Magyar Országos Tudósító, 1933. július/2

1933-07-17 [081]

HIRE K / * P R 0 D 0 M 0 : A Reggel mai számában a Krúdy C-yuláné balesetével fog­lalkozó riport azt mondja, hogy Krudynó valamikor Gyújtó Izabella álnéven ismert novellaíró volt. Tisztelettel felhívjuk a t. Szerkesztőségek figyel­mét arra, hogy ez a megállapítás téves, G-yujtó Izabella nevű erdélyi iróno valóban létezett, a nyolcvanas évek ismert novellairójc volt, 1914-bon halt meg és 1010-ben jel nt meg legutolsó-munkája melyben memoár ja it adta gyer­mekkoráról: a szabadságharc idejéből, Krúdy Gyuláné Írói álneve tehát nem lehetett Gyújtó Izabella, /MOT/SZ.M. e POLITIKA §§ A Magyar Országos Tudósitó jelenti: Kisújszállás, július 16, Kisújszál­láson <:. kerület orsz. képviselője, vitéz Kenyeres János vasárnae tartotta beszámolóját. Ezt megelőzőleg vitéz Kenyeres választóival együtt részt vett a reggeli istentiszteleten, majd a polgári és gazdakörben mond­ta el beszámolóját, A gyűlést Mészáros Jenő pártelnök nyitotta meg, aki üdvözölte a kerület népszerű képviselőjét. Vitéz Kenyeres János beszá­molójában részletesen ismertette a kormány munkáját, a nehéz gazdasági hely­zet enyhítése érdekében tett intézkedéseit és a kormány legközelebbi torve­it, A nagy lelkesedéssel fogadott beszámoló után a a választők bizalmuk­ról biztosították képviselőjüket és tekintettol az Alföld és az egész Ti­szántúl rendkivül nehéz helyzetére, felkérték őt, hogy a helyzot ányhitéso érdekében sürgősen vezessen küldöttséget a minisztorelnökhözT A beszámoló a Himnusz hangjaival, majd közebéddel'ért véget,/MOT/ HÍREK —KÖZLEKEDÉSI BALESET, Hétfőn délután 5 érakor Újpesten a Rózsa és Kemény Gusztáv-Utca sarkán Nagy Ferenc 33 éVes asztalossegéd kerék­párjával egy előtte haladó teherkocsiba szaladt. S u lyos sérüléseket szenvedett, a mentők az újpesti Károlyi-kórházba szállították, /MOT/r• ---GYERMEKBA LESET, Újpesten a Kossuth szobor körüli vaskerítésre Hollean­der Tibor 8 éves kisfiú felmááaotfc, leesett és su3.yos sérüléseket szenvedett A mentők az újpesti Károlyi-kórházba száliitották»/MOT/r,

Next

/
Oldalképek
Tartalom