolás leányok számára tartott két párhuzamos konferenciát a Magyar Diákok Pro Ciiriato-Szövotségénok evangélikus osztálya rondezto, S c h o 1 t z Oszkár dr, ny. pénzügyi főtanácsos, egyházkor, főjegyző és K o m 1 ó s i Ilona loánytitkár vezetésével, s a hatnapos gyűlésen az evangélikus lelkészi kar kiválóságai éa ar ifJuaÁgl"lólokg ondoz ás más i "*ort munkásai szeropoltok. Ma, szombaton osto, ugyancsak Tahiban kezdődik a * Pro Christo-Diák szövetség nyolcnapos nyári főiskolás konferenciája, amely­nek program:.ján mintogy ötvon olőadó nevét olvassuk; /MOT/F. HÍREK ° mí Sf'' TX V/\ —GÖRÖGKELETI MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG ALAKULT VÁCON. Pőter-Jál ünnepén J Vácon, a görögkoloti magyar hivők, akik hosszú évek óta mindon lolkivozotés nélkül állottak, egységbe tömörülve bejelentették csatlakozásukat a buda­posti Aranyszájú Szent Jánosról elnevezett görögkeleti magyar egyházhoz és megalakították az ottani fiókegyházközségot, A közgyűlés után délelőtt 11 érőkor a Kultúrházban magyarnyelvű ünnepélyes hálaadó szontniso volt, amoly'. -papi segédlettel dr. R u s z k o Jáno3 budaposti görögkoloti magyar plébá­tnoa celebrált, 3 ugyanő uondotta a szentbeszédet is, A közgyűlési jegyző­be könyvöt a v-áci polgármesteri hivatalhoz ós a vallás-és közoktatásü/rvi mi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom