Magyar Országos Tudósító, 1933. szeptember/1

1933-09-01 [083]

FŐVÁROS KIÜRÍTIK A KÖZRAKTÁR^ EGY RÍSZLT, HCGY HELYET ADJANAK AZ -JPÜLO BORÁ­ROS-ToJII UJ HID F&'PILLERÍiNEK. A Bor áros-tér és a Lágymányos közötti uj Hu­natiid épitése a közeljövőben teljes erövol negiridul ós hozzálátnak a Bo­ráros-téri hldfo kiköpzéséhez is* Az épülő uj híd pesti alappillére a RöZ­raktárdk területén, illetve a dunaparti teher pályaudvar egyrészén létesül. A főváros őzért intézkedett, hogy a közraktáraknak egy részét ürítsék ki arra az idóro, ar.iikor a plllérépités megkezdődik. Ennek s enr.ilféle akadálya nincs, nert a főváros már 1884-ben, araikor a közraktáraiéit bórbeadta a Le­szánitoló Banknak, belevette a szerződés pontjai közé, hogy minden ellen­szolgáltatás nélkül köteles átadni a-raktárakat és területeket abban az esetben, ha ott megépül a Dunahid. Egyelőre a Vll/a számú raktárházat o ontják le, illetve ürítik ki és egyidejűen átadják a közraktárak terüle­ténél: déli részét a hídépítési igazgatóságnak. /MOT/D. • ' toiJfÜL AZ UJ BUDAI' SZENNYVIZ-ÁTEí-IELOTELEP • A Kelenföld csatornázása befejezéséhez közeledi, A főgyűjtők és a hozzájuk csatlakozó mellékcsator­nák csaknem teljesen elkészültek, Úgyhogy az uj általános budai csatorná­zási progranr.i első része Éövidesen lezárul. A kelenföldi csatorná­zás befejező aktusa a budai oldal uj, fléll szennyvízátemelő telepének lé­tesítése lesz,' amelyre a polgármester nost hirdette meg anyilvános ver- • senypályázatot• Az építést három" csoportban hajtják végre* - Az első csoport­ba az épületek elkészítése tartozik, a másodikba a telephez vezető kiönlő­kot és csatornákat építik nog, a harnadil: csoportba pedig az átenelő telep gépberendezése, szivattyúi és egyéb felszerelései tartoznak. Minden'mun­kacsoportra- külön kell a főváros előírása szerint ajánlatokat tenni. A lé­tesítés költségeire a főváros 350.000 pengőt irányzott elő. Mivel ojz, a nagy összeg ezidőszerint készpénzbon nem áll rendelkezésére a fővárosnak. Így ezt a munkálatot is hitelezési alapon bonyolítja le a főváros ugy, hogy a munkák átvételétől szánitott 36 hónap alatt egyenlő havi részletekben fizeti meg a vállalati összeget, ami után a Nonzoti Bank hivatalos kamat­lábánál 1 ^-kal magasabb kamatot térit meg a hitelezőiméi:, illetve a vál­lalkozóknak. Kiköti a főváros azt is, hogy az építkezésnél nagyrészt olyan munkanélkülieket kell'alkalmazni, akiket a főváros a munkanélküliek nyil­vántartójánál kijelöl. A munkáscsoportokat változtatni kell, kivéve az ál­landó szakmunkásokat, hogy minél több ember jusson munkaalkalomhoz• Továb­bi kikötés az is^ hogy csak helybeli munkások foglalkoztathatók 6s ezeknek igazolni kell, hogy legalább egy esztendeje iáknak állandóan Budapestón. Kikötései vannak a fövárosnafc a munkabér tekintetében is és kimondja, hogy az órabér 36 fillérnél*kisebb non-lehet. A kelenföldi szonnyvizátemolőtelep munkáira szeptember 10.-ig kell az ajánlatokat benyújtani. /M0T/D• ---A TRAFIKOK IS ÁRüSITAlíI FOGJAK A KIS SZAKASZT. A Bszkárt igazgatósága péntek délclffttl ülésén tudomásulvotte az ügyvezetés bejelentését, hogy a szeptember 4.-ére tervezett jegyelővételt egyelőre elhalasztja]:, mert nem akarják ü közönséget ilyen rödiv időn belül ujabb rofornok bevezetésével ternclni. Egyúttal bejelentettel: azt is, hogy a dohánykistőzsdésekkel a tárgyajk'.3ok jó irányban haladnak őro és rövidesen minden trafikban lehet kapai - a kiszszaksz-utazásra szóló érméket, sőt cukorkaüzlet ok 6s más ke­reskedők ls vállalkoznak a tattusz-pénfeek forgalomba hozatalára, ami nagy­ban meg fogja könnyíteni a közönségnek a kisszakasz»jegyek beszerzését, s' őzzel megszűnnek azok a panaszok is, hogy az első utazásnál egves utasok kénytelenek voltak rendes jegyet váltani és csak Így jutottak hozzá a tan­t us zokhoz• /MOT/D• /A

Next

/
Oldalképek
Tartalom