Magyar Országos Tudósító, 1933. május/2

1933-05-13 [075]

M E Z o G Á Z D -i S AG v » .'taj /Á kormányzó u budapesti nemzetközi g. : .ad..-.kongros3zus fövcdöj o.F olytatá s ./ Előadásokat tartanak továbbá a gyümölcs 6a főzelék, valamint a tejter­mékek szövetkezeti ártákes itésér ol, \ nozőgazdasáfji munka3ügy i bizott­ság a f.ávi június 8-án Genfben tartandó nemzetközi munkaügyi értekezlet rmpirono járó kitűzött fontosabb kérdésekot vitatja meg, így nevezetesen az iparszerü műnk-, kőzve t i tés megszüntet',s-.-re,' a munkán kikül isóg eseté­re való )izt osi tasra, a nezögazdasági népi munkaidő megrövidítésére és a mezőgazdasági gycraiokriunka alsó korh a tár ánik. megáll tpitására vonatkozó javaslatokét. A nemzetközi í.íez 6g . zdas á. • 1 Bizottság berlini .ülésezés ö • során mg:i k.o. .tja \ f.kó 20-ón délben Berlinben megnyitandó XXXVIII.mo­zog .'.zda sági vándorkiállítást is, továbbá a berlini nemzetközi gazda ér­tekezlet tagjai riszt vesznek a münchonbergi tengésztéstani kutntó in­tézet n-ggt kiütésében ás a Brandonour'gban több közép- és kisbirtok megszemlélése céljából a némot oirod.alr.ii g .zdasági egyesület által ren­dé zend.ö tanulmányi körúton. /kCT/o. MOLNÁROK A JCVő GáZDáGEG If EGE oL • Oroz égős moln'rr gyűlés t hivott össze tegnap az Országos Jiolriár szö­vetség az CkGE'disztormébo, amelyen . . ötszáznál több vidéki m lomipa-" ros jelent meg. Határozatilag kimondották,hogy a malomipar az egyetlen iparág, amelynek korosoto már három év ók rendeletileg maximálva van, mór bociig önkölt'ségon alul és ezt a' ráf izot "ut a vámmalmok, az adózatlan u.n. gazd-1 isztok versenyét pedig ú kereskedelmi malmok még egy gazda­sági évben nem birják ki összeroppanás nélkül. A g -bonejegy-rendszer kérdésében csak a gazdának járó szelve ny ér t é ko t ajánlhatják, mert ha-'a gabona jegyen a kincstár is bevételt akar elérni, ez e. gabonaárak le­rontását, a csempészett lisztek további ol tor j adásé t, a városi lakosság kenyerének drágítás ével pedig a belföld i fogyasztás katasztrofális visszaesését eredményezné. Az évek óta vérző molnéir-frontcsapat pihent Csapatokk.il való felváltását követelik. Ezt a kormánynak tudomására hoztál:,:! köz gyűlés egyhangú.'" . határozattal országos elnökévé' dr ,T e ­m o s v- á r y Imre országgyűlési képviselőt választotta meg, afti három alföldi malom igazgatósági tagja és a malomipari kérdések pénz­ügyi oldalénak legalaposabb Ismerője Ugyancsak megválasztottól-: n tisz­tik'.rt 's a kilencvon tagú választmányt, \ közgyűlés jegyzőkönyvi kö­szönetet ozay zott «. .-. a magyar na­pisajtónak, tiszteleti t.gokká választott huszonnégy tudományos és ki- ' sérlotüggi szakembert, táviratilag' üdvözölte G. ö m b ö s miniszterel­nököt legutőhei gaző-:S á ; nol it ike i ré s zr oha jlatlan nyilatkozata alkalmá­val , /' .Ci'/'C- . ­KRkkY éraJL.é TEkETEGE. IC r u d y Gyulát vaáárnap délben egy órakor temetik, a Eeí'op os i-ut melletti temetőben, -a főváros által adományozott díszsírhelyre, á temetésen km iregyház áréi Lenes Kálmán polgármester vozetése mellett nagyobb küldöttség vesz részt és Gzohor Pál városi főjegyző mond búcsúztatót. A Magyar Újságírói: Egyesülete és az újságíró intézmények nevében Lázár IIiklós orszgg.képviselő, A Reggel fős.zorkosz­tője búcsúzt, t ja krudy Gyulát., Az írók Gazdasági Egyesülete nevében Supka Géza, z egyesület főtitkára, ez Otthon írók és Hírlapírók Köro ' ' .1 nevében Sziklay János alelnök búcsúzta tják -z elhunyt nagy magyar irót. /kOT/B, AZ IRÓK G .ZLASAGI EGYESÜLETE iaájus 15-én, délután négy. órakor tartja évi rendes ^ közg yű lés ét az Otthon' Kör bon /Es ztorkáz"-utca 4,/ A tagok ígjelenés t meri ez elnökség, /kOT/3. kg F r o d o m o: Az Irop Gazd.sági Egyesülete tisztelettől':.* ') ' kéri a T.Gzéorkoszt ős égőket a fenti hír átvét elér Q.M

Next

/
Oldalképek
Tartalom