Magyar Országos Tudósító, 1933. április/3

1933-04-25 [073]

/A központi választmány ülése. Folytatás 1./ ^f ( *jS^ éí s' e t t y Béla ugyancsak a szocialista indítvány ellen foglalt állást. Azt fejtette ki, hogy a mostani rendszer semmiféle jog­hátrányt nem jelent, mert, ha valakinek a névjegyzék* kiigazítása ellen kifogása van, a felszólalásoknál és a későbbi felülvizsgálatoknál ugyanúgy megtalálja az orvoslatot, mint a régi, költséges kiigazítások idején. F r o p p e r 3ándor hosszasan argumentált Büchler József inditványa mellet': és azt fejtegette, hogy a hatóságoknak ugyanúgy fel kell keresni és fel kell kutatni a választól jogosult polgárokat, mint ahogyan az adóalanyokat kikutatják. A normális helyzetnek megfelelően szerinte a lakosság 35 $-ának kellene szerepelnie a választói névjegyzé­kekken, igy a jelen esetten 10 % , hiányzik. ' Bechtlet Péter és Csapó Ferenc hasonló értelmű felszólalásai után dr.C selényi Pál annak a nézetének adott kifejezést, hogy az összeirési eljárás jelenlegi formája tényleg tökéletlenebb a régi rendszernél, a mai szükséghelyzetben azonban nem lehet arra gondol­ni, hegy a küldöttség! rendszert visszaállítsák, mert ennek bevezetése százezrekbe kerülne. Meggyőződése szerint a választójogi morál elcirjf a polgároknak, hogy ki-ki utánajárjon saját ügyének. Liter Endre alpolgármester összegezte ezután a felszó­lalásokat, szavazást rendelt el Büchler József inditványa felett, amely­nek során a központi választmány többsége a javaslatot elutasította. Beszámolt ezután az alpolgármester arról, hogy 1933. évi választói névjegyzék felülvizsgálását is elvégezte az iroda, felhívására Szvoboöa K. Endre tanácsjegyző részletezte a névjegyzéktől való kihagyás okait. Az 5119 törölt választó közül 224P elköltözött, 2395 meghalt, 76 elme­beteg lett, a többi gondnokság, vagy rsőd alá került. Bü chler József azt kérte az elnöktől, intézkedjék, hogy a jövőben az iroda összehason­lító kimutatásokat adjon a választó névjegyzékekbe felvett egyének szá­máról. Liter Endre ezt megígérte, majd beosztotta a központi választ­mány tagjait a kerületi választói névjegyzékek felülvizsgálati munkájá­nak elvégzésére. Kérte a tagokat, hogy az átvizsgálást mielőbb kezdjék meg, hogy a központi választmány május 14.-én újra' foglalkozhassak az ideiglenes névjegyzékek ügyével és azokat május 15,-étőI kezdődően köz­szemlére t ehe s s é k. /M 0 T/P'. H. HÍREK A GÁRLONYI GÉZA TÁRSASÁG FELOLVASÓÜLÉSE. Az országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság most tartotta meg április havi felolvasóülését a Fe­renc József Tanitók Háza dísztermében, Simon Lajos elnöklete alatt. Jelen volt többek között: Adorján Géza altábornagy, Gylókay Jenő,'Temes­vár y Braniszláv és Gálffy Gyula ezredesek, űsidey Lajos alezredes, dr. Gál László kúriai biró, Thirring Gusztáv ny. székesfővárosi statisztika. hivatali igazgató, Horvay János szobrászművész ós sokan mások. Simon Lajos elnök a Géírdonyi-szoborról beszélt elnöki megnyitójában, s meghív­ta a jelenlevőket a május 13-i szoborleleplezésre. Baloghné Hajós Tor' zia dr. Kutassy János tanulmányát olvasta fel Váth János iról működésé­nek negyedszázados munkásságának alkalmából. Thirring Gusztávné "A nép . dal világa" címmel értekezett, Joszenszkynó T, Irén pedig két vidám no­velláját olvasta fel. Simon Lajos elnök bejelentette, hogy Gárdonyi Géza szobrát a legnagyobb ünnepélyességgel leplezik le, s ez alkalomra Gárdo­nyi emlékserleget készíttetett a társaság, mellyel a'Gellert-szállóban megtartandó ünnepi "ebéden Móra'Ferenc, a társaság tb. tagja fo&ja az ün­nepi beszédet elmondani ./MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom