Magyar Országos Tudósító, 1933. június/3

1933-06-21 [079]

AZ OKH KÖZGYŰLÉSE ES A HITELSZÖVETKEZETI KONGRESSZUS. Szerda délelőtt 10 órakor nyilt meg az Országos Közpon­ti Hitelszövetkezet kötelékébe tartozó hitelszövetkezetek ezidci kong­resszusa impozáns keretek között, többszáz hitelszövetkezeti vezető, valamint agrár- ós közéletünk és a politikai élet számos kiválóságának résztvótclével. A kormány részéről megjelent a kongresszuson dr, A n ­t a 1 István sajtófőnök; a m. kir. pénzügyminiszter képviseletében I k lódy-Szabó Andor miniszteri osztályfőnök; a m. kir. földműve­lésügyi miniszter képviseletében dr.'H olzwarth Ferenc minisz­teri tanácsos, továbbá Mayer János v. miniszter, Somssich Gyula gróf, Put&oky Móric, Krúdy Ferenc, Maj láfch József gróf, Fesztetich Gyula gróf, Traeger Ernő min, tan.osos, Kunz Ödön dr. Miklödy Szabó Andor a pénzügyminiszter képviselője, Oswarth Ferenc a földmivelési miniszter képviselbje, Korédy Katona János, Jeszenszky Pál, Balogh Elemér, dr. A kongr ess zus t B o ö t h y László v.b.t.t,, volt keres-' kedclemügyi miniszter, a felsőház alelnöke, az OKH elnöke nyitotta meg, aki örömmel üdvözölte a hitelszövetkezetek kongresszusán a kormány, va­lamint a hitelszövetkezetek kiküldötteit,, a törvényhozás tagjait,vala­mint a mezőgazdaság és szövetkezeti társintézményeket és a hitelszövet­kezeti kiküldötteket. 1932 esztendő a világválság jegyében fogant. A gazdasági válság fokozottabb tevékenységet követ el a hitelszövetkezeti hálózattól és az O.K.H. minden törekvése odair..nyúl, hogy a hitelszövetkezeti moz­galom hajóját a gazdasági válság egyre magasabban tornyosuló hullámain egyensúlyban 'ártsa. Arra törekedett, hogy az általános gazdasági és pénz­ügyi helyzet ne. lr.nyhíten, el a szövetkezeti éleiét. Az O.K.H. és a kö telekébe tartozó hitelszövetkezeti hálózat átérezte magasabbrendü hiva­t ás át és minden tőle telhető erővel igyekezett átsegíteni a magyar mező­gazdaságot azon a nehézségeken, amelyekkel különösen a hitelszövotkezés és az értokosités torén kénytelen volt megküzdeni. Midőn tehát egy év után ismét összeültünk, megnyugvással állapithatjuk meg, hogy a magyar hitelszövetkezet i" hálózat az 1932. év válságát r ázkódtatásmentesen tudta átélni és igy meg van a hitünk arra, hogyha a gazdasági viszonyok javul­nak akkor a jövő szövetkezeti műnk..sság ismét eredményes lesz és a magyar hitelszövetkezeti hálózat értékes támasza leöz a kormányzatnak az ország­nak, a magyar mozőgazdas'g talpra ál1i t ás ában• Hisszük és reméljük, hogy a londoni világgazdasági koi, ferencia enyhíteni fogja az évek óta húsodó gazdasági válságot és eg" enyhültebb légkörben a magyar szövetkezeteknek is módjuk lesz még cr:\ . nyes ebben működni hazánk és a magyar mezőgazdaság talpra áll i t ás .V ­nagy munkájában. /klftaEJs. / /Délben'fél 12 órakor meg j elonlk Gömbös Gyula miniszterelnök is i. kongresszuson. Beszédét a Magyar TávfcráH Iroda adja. / Steuer György, ' Plósz István, Tölgyes István, Váry Albert, Zs/óry Lajos, * Láng Boldizsár, Rubinok István, Pintér László, Létay Ernő, Farkas Ele­Y\ mér, Múzsa István és a vidéki hitelszövetkezeti kiküldöttek mintegy W háromszésötvenen. /Folytatása következik/ U /

Next

/
Oldalképek
Tartalom