Magyar Országos Tudósító, 1933. június/1

1933-06-03 [077]

HÍREK h •/ KRÚDY GYULA LAKÁS ÜGYE• Az elhunyt magyar iró, K r'u d y Gyula lakás­ügyére vonatkozólag különböző híradások jelentek mog, amelyekkel kapcso«»- • latban a Közmunkatanácsot ls vádak ártók. A Közmunkatanács részéről köz­lik velünk, hogy ezekkel a híradásokkal szemben a valóság az, hogy Krúdy Gyula ellen, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, mint a Templom-utca 15« számú ház tulajdonosa kilakoltatás i olj.rást ogyál tálában nem indítót tg "csupán felmondta a' lakást a zűrt, mert Krúdy Gyula háromnogyedóv 1 lakbérről hátra­lékban volt. Azonban ezt a felmondást Í3 Krúdy Gyula kívánsága szerint '"el­intézték és az ügy azzal az egyoaséggel nyert befejezést, hogy Krúdy Gyu­la a háromnegyedévi lakbérhátrálékára üiájus hó végóig mindössze 45 pengőt törleszt és akkor a felmondás hatályát veszti. Magát a lakbérhátrálékot a Fővárosi Köziunkák' Tanácsa soha nem peresítette. A kérdéses lakás a Fő­városi Közmunkák Tanácsának a tulajdonát képező bútorokkal volt berendezve. Czv, Krúdy Gyuláné nem is közölte a Közmunkák Tanácsával azt a kívánságát, hogy ott kíván maradni a kérdéses lakásban, hanem a lakást máju3 23 #-án kiürítette és onnan a lakásnak összes berendezési tárgyait elszállíttatta. /MCT/C. A LILLAFÜREDI IROILET OLCJó KULTURVONATAI LILLAFÜREDÉI* Az Államvasút a lillafüredi Íróhét idején az érdeklődők szárúira két' 06 $«*O0 mérséklésű úgynevezett "kulturvonatot" indit és pedig egyet 11.-én, egyet pedig 10.­án reggel. A vonatok késő c3te térnek vissza Budapestre, E kulturVonattal utazók számiéra a lillafüredi erdei vasút 60 filléres menettérti jegyet biztosit a Palota-szálló 2 pengő 20 fillérért, a Lilla-3zálló 1 pengő 80 fillérért.ad kitűnő étkezést. Jelentkezni•péntekig lehpt az írók Gazda­sági Egyesülete irodájában /Rákóczi-ut 90./ Ipcr ial-szálló, vagy az Ibusz­nál /Vigadó-tér 2./, Ugyanott vehetők át á menettérti jegyek is. Egyben közli az írók Gazdasági Egyesülete, hogy lillafüredi Írókét napi 10'. pengős holyoire csütörtökök délig vesz fel j clentkczéscket .JÍzér t az Ö3Z­szögért a Palota-szálló lakást, teljes ellátást és szórakozást nyújt. Borravaló ninc3,/MOT/B. ... FŐVÁROS —PEKLÓ JÓZSEF BIZOTTSÁGI TAG KILDPETT A FRIEDRIGH-PÁRTBÓL. P #k 1 6 József, a székesfővárosi törvényhatósági bizottsáig tagja a következő le­velet intéztb F ri e d r i c h Istvánhoz: - Nagyméltóságú Fricdrich István urnák, volt miniszterel­nök, országgyűlési képviselő, Budapest, '- Tekintettel azokra a súlyos időkre, amelyekot nemzetünk jelenleg átélt, én a nemzeti erők egyesítésében látom a kibontakozás útját biztosítva. Már hosszabb Idő óta a várakozás / álláspontjára helyezkedtem, remélve azt, hogy Nagyméltóságod ls erre az útra fog lépni. : - Miután ez eddig nem következett be, tisztelettel bejelen­tem, hogy a Nagymóltóoágod vezetése alatt álló pártból kilépek. - Dacára a most duló reverzális há bor uo kod ás okra ls, meg­tehetem ezt, mert én reverzállst nem adtam, amelynek kierőszakolását cl is 1tolom. Elitélém azért, mert én ugyanúgy a keresztény nemzeti irányzat mel­lett tartok kl> mint jelenleg hasonló elhatározásra jutott politikai bará­taim ls, s csak a nemzet összefogásaiban látom azt az erőt, amely a mai vál­V ságos helyzetbori az orszáig ügyét előbbre viheti. \ - Fogadja Nagyméltóságod változatlan tiszteletem nyílyáni­f tását, Budapest, 1933. jni.ua 3. . hazafla3 üdvözlettol . • . r-okló József .3 ,k. ' /MOT/Min. MÁV intéző szkf.biz. tag. . ——

Next

/
Oldalképek
Tartalom