Magyar Országos Tudósító, 1933. március/1

1933-03-01 [071]

—-A BALATONI TÁRSASÁG Irodalmi, Művészeti ós Tudományos Egyesü] it már­cius 4.-én, szombaton délután háromnegyed 6 órakor a'Gazdák Biztcjitó szövetkezetének /IX., Üllől~ut 1,/ tanácstermében dr, J ó z s e f F e • V e fi c királyi herceg,országos elnök elnökletével elnöki tanácsülést oart, melyen a Balatoni Intézőbizottság által a Balaton mentén fekve -yógyhelyek rész-re elkószitett szabályrendelet-tervezetet ismcrtetÍLlc/Mé '• A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA I. C3ZTÁLYA március 3.-án, pénteken délután 5 órakor a Szent István Társulat kistermében felolvasó-ülést tart "me­lyen L 1 p p a y Lajos vendég felolvassa "Az ortodox egyház helyzete a kereszténységbon" cimü tanulmányát. /MOT/B, , . A NEFMÜVELE3I BIZOTTSÁG HANGVERSENYE. A Népművelési Bizottság már­cius 5.-én, vasárnap délután 5 órakor a Pesti Vigadóban hangversenyt ren­dez, amelyen közreműködnek: Mi na R a i m o n d i olasz hegedümüvésznő és G u i 1 1 e $ u n e belga zongoraművész, vezényel F e r e n c s i k János karnagy. 'Jegyek a Népművelési Bizottság hivatalában /IV., Szép-utca 5. félemelet 2./ hétközhapokon délelőtt 9-2-ig és pénteken délután -5-7­ig válthatók. /MOT/B . NYILATKOZAT. Felkérték a Magyar Országos TUdcsitót az alábbi nyilat­kozat közzétételére: "Kijelentem, hogy a lapokban egy bünper kapcsán szerepelt Geir inger Lajossal, a Maschlnen-Lloyd cimü szaklap kiadóhivatali alkal­mazóttjával azonos nem vagyok, sem rokonságban, sem ismeretségben nem ál­lok. Geiringer Ernő hírlapíró a Fester Lloyd belső munkatársa, "y MOT/B, r r o d o m o : Geir inger Ernő., a Fester lloyd belső munkai. Irsa k r­a t. Szerkesztőségeket a fent"! n\ ..... kozat közlésére. /'íOT/ RENDŐRSÉG —-LETARTÓZTATTAK KüT LAKÁSTOLVAJT. A főkapitányság ma délelőtt előzetes letartóztatásba helyezte többrendbeli lopás miatt H a c ke r "i • :x 2% éves ügynököt ós K a t z Miklós 24 éves kereskedősegédet, akik &i utób­bi időben képek eladásával házaltak, s az őrizetlenül hagyott lakásból értékes holmikat loptak el. /MGT/H, HIRE K --•«'CRVOSNÖK TCVÁBEKEPZÖ TANFOLYAMA. • A Magyar °rvosnck Országos Egyesülete tagjainak továbbképzésére tanfolyamot rendez, melynek keretében a köz­eg íszségügyi és az egészségüggyel kapcsolatos fentosabb intézményeket fogiák tanulmányozni a tanfolyam résztvevői . Jelentkezhet az egyesület minden érdeklődő tagja március 4.-óig Írásban dr. Szász Enilnc dr. ~> r c z á n Mária egyesület titkárnál /Tarczali-utca 4./, vagy tele­fonon este 6 óra után /69-2-58/. Vidéki orvosnőknek kedvezményes el­látást biztosítanak, /MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom