Magyar Országos Tudósító, 1933. december/3

1933-12-28 [089]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ Kézirat. Második kiadás* Budapest, 1933. december 28. XV. évfolyam, 293, szám. RENDŐRSÉG BETÖRÉSEK. Az elmúlt éjjel álkulcsos betörők jártak Szalay Pál színész Wesselényi-utca 34. szám alattt lakásán, s onnan körülbelül 1000 pengő érték­ben ruhaneműt vittek el. Ugyancsak álkulcsos betörők jártak dr. D o m j á n Jánosné Abonyi-utca 29. szám alatti lakásán, ahonnan 300 pengő értékben vittek kü­lönböző ruhanemüeket. A hajnali órákban^asváry Pál-utca 4. szám alatt lévő füszer­üzletbe, a szomszédos üres üzlethelyiségből falbontás utján jártak betörők, a kasszát próbálták-megfurnl, de nem sikerült, csupán a kézikasszában lévő kb. 80 pengő készpénzt vitték el. A rendőrség a betörések ügyében nyomozást indított. /MOT/H. FŐVÁROS AZ IGAZOLÓ VÁLASZTMÁNY ÜLÉST TART. Az igazolóválasztmány december 29.­én, pénteken délelőtt még egy ülést tart ebben az évben, amikor a közgyű­lésekről távolmaradt bizottsági tagok jegyzékét fogják bemutatni és a Pásztbv Jáno3 törvényhat u sági bizottsági tag ellen beadott összöf^rh.9-tat-J-»n^ séget \. rgyalják Jblytatólagosan, /MOT/D, MEGTÖRTÉNT A TANÜGYI KINEVEZÉS, A főváros vezetősége az ősszel, mint is­meretes, pályázatot hirdetett mindazokra a tanügyi állásokra, amelyek az utóbbi évek során megüresedtek, de nagyrészt helyettesítés révén már ideiglenesen be voltak töltve, A pályázat iránt ^riási érdeklődés nyilvánult meg és a 136 állásra 1800-nól több' pályázati kérvény futott be. Az igazgatói állásokat a közelmúltban választás utján már betöltötte a t'tír v ényhat ö s ág tanácsa, dr. S i p ő-c a Jenő polgármester pedig ma hozta nyilvánosságra a többi állásokra megejtett kinevezéseket. Az ujonan kinevezett óvónők, tanitók, tanítónők, tanárok és tanárnők névjegyzéke a következő: Elemi iskolai rendes tanítók: Vitéz Szelénél Imre. Füzessy Zoltán, Schoppel Tibor, Hubacs' Jenő, Polesznyák Ödön, Sznopek Emil, Kovács Gergely, Nóvák István, Vésel Győfcő, Stóla Mihály, Várhegyi Lajos, Lestyán Béla, Szakáts Zoltánné, Balogh Ida, Kónya Lajosné, Buschtabler Antalné, Csuka Margit, dr. Sinka Gyuláné, Kiss Béláné, Balázs Ida, Egyed Aranka, Szép Agenorné, Körösmezey Cella, Balogh Gyuláné, Pohl Margit, Illés Klára, Bakos Jenőné, Keleti Károlyné, Wlrnhardt Gyuláné,Pandurovits Celesztin, Radics Jenőnél, Kovács Kollor Anna, Ártky Józsefné, Jurcsó Irén Margit, Németh Katalin, Hergecz Erzsébet, Bródy Zsigmondné, Vargha Jánosné, Unger Katalin, Fejérvári Etelka, Frisch Gyuláné, Stampay Mária, Nagy Mária, Iva­nlc Ilma, özv. Ecker Károlyné, Bendzsel Béláné, Keresztes Zoltánná, Akan­tisz Katalin, Odor Ilona, Füsthy Hajnalka, Éltes Emília, Özv. Ujlaky Marcel­né, özv. Kovács Gézáné, Tas Márta, Albrecht Klára, özv. Szende Jánosné, özv. dr, Antal Elekné, özv. Krúdy Gyuláné, Neumann Ida, Sztakó Júlia, dr. Szabó Jenőné, Lápossy E e rencné, Czeglédy Emánuelné, D'Isoz Emiiné, dr. Fráter Kál­mánná, dr. Massanek Gábornó, Polgári fiúiskola! tanárok: Szirt Miklós, Palló Imre, Drózdy Kálmán, Kuna Jenő, Stampay Nándor, Zsingor Károly, Soós Tihamér, Graff Fe­renc, Potondi János, Vadász Béla, Andrasovszky István, Pályl Sándor, ifj. Eisenstovk Imre, Dalibor ^er ne, Dékán Rezső, Hoffer L. Ottokár, Péter Dé­nes, vitéz Konrád Béla, Schrott Sándor. Polgári leányiskolái tanárok :Trlbuszer Béláné sz. Turkovlcs Margit, Gruner Zoltánné sz. Magasházy Hilda, Székelyi Irén, Kampis Sorolta, Crlstofoll Erna, dr. Engel Mária, Sztrakoniczky Erzsébet, Nagy Gabriella, Kacskovics Gabriella, Szlemenlcs Erna, Soós Klára, Rucslnszky Henrietté, Bereczk Margit, Radnai Paula. A Kereskedőtanonc Iskolai tanítók : Szuló Rezső, I Reáliskolai tanár : dr. Farkas László 7 Leányközép iskolai tanár :Tarkányi Norbertnó sz. Gruzl Etelka. -¥j" /Folytatása következik/

Next

/
Oldalképek
Tartalom