Magyar Országos Tudósító, 1933. november/1

1933-11-02 [087]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ K é z i r a t . M á s o d i k _ k 1 a d á s . Budapest, 1933. november 2. XV. évfolyam, 248.. szám. HÍREK A I04Z3TI EGYSÉG PÁRTJA K0 3JUTH LAJOS ES RUBINEK GYULA SÍRJÁNÁL. A Iícnzoti Egység Pártjának küldüttsége na délelőtt fél 12 órakor kegyeletes ühnepsőg korotében áldozott Kossuth La jos ' emlékének,' A Párt tagjai között Tonplo Rezső', Bcrky Gyula, P. Szabó Gófca, Dósi Géza, Tóth Pál, Brogll József, Zsindely Poronc, Dakay-Takách Góza ós Néger Mi­hály párttitkár jolontok meg Kossuth Lajos naazoloumánál, ahol addigra nár nagy gyúszolói;özönség gyűlt össze. AZ Egyetemi Énekkarok elénekelték; a "Nyugodj, nyugodj Kossuth Lajos" cinü dalt, najd T c n p 1 e Rezsó a nausoloun lépcsőjéről ömlőkbeszedet mondott. - Ma csupán a trianoni határokon belül él6 magyarok jehet­tc": el sírodhoz Kossuth Lajosi De a határon innen és tul ólok, nind. ; mind itt lesznek, ha megkondul a felszabadulás ércharangja, ha elmúlik a .cescrü pohár és megszűnik "mi néked fáj, nékünk is fáj". Itt leszünk mind, hogy hálát adjunk neked, amiért belénk oltottad a szabadságban, Magyarország önállóságában ós függetlenségében való hitet, - lla Kossuth Lajos emlékével' foglalkozni, magyar független­séget hirdetni már nem bün: kormányprogram. Csak néhány nap ja^ hogy láng­lelkn voz.6riink.az önálló független magyar nemzet bajnoka 4 kül­földi útjáról visszatérve hitet tett a függetlenség eszméje mellett és kül­politikai elkötelezettségek látszatától ís meg fogja óvni nemzetét a nagy­cél érdekűben. De szélső'jobetól szélső balig minden magyar politikus a függct 1 ens óg al ap j án ál 1. - K 0 asuth Lajost'a magyarok Istene küldötte a megpróbáltatá­sok századának sors^fordulóján, áz uj kor születésének küszöbén* Ö.adott és ad erőt azóta is a küzdelemre, mert bebizonyította, hogy lelkesedéssel és egybeforradássál egy maroknyi nemzet is tud eredményesén küz&enl, A magyar terjié no lombon 8 akarta először megvalósítani a nagy magyar egységet, A szabadságharc elvesztésében nagy szerepet játszott az, hogy hiányzott • min'" oly sokszor a magyar történelem folyamán - hiányzott az, xilért ma is Küzdünk; az összetartás, az összefogás, a nemzeti egység, Kossuth Lajos hirdette először, hogy oly kevesen vagyunk magyarok, hogy köztünk pártos­kod ás, széthúzás nem lehet, minden magyarnak egy óéiért, egy eszközért kell küzdeni: a hazáért, Kossuth Lajos imádkozni jövünk sírodhoz, kérünk segítsd a nemzetet az Igaz útra, mert ma'is, mint akkor! uj kor.kialakulása -.lőtt állunk, harcban ezer ellenségről. Ez a maroknyi nép ma/ollcnsegek­től körülvéve küzd szabadságáért, függetlenségéért, az élet jogáért, A tc m'rciuol ifjaid példaképeink még ma is, s a t unokáid ugyanolyan harccal, kétségbeesett erőkifejtéssel akarják egy uj Magyarország alapkövét lerakni. E csonka ország határain tul is minden magyar imája hozzád száll és hoz­zád könyörög* velük együtt kérünk, segítsd elárult nemzetedet, hogy elérje nagy célját, segítsd azt a nemzetet, amely leborul a te nagyságofl előtt« A beszéd mély hatást tett a jelenvoltakra, Ezután az ugyotomi Ifjúság nevében K ó s a István bőszéit, hangoztatva, hogy a magyar ifjúság mlndon megpróbáltatás ellenére sem engedi lelkébe férkőzni a pesszimizmust, de kitart Kossuth eszményei mellet' Az Egyetemi Énekkarok elénekelték az"Isten áldd meg a ma­gyarty majd a képviselők bevonultak a mauzóleumba és T e m p 1 e d dzoo a Párt nevében hatalmas koszorút helyezett el Kossuth Lajo3 sírjára. Az egyetemi ifjúság nevében K ó s a István tette le a koszorút. R ubinok Gyula sir íjánál, A Nemzeti Egység i&tjának tagjai ezután átvonultak Rubinok Gyula sírjához, ahol megjelentek az elhunyt családjának tagjai is. A sír­nál B o r k 1 Gyula mondott emlékbos zédet. Méltatta az elhunyt államférfi politikai érdemolt és kiemelte szerepét a forradalmak utáni zűrzavaros vi­szonyok konszolidálódása terén, - Törhetetlen munkakedvvel, a kórral is dacolva, áldozatos k kötclesslgtcljesitéssol mentél nagy eszméid után, a nemzet egyetemes érde­[ \j koi szolgálatában. Tehetségedet teljes mértékbon a nemzet számára értéke­l/T sitetted, s halálod után nem maradt számodra más, mint ez a néhány lábnyi j'l /Folytatása következik/

Next

/
Oldalképek
Tartalom