Magyar Országos Tudósító, 1933. december/3

1933-12-20 [089]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ •Kézirat. f Kilencedik kiadás. Budapest, 1953. december 20. XV.évfolyam 288.szám. HÍREK —A MAGYAR-LENGYEL KERESKEDELMI KAMARA KÖZGYŰLÉSE. A Magyar-Lengyel Ke­reskedelmi Kamara szerdán délután a Gyáriparosok Országos Szövetségéhek tanácstermében gróf Csoko'nics X ván elnöklete alatt tartotta ren­des közgyűlését, A közgyűlésen letárgyalták a magyar-lengyel árucsere forgalom Jolonlogl helyzetét ós ennek jövő kilátásait. Beterjesztették az 19 32. évi jelentést a kamara működ és érői.Előtrj esztették az 1932. évi zár­számadást és megállapították az 1933.évi költségvetést. Ezután tisztelet­beli tagokká választották fíelniczki Zdzislaw lengyel konzult, M i c is 1 3 k i Kázmér gróf lengyel követségi attasét 03 báró K o r­s a k Rajraund lengyel követség sajtóattaséját és gróf a z é c h e nyi Károlyt, a Magyar-Lengyel Szövetség elnökét. /MOT/X. SIPőOZ JENe DR• POLC-ÁRMESTER liÁZASSÁGA. S 1 p ő c z Jenő dr.. Buda­pest székesfőváros polgármestere és S z á a t o Ilona a Ferences atyák budai plébánia templomában házasságot kötöttek. Az esketési szertartást P.Z a d r a v e t z István ny,tábori püip ök végezte.Tanuk voltak: S i ­p ő c Z László és B o g y a y Artúr. /MOT/H. A KORMÁNYZÓ IS'MEGJELENT A MÉRNÖKEGYLET ELŐADÓÜLÉSÉN. A Magyar Mérnök és Építész Egylet vlzépltészi szakosztálya Rohrlnger Sándor mű­egyetemi tanár elnökletével ülést tartott, amelyen megjelent nagybányai vitéz ii, o r t h y Miklós, Magyarország kormányzója ls. Az előadáson U j ­1 a k y - N a g y Árpád okleveles gépészmérnek tartott előadást "Az orszá­gos önt3zogazdálkodás a Duna-Tisza csatornával kapcsolatban" címmel. Az előadó újszerű elgondolása szerint Alföldünkhöz idők folyamán nagyjából párhuzamos, egyenlő távolságú,hajózó, öntöző stb. csatornákkal kellene be­hálózni. Az első ll7/en csatorna a már kormányzati programot képező, s ter­vezés alatt álló Budapest-szolnoki csatorna lenne, amely azonban az előadó javaslata szerint egyszersmind szivattyúzott öntöző vizet vezetne cirka négyszázezer katasztrális hold részére. A lényeg éppen az öntözővíz mecha­nikai emelésében van - fejtegette Ujlaky-Nagy Árpád - amelynek költsége • az eddig egyeduralkodó felfogással szemben nem drágítja meg jelentősen az öntözőgazdálkodást. Hasonlóképpen ez öntözővíznek a nyárvégi hónapokra szükséges tárolása sem, ami Ujlaky-Nagy javaslata szerint a terep megás pontjain, létesítendő" körtöltéses medencékben történnék. Az előadó az öntő* zegazdálkodást a belterjes telepítés feladatával kötötte össze olyképpen, hegy a hajózó-öntöző csatornák mentén fokozatosan sokezer idővel soktizezer egységéé irányítású szövetkezetekbe tömöritendc belterjes törpegazdaság lé­tesülne • A rendkívül érdekes előadásért a megjelent előkelő hallgatóság és a Mérnökegylet nevében az elnök mondott az előadónak köszönetet. /MOT/Vr —JÓZSEF FERENC KIRÁLYI HERCEGET VÁLASZTOTTÁK A MAGYAR NIPPÖN TÁRSASÁG EL­NÖKÉVÉ.A Magyar ?, r ippon-Tá r oa ság előkelő közönség jelenlétében közgyűlést tar­tott,amelyen megjelentek vitéz dr. -József Ferenc királyi herceg,Simonyi Se­madam Sándor rty•miniszterelnök,Hollós Ödön japán császári konzul és mások. Szentgall A ntal elnöki megnyitója utá n Mezey István dr.terjesztette elő igaz­gatói j elöntését, rámutatva a magyar-japán kulturális és gazdasági kapcsolat ok fejlesztésére a múltévben.A tisztikar megválasztása során a társaság elnöké­vé vitéz dr. Józeef Ferenc királyi herceget választották meg, társelnökök lettek vitéz Csécsi Nagy Imre ny. fiitábornagy, vitéz Guilleaume Árpád ny.al­tábornagy, dr .Follner Frigyes egyetemi tanár,Hollós ödön,Pékár Gyula,Slmonyi­Semadam Sándor; alelnökök: dr.Bozóky Dezső,Dalmady Ödön,Felvinczl-Takács Zol­tán, vitéz Galánthay Glock Tivadar,vitéz Németh Lajos,Erdőssy Károly,Ügyveze­tő igazgató lett dr. Mezey István.A választás után vitéz dr. József Ferenc ki­rályi herceg elnöki székfoglaló beszédében le szögezte,hogy a magyarság megér­1 test vár a nemes japán nemzett51 •Ezután Hollós ödön Naokl'chi Matsunaga japán *• követ üdvözletét telmácsolta,ma,M Németh Lajos a távoli kelet katonai ó'spo- ' ílitikaj kérdéseiről tartott vetítettkénes előadást. /ííOT/B V

Next

/
Oldalképek
Tartalom