Magyar Országos Tudósító, 1933. május/3

1933-05-22 [076]

ZU KEREEÉG' HAZAI FÁSZTCRPIU IVEGGYILKOLÁSÁNAK ÜGYE /Folyt.l.ki­adásho z./ szabadulni akart tettének következményeitől, , ezért - s ezt még mind az ügyészi váci mondja - felkérte belső férficselédjét: a huszonhatévéz Král Istvánt,, legyen segítségeié a kis hulla és a nyomok eltüntetésébei Zsikláné és Král István a vádirat szerint az éj leple alatt kivitték Illés Gyurka holttestét a közeli tóhoz, a vizbe nyomták s otthagyták. Az asszony és férfivádlott-t ersa kétségbeesetten és a leg­határozottabban tiltakoztak a szörnyű váddal szemben s minthogy a szé­les körben lefolytatott bizonyit 0 eljárás velük szemben konkrét bizo­nyítékokat nem produkált; 'a kecskeméti törvényszék a súlyos vád alöj •I indkettojüket felmentette, s egyben elrendelte azonnali szabadlábra helyezésüket. A budapesti tábla Kállay-tanácsa előbb bizonyitáskiegészi-­tést rendelt el az ügyben, majd a törvényszék felmentő Ítéletét egész "terjedelmében, jogerősen helybenhagy ta . /MCT/ Ky. i EGY TEMETŐI INCIDENS BJNT^TÖ KÖVETKEZMÉNYEKKEL, Bozóki Zoltánne alhadnagy elvalt fwl s ége ollun meghalt ember emlé­kének meggyalázása és durva becsületsértés vétsége cimén bűnvádi eljá­i rás indult. Bozokine a mult ev áprilisában kint ját t a .farkasréti te­metőben és durva hangon megjegyzést tett férjének házasságon kivül szü­letett gyermekének hantjára és a gyermek .nyjára, de mogs értette a gye­rek elhunyt nagyanyjánál: emlékét is. A kijelentések , } a gyermek anyjának fülébe jutottak, mire bűnvádi fel jelen tést # te tt bozo­kine cl Ion, A büntető j árásb Íróság bűnösnek mondotta ki Bozoki Zoltán­n ét a vádszerint i csel ckménybon es három hónapi fogházbüntetésre Ítél­te, Fellebbezés folytán ma f og la Iko zot t másodfokon a bünteto­tör a.nys zéli Szlávy tanácsa, - Miór"t tosz ilyeneket? - kérdezte az elnök az asszonytol. - '.-így szó sem igaz azokb ólamiké t az az asszony foljelentC •• seben előadott, Bosszúból jelentett fel. Nyolc eve vagyok elválva az uramtól éff súlyos kálvárián mentám keresztül. Ez a no elvette az ura­mat tőlem. Nem tudom, mit akar még tolom. Az fáj ugy látszik neki, hogy az uram nevét viselem és azt akarja, hogy meg attól a kis jogtél is elessek, hogy talán valami kis nyugdijat is kapj ok, ha esetleg meg hal. Azt üzente nekem legutóbb is, hogy bt) feg csukatni. Nem köptem ] a sirt, hogy is tót tóm volna ilyet és az anyját sem bántottam, hisz npm is ismertem, meg nekem is meghalt az édesanyám.,. Zokogva monö.1 .zekét Bozóky Zoltanné. - Most is azzal a növel él az ura? - kérdezte az elnök. - Az én uram oly^.n természetű, hogy van neki száz is. De lehet, hogy néha-néha onozzá is eljár. El vagyunk válva, nem érdekein., a dolgai, esek engem hagyjanak bekében', már eleget szenvedtem. A fellebbezési biróság megváltoztatta az elsőfokú Ítéletet és megállapítva az asszony bűnösségét, hatvan pengő pénzbüntetésre itelte, az Ítélet végrehajtását azonban próbaidőre felfüggesztette. A törvényszók méltánylást érdemlő enyhítő körülményként merlegeit-., az asszony feldúlt családi eletét ós az ebből fakadt ideges lelkiállapo­tot és ezért szabott ki vele szemben enyhe ítéletet. Bozókyné sírva köszönte meg a méltányos íteletet. /MOT/ Sy. A KIRAK ÁTRENDEZŐ IEABOSSEGED. Érdekes elvi ítéletet hozott a fellebbezési biroság Bauer Zsigmond-ta­nácsa egy felmondási perben. Egy kirakatrendező a kereskedelmi alkalma zottat megillető felmondási időt perel, a törvényszék azonban Íteleté­ben kimondta, hogy ha kereskedelmi vállalatnál működik is, a kirakatr­rendozö csak annyi felmondási időre tarthat számot, amennyi az iparos­segédet megilleti. /MOT/ Sy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom