Magyar Országos Tudósító, 1933. június/2

1933-06-13 [078]

FŐVÁROS A T ÖRVÉNYEAT 6 SÁG I TANÁCS $B£3B. • A tanácsülést délelőtt IC órakor nyitotta ucg dr. l-l u ­szár Aladár főpolgármester. A Napirend első tárgya a polgármes­ternek a Kisipari Hitelintézet 1932. üzletév érői szélé jelentése volt. A jelentéshez GTüchstahl Somu^ Láng; Lajos, ICozma Jenő, Müller AntalíY'olff Károly, Büchler József és Ilovszky János szolt, valamennyi felszólaló a legnagyobb- elismeréssel nyilatkozott az intézet munkájá­ról. G 1 ü c k s t a h 1 Samu kiemelte, hogy az intézet ügyvitele minden tekintetben gyors, kifogástalan, minden dicséretre érdemes és ezért készséggel járul*hozzá a polgármester javaslataihoz. L á n g Lajos is csatlakozott Glückstahl dicsérc szavaihoz, elismerte avz in­tézet kiváló működését, de kivánta, hogy a hitelfeltételeket'és a hi­telek engedélyezését könnyítsék meg. Hangsúlyozta, hogy az intézetet kitűnően, teljes körültekintéssel vezetik és külön méltatta Ilovszky • Jánosnak az intézet igazgatóságában tizenhárom éven át kifejtett ér­demes működését, amely minden tekintetben köszönetet érdemel*. IC o z u a Jenő is teljes megelégedését ffejezne ki az intézet vezetőségével szem­ben, a maga részéről szintén szükségesnek látja azonban a hitelfelté­teleken való köanyitést*- Müller Antal hasonló értelemben szólalt fel és javaslatot tett arra, hogy az igazgatósági tagok dijázását csal-: ez évi július 1-től állapit sál: meg a polgármester által javaslatba ho­zott összegekben. W olff Károly rámutatott arra, hegy a hitelfelté­teleknek olyan módon való könnyitésc, aminőt az előtte felszólalók ki­vontak , /veszedelme s ut , mert baniszerü kezelés keretében nem lehet ^jó­tékonyságot gyakorolni. Helyesli'a kisipar és kiskereskedelem minél hathatósabb támogatását, ennek azonban a bankszerű kezelés keretein ki­vül kell megtörténnie. Büchler József azzal reflektált "Volff felszólalására, hogy a hitelfeltételek cnyhitése csupán megnyilvánult kivánság, de nem lehet határozathozatal tárgya. Foglalkozott Büchler az igazgatóság összeállításának kérdésével is. II c v s z k y János megköszönte L á ri g Lajos elismerő szavait és rámutatott arra, hogy ha az intézet sikeres működését nem akarják veszélyeztetni, ugy a ki­hitelezéseknél a jövőben is az eddigi óvatossággal kell eljárnia. A hitelfeltételek onyhitésére már a múltban is történtek kisérlctek, az erre a célra forditott összegek azonban javarészt elvesztek az inté­zet számára. A bankszerű kezelést az ilyen intézeteknél sem szabad figyelmen kivül hagyni. Kozma Jenő és Láng Lajos- helyre igazi­té szavaik ut:ín báró Babarczy Istvdtn megköszönte az intézet vezetőségével szemben megnyilvánult elismerést, majd ismertette a Kisipari Hitelintézet kölcsönnyújtási rendszerét. Megállapította, hogy az intézet mindig a legkedvezőbb feltételek mellett folyósit kölcsönt és a folyósitás eszközei az alacsony kamatláb és az a körülmény, hogy az intézet a legminimálisabb költségek mellett olyanoknak ad hitelt, akik másutt nem juthatnának hozzá. A tanács egyhangúan elfogadta a polgármesteri javaslato­kat, majd megválasztotta az igazgatóságot. Elnök lett L i n g e r János, alelnök G i r a 1 d i Tibor. Végreha.jtóbizottsagi tagok: Feiglcr Károly, Munkácsi Gyula, Szenethy Karoly, az igazgatóság többi tagjai: báró Babarczy István, Hubert Vilmos, Kresz Károly, Lajta, Rezső, lollacsek Nándor, Reményi- Schneller Lajos, Szilágyi Antal, Lobmayer Jenő, Haverland Ant al és Vályi Gábor. A f elegye lob iz ott ság elnökéül Füredy Lajost, tagjaiul Furtkovics Bélát, Groszmann Belát, Majthényi Bélát és Tibori Gábort választottál: meg. A tanács elhatározta azt is, hogy az intézet közgjnilásére a részvényesi jogok gyakorlására I 1 o v sz­k y Jánost és báró Bab a r. c z y Istvánt küldi ki. /f-olyt .köv ./ AZ IGAZOLÓVÁLASZTMÁNY "LÉSE. Az igazolóválasztmány pénteki ülésén foglalkozik a Pászthy János ellen folyamatba tett összeférhetetlenségi ügyben hozott összeférhetetlenségi bizottsági határozat okkal. /ÍIOT/H,

Next

/
Oldalképek
Tartalom