Magyar Országos Tudósító, 1933. szeptember/2

1933-09-11 [048]

. ELJEGYZÉS, Tanáéi Erdélyi' Máriát, Erdólyi Lóránt Pestvármegye alispánja 6ö K o a 6 n y Ilona loányát oljogyozto alsóőraskóczi M o r* ­v a y Iván* /MOT/O RENDŐRSÉG —SPORTBALES3TEK, Vasárnap déloi&tt Kot uv án 0 Bihari uti sporttelepen ti árkus János IS éves nüs zeré3z segédet fUtbe Hozás közben sgyik já­-ókoováror. f AJborugta^ A fiatalembert, aki súlyosan megsebesült,, a. ráéri­tek a Glück-szsnateriunts vittó11»• - A Pasrréti-uti sportpályán K a j ­s^s á t líihály 20 éves vas önbeiá-3gúdefe labdarúgás közben az egyik jdtékoo* ;ársa ugy hastatttöb bo^ hogy aszúéi stlsnül esett összo» A ramtöís a fiatal­embert a Glück-sznnotóriuroba vis.:ék. /kOT/R BJZTűRTáK EGY i ESTERZSÉBETI SZÖVETKÉZ3TBE, Szombatról vasárnapra virra­dó éjszaka az Általános Fogyasztási Szövetkezet pest szent erzsébeti Thurzó­ucca 55, számú házban léve fisküzl.. bét en betörők jártak és onnan ezer pen­gő érbékü élelnisz ;rt ellopb:. >. A rendőrség a betörőket keresi. /:.:o L'/R BALHETEK. Kispesten az 'üllői ub 100* számú ház előbb K e d e i Do­nonkos -r-u-rlr-azobt b iszthelye bbes az uttestén slísobt éSbel lába toká­ban : lbörö;;, A a rítok a közr?:x'észe bi k...-rházba vitték. - A Szond; -ucca 33 • számú ház ele.:,; özv # p e k e be Ve rá. ülné 84 éves asszon.;: elesett és él. tv --szély esen n:> ^sérült • A mentők a Rckus-kórházb a vl ték". - Kispóá-? . •'; in az Üllői ub és Hoffhor Albert ucca sarkán let k o József szövőmes­ter k. rókpárjáról leesett és ni .gsebasüLt. A v.enbők a kispesti lukácsakor-.' házba vl -. ték. /:..()l'/R -—GAZÖLT"US T0VAá3R030G0TT. Szeptember 5-én délután égy órakor a II, kerü­leti Szilágyi DeZs£>-cér éo fő-ucca s...r kánál egy ismeretlen rendszámú -'őp­koGol .letette H e n t a 3 Iiv.re urasági inast, aki k ró kp ár ovi haladt' a" Szilányi ^ezső-tér.n keresztül az Iskola-ucca felé. A '"épkocsl :: baleset us áa DlrobogOtb, A főkapitányod.-: felkéri mindazokat, akii,: a t-a lesetnek Széttárni vel.;ak, vagy akik tudnak valamib az elmenekült gépkocsi vez be­jéről, hogy kihallf\ fcáouk végett 5 ul aatkezzonek a főkapitány-sáron dr, S i ­KÍ o n rend őr f o •: lm az ér. ál a II, xiolst 134, számú szobában, /kOf/R - ÍREK Í ---A SÜToIPATlTEófötET RENDKÍVÜLI köZG'ÜLhoE. A Budapesti Síitek IpartestU lít-e rendkívüli közgyűlés korotéeon ünnopolto Ruzlts ka Edét, az ipartestü­lo. elnökét ibból az alkalomból, hogy a nehéz időkbon toljoe erejéről har­°,°7 C : sj'Jfc ^rdofeoiort^As ünnopoltot először Rottor Mór alelnök' üdvözölte '" 1 /' : m u ' J • tc ­t; "ri-a lio.;;;-. az ünnepeié a .... ... mostoha vxa*&wőlz ötö : : rih on eredményez^ munkása á~ofc fojtott ki, ozlttler Gyula Doasóá klsóíeió­o-n nyújtotta at a autöIparosa ág ajándékát az Ünnopelt elnöknek, ogv remek­oe készített ezüst sütolapátot. kor, a te Dezső felhívta o se. lka lóriból is a sü­tő,: oarsadainet, hogy a tisztességeién versenyt hagyják abba,mert az csak az egész sütőipar pusztulására. fog vezetni, Telglosor Lajos /Kispest/ a pestkörnyéki sütőiparosok nevében nyújtott át ajándékot az elnöknek. Ezután Porgo Oszkár a Malorifcépvlsolök Egyesülete nevóben üdvözölte az clnököt.majd a sutoasszonyoJ: nevében Bárány András né nyújtott át beazód kíséret 6b on egy nataines Vlrágcsolirot az oIntenek. Dr. kóczy. Sámuel és dr. &oorgovl ts Béla xoje.pze az Ipartestület tisztviselői karának üdvözletét tolndcsöÍ't*ák, végül • ^l^Sl y !-' G elnök kössönto meg megh.-tott Szavakban az ünneplést és igére­oet­f oOut,hogy a jövőbort nég nagyobb energiával forr a sütőtársadulori érdo­b­L;A sixa-ausallni, A közgyűlést háromszázter itékos ü mkett követte,/ííOT/Bo r , . «M •. T ík irt

Next

/
Oldalképek
Tartalom