Magyar Országos Tudósító, 1933. május/2

1933-05-13 [075]

/C-ARDOr!YI GtlA SZOBRÁNAK LELEPLEZÉSE. Folytatás./ \ A koszorúi: elhcly02;6sóvol folytatódott az ünnepség. A felső­ház koszorúját Herczeg ?W©nc, a képviselőházét Cze£tlor JonŐ, c köz­oktat Isügy: ninisztőriumét karjay °dön, az Akadémiáét ás a Kisfaludy | Társaságát Jíerczeg 1 cronc, a í'otöfí Társaságát Fckar Gyula, a Szont Ist­ván Akaá kait Viszota Gyula, Gsanád-Arc.d-Torontál-vérmegy0 koszorú­ját Viuczohidy -mo, Székesfehérvár virágait Gsitáry . Emil, a Ncmzo- I ti Szinhaz koszoruj át Csathö Kálmán holyozt ék el a szobor talapzatán, s ezenkívül koszorukat r tettek le Gárdony község az irö szülőhelye, kardd, Deveaser, Sárvár ás Oabrony községek, ahol Gárdonyi tanított, az ogri I érseki tanítok 'pző intézet a különböző tanító egyesülete 1 ,-:, a Fost í Hír­lap, Fi agyar Újság Írek Egyesülete, a szegedi Dugonioh Kör, az ogri Gárdo­nyi Iroda3.mi '.ík.rsapág, a debreceni Csokoiaay Kör, az iskolák,a Székes- I főváros j-é még igan sok más ,ostülot Is hatáság, 4 A koszorúk egészen elborították a szobor talapzatát, a virág­eső azonban ezzel ne;:, szűnt á..eg, mort egyenként vonultak el a nagy iró • I emlékműve előtt a ozékesf ov trosí iskolái: tanulói, : iindegyikül: egy-egy -1 szál virágot hintett a nagy .ta gy: r tani te szobra elé. A leloplezési ünnepséget a Szózat fejezte te, amelyet a ék:•nád-utcai polgári fiúiskola Jj énekkara adott elő. Délután fél 2 órakor ünnepi díszebéd következett a Szene Gel­lért széliében, amolyan felavatták a Gárdony i-emlékscrlcgot. A serleg- 1 avató b eszedet éa o r a * ere ne , • éM mondotta, /étéT/H. ; ; A I-OkSCi-íYI UJSAGIRÓK R1SZV1. CE KRÚDY GYULA HALÁLA ALÍiALIhálóL . A' Magyar j Ujságirék Egyesülete a következő táviratot kapta."krudy Gyula, tragikus elhunyta elmeiméből őszinte részvétünket tolmácsoljuk. Csehszlovákiai ma­gyar Ujságirék Uniójának pozeonyi kerülete."/kOT/B . | •. E a 0 G A Z éD A - S tfi 9 S AGYÜ" DIGSTEíkéELÖK KOZ^YtilLESE* ,..<.-.• ... v A Gyümölestermelők Országos Egye- :| süiete ea áólolett tartotta az 01: GE székházában közgyűlését, cm oly megjelent ,| k álla y kik! ós földmüvelésügyi miniszter is. A közgyűlést Gyöm ö J r e y Sándor ez egyesület alelnöke, főispán nyitotta meg. Bizonyos | aggodalommal számol be az egyesülőt tizhónapos munkás s lg árt 1, - mondotta, | mert nem tudja, kogy meg lesznek-e elégedve az- egyesülőt eddigi munkássá- .J gával az érd ekeitek. Ha nem tudták teljesen megoldani felsírtukat, annak , . j oka az ós ez szolgáljon mentségül, hogy ísm.kretlen, járatlan, utakon in- J okultak ol, csekély anyagi eszközök álltak rendelkezőor© ós végül, hogy ( alig indultak meg kállay Miklós földmüvelésügyi miniszterré történt ki- 1 nevezése következtében távozni volt kény tolón az egyesület elnökségéből. 1 Ezután utelt arra, hogy az egyesülőt 0 gyűüklc stermesztés f:. jlesztés'ét 1 és racionalizálása.; tűzte "-aga elé. Ebbel colt ül fiókegyesületekot J alakítottak. Eorm.kivüli közönnyel kellett megküzdenie;:, do mégis sikerült | tizenkilenc fiók megalakítása a különböző gyümölcs-és vármegy ei . közpon- Ű tokban. Sajnálattal nélkülözik i-eot vármegyét c.z egyesületben, de romélik, | hogy ...il:ént a többi hiányzó vármegyék, I estvármegyo is csatlakozik azogyo-J | sülethez. Be jelente "tte, hogy a földművelésügyi kormányzat minden egyesülő- > ti fiók számára egy diplomás 'kertészt bocsát rendelkezésre, majd ismer­tette az egyesület működését. Az egyesüle-t működésének köszönhető igen •• nagy részben, hogy a „avaiyi év folyamán hárommililió csemetéiét ültctfceliÉl el. A termelés olcsóbbá tételé érdekében tárgyalásokat folytattak a vádő­szereket gyártó v ál' a la t okkal, de a gyárak eddig mér- elzárkóztak minden | engedmény tői. Az egyesület megalaké tottc a szaktanácsot, amelybon az or- | szág legkiválóbb gyümolcsszakérzoi foglalnak helyet. Az értékositás te­kintetéten utalt arra, hogy a közelmúltban sikerült egy termelői szövet­éi kőzetet létrehozni. Tisztában van azzal, hogy ez rendkívül kényes és ne­jé hóz kérdés, de válla 1 .ta c felelősséget és ha a mostani kezdeményezés nem \ , k sikerülne, r.kkor ajra kezdi más irányban. /Éljenzés./- • j ííj /Folyt,köv./ Cfl^ZÁ r ,n c LF^'TÁRI ; l 1 il X ejabriA a

Next

/
Oldalképek
Tartalom