Magyar Országos Tudósító, 1934. június/2

1934-06-11 [103]

EGYESÜLTEK A MAGYAR SZőLooG^ZD^ ÉRDEKELTSÉGEK, T\ '•.-; i ki v'-nsága teljesült vasárnap d.'lelőtt p m. gyer szőlős­gazda t ársadaIonnak: u szclőa-g^zd \k két vezető érdé: elbsége, a M-.gyar Sző­lősgazdák Orsz áaos Egyesülete és t Szőlőbirtokosok Or ,zágos Szövetségé ünnep' l?;es közgyűlés keretében kimondott r.k egyesülésüket. Délelőtt tiz órakor a Magyar Szőlőbirtokosok Országos Szö­vetsége '..-..rton formális közgyűlést Lézer Miklós országgyűlési képvi­selő elnöklet '-vcl. Az elnöki megnyitó után a szövetség belső ügyeit B r a u n Jenő 'a Polgár L jos terjesztették elő, majd R e i z ­m a n n Zoltán olvasta fel az egyesülést kimondó hítároz? ti javaslatot, amelyet a közgyűlés egyhangúan magáévá tett, F 1 e i s c h n a n n Hen­. rik felszól.-1 '.sn után az elnöklő .L á zár Miklós állott fel szólásra. - Ünnepélyes és el'rs !-kenyltő pillanat ez - mondotté - ami­kor kimondjuk a Szőlőbirtokosok Országos Szövetségének beolvadását a Ma­gyar Szőlősgazdák Orsz'gos Egyesületébe. Isten áldását kérem erre a nagy­fontosságú nemzeti termelési ágra, amely négyszázezer holdon,közel egymil­lió magyar embernek ad kanyarét. Most-, hogy a szőlősgazda társadalon egy­séges táborba tömörül, bizvádt romálh' tjük,hogy' ki tudjuk, majd küzdeni a bennünket megillető méltányos és -.mibori jogokat-, ; A szövetség közgyüléeeután a M gyúr Szőlősgazdák Országos EgyCo'Jlctének közgyűlése következett, amelyen nagyszámban vettek részt az orszá;.: különböző borvidéke inal: k V ü la ölte i, továbbá ott voltak Barcsa Ernő h. államtitkár a földmivolésügyl aia i SZÍ: éri un, Báthory Oszkár miniszteri tanácsos a pén'-ügy ••Inisztérium é..; Spcidl Bódog miniszteri t .nácsos keres­kedelemügyi minisztérium képviseletében. . ' k közgyűlésen báró 1 d t o t t Ke lem/elnökölt, aki mel­lett L á z ••' r Miklós országgyűlési képviselő, Baross Endre gazda­sági főtanácsos é* az' elnökség töob vezető tagja foglalt helyet, B 'ró \V.-ldbott kelemen megnyitó beszédében a megjelentek meleg­ünneplése között közölte Kosinszky Viktor legfelsőbb elismerését as dr. BarossEndre kitüntetését, majd indítványozta, hogy ú2 egyesület érdemes alelnökét, Mattá Árpád kormányfŐtanácsost tiszteleti tagnak válasszák meg. A közgyűlés az elnöki- indítványt egyhangú lelkesedéssel magáévá tette, A továbbiakban báró v /aldüott Kelemen a következőket mondotta: - A mult esztendőben foglaltam el az elnöki széket és nyu­godt lelkiismerettel állapíthatom meg,hogy az : gye sülé* elnöksége a maga elé kitűzött célt nagymértékben megközelítette és programraját megvalósítot­ta. E helyről újból hangsúlyozom,hogy a magyar sz őlősgazdáKnyomasztó problémái" csak egységes összefogással oldhatók meg, ezért a legfontosabb programmpont a szőlősgazdák megszervezése. E célból számos vidéki központ­ban -z egyesület nagygyűléseket tartott. Sajnos a bortermelés évek ót; :hú­zódó, vadsága még mindig tart, de ugyanekkor meg kell állapitanunk,hogy a sscl6sgazdák soha sem adták annyira jelét az élni akarásukn;k,mint ezek­ben a nehéz időkben. Az elért eredmények mutatják, hogy a szőlősgazda tár­sadalom akarja és meg is fogja teremteni boldogulásának faltételeit.A mai közgyűlés legfontosabb tárgya a két szől'őérde.keltség fúzió ja.Ebben a tárgy­ban ás egész tél folyamán voltuk tárgyalások ás mindkét fél c legmesszebb­menőén támogatta e nagy horderejű kardét: megoldását.A két félnem állt szemben egymással,hanem egymás mellett és tárgyalásoknál sikerült ki­küszöbölni minden elvi és "személyi kérdóst: az egyesületek vezetőit csak egyet len-egy szempont vezette, - mu' ; ,y; r aa 81óbirtokosok jövője.Az Isten áldása kísérje a magyar szőlősgazda társadalom egységes nagy táborát.Befe­jezésül báró V/aldbot't Kelemen ránut tett . "most összeülő Nemzetközi Mező­gazdasági Konferencia nagy fontosságára,hang súlyozva,hogy ez kitűnő alka­lom lesz az összes államokkal megismertetni a magyar szőlős osztály kíván­ságait és f ".fogását. • /folyt, köv,/ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR A

Next

/
Oldalképek
Tartalom