Magyar Országos Tudósító, 1933. május/2

1933-05-15 [075]

NAGY FFSZVÉT MELLETT TEMETTÉK EL KRÚDY GYULÁT. I K r u d 7 Gyulát vasárnap Gélben eltemették... Egyszerű tölgy f akoporsój át tavaszi virágoktel font. koszorúk és csokrok borí­tották és ez égŐ gyertyákkal körülvett ravatalt a porig suyj tott zoko­gó családdal egy üt t könnyes szemmel áll -ák körül barátai, pályatár­sai és tisztelői, akiknek sokszázfőnyi sokasága te sem félr a szük ravetolb helyiségbe. Az álmok nagy mesemondójának utolsó £5 löki útjá­ra elkísérni eljöttek a Kerepesi-uti temetőbe: Márkus Miksa, Lenkey Gusztáv, báró Hatvani Lajos, Sümegi Vilmos, Reinitz Béla, Szép Ernő, j Fakots József, Lázár Miklós, dr. Bary Ágoston, Herczeg Elemér, Cser- j gő Hugó, Egyed Zoltán, Pünkösti Andor, Zilahy Lajos, Falu Tamás, La- \ katos László, Mozar Gyula huszárőrnag'y , Kállay Miklós, Bor kos Imre, Huszka Béla, 'Mann Hugó, , Szirmay István, Nádas Sándor, Szűcs László, Zoltán Andor, Fehér i Armand, Pásztor Mihály, Bernát Ottó, B. Virág Géza, Valikóvszky Károly, dr. Kovács Dénes, Béla Henrik, Héczey Pál, Falus Ferenc és még sokan mások. Szülővárosának, Ilyiregyháza- 1 nak képviseletében S z o h o r Pál főjegyző és dr, Folinszky Pál tanács-óM nok jelentek meg a temetésen, s földet ós hatalmas koszorút hoztak el Krúdy Gyula ravatalára. A gyászszertartás után, melyben az Operaház ónokkara is köz­reműködött, lezárták Krúdy Gyula koporsóját ós beborították a Jókai-le- ] pellel, s kivitték a főváros által adományozott díszsírhelyhez, ahol a I nyitott sírnál Lázár Miklós órsz. képviselő, a Reggel főszerkesztője, I a Magyar ujságirék Egyesülete, az Otthon Kör, az ujságirék Szanatórium- I egyesülete és a Magyar Ujságirék Nyugd1jintézető nevében mondott mogren- j d Itő bi csuztatót. 1 - Testvéreid, a magyar ujságirék nevében búcsúzom tőled, • 1 mondottá Lázár Miklós. En már az éjjel itt jártam Mesterem, egyetlen j barátom, hogy utoljára megsimogassam gyönyörű kezedet, szent hivatásod I gyakorlatában átszellemült hófehér kezedet és a legigazabb, legegyszerűbb szavak gyöngysorával koszorúzzam meg sápadt homlokodat a könnyeimmel. Az elmúlás fagyos lehelete nem dúlta fol arcvonásaidat, megszépültél ós meg-1 fiatalodtál a koporsóban. • | - áz uj magyar irodalom Lear királya vagy, aki kincseidet I . eltékozoltad, szétszórtad, elajándékoztad és tul az ötvenedik életévedon olyan irgalmatlanul egyedül maradtál. Krúdy Gyulát egyetlen hivatalos iro­dalmi társaság tagjává nem választotta. Krúdy Gyula a koldus, a kitaga­dott, a kiközösített Krúdy Gyula herceg;! hi tb.i zománynál nagyobb ós mara- 1 dandóbb örökséget hagyott nemzetére. Maradt nyolc-tiz regénye, kötetre \ való elbeszélése, a melyek 0 fia angolul, franciául, németül álmodik, a vil'g- | irodalom halhatatlanai között jelölik ki a helyét. Sókezer újságcikke, irodalmunk kincsesházának ékességei. Tündér 1' magyar tájképei o Inul ha tat •­lanok, mint maguk a rozsdavörös, búskomor, őszi tájak, mint Paál László, j Szinyel Morse ós Mednyánszky remekei, A szepességi városokat, Lőcsét, I Iglót,'Poprádot, Podolint ós Tátrát letéphették az ország szivéről, a 1 lelkük, a szinük, az izük, az illatuk itt maradt az ő regényeiben és beszélyeibeh, miként Alphonse Laudet, a Provencenak, ugy to a magyar .! Provonconck, a Nyirségnok gyermeke és hőse ős Jókai óta a magyarság leg- .,: I édesebb mesemondója voltál. Könyvtárrá nőtt müveidbon együtt van vérünk, i multunk, jövendőnk, hitünk, örök erőnk, mint együtt van minden vármegy •• 1 a , kor on áz ás i á omb g ör öngye ib en . I _ Az a gyertya, amely Krúdy Gyula halotti ágya mellett az asz-HH talán lobbant el, jelképé életének és mindnyájunk sorsának és életének', | Krúdy Gyula ugy égott el,mint egy gyertya, amely önmagát emészti fel, | hogy másolóiak világitson. Krúdy Gyula egyetlen álma sem megy veszendő­be] Mi már régen por ós kamu löszünk, akiíc itt állunk koporsójánál, mi- i kor újra álmodjál: az ő álmait, mignon azok beteljesednek. 1 .fy. Lázár Miklós igy fejezte be beszédét; - Aludj derűsen, repül- I vfu jenek el sokatszenvodott homlokodról a fájdalom, a méltatlan mellőzés* az I Jij] elfojtott keserűség var jucsapatai, a szomorú betűk, amelyek mindene I íilj igazi magyar Írónak halántékára vannak irva. Magyar Lear,Mának és Hol- 2 napnak'ködlovagja, hősünk, zászlónk, testvérünk álmodd, ami neked a logked- I ves ebb. / 1 t 1 " / •

Next

/
Oldalképek
Tartalom