Magyar Országos Tudósító, 1932. május/2

1932-05-18 [065]

Budapeátj 1932. május lS* fis XIV. évfolyam, 110.szám*­POLITIKA §§ A Magyar Országé.? Tudósító jelenti: Az Egységes Párt agrárblokkja május 19*-én csütörtökön este 6 érakor a pártban ülést tart* HÍREK BAJTÁRSI TALÁLKOZÓ* A volt császári és királyi 11-11: /későbbi 32-iV tábori ágyúsezred volt összes, tehát tiszti és legénységi állományba tartozott tagjait az ezrednap előkészítő bizottsága felkéri, hogy ne­vüket éa teljes elmüket közöljék 3 z é n á s y Béla papirkereskedővel /Budapest, IV. Ferenciek tere 9./ Pro d o m o : A :'ir közlését kéri H é c z c y Péter rendőrtanácsos, a Rendőri Sajtóiroda vezetője. /MOT/R A PETŐFI TÁRSASÁG május 22-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Ma­gyar Tudományos Akadémia termében felolvasó ülést tart. Pékár Gyula el­nöki me nyitójában Móra Ferenc Írói jubileumáról emlékezik meg, Lamperth Géza főtitkári jelentést terjeszt elő, Szász -Károly tiszteleti tag Ja­kab Ödönről beszél és költeményeket olvas fel, Szikra /Gróf Teleki Sán­dorné/, és Szatmáry István költeményeiket mutatják be, Móra Ferenc "Lát­tunk már mink királyt is" cimü rajzát olvassa fel, Kiss Menyhért novel­lát.mutat b:, majd Gáspár Jenő felolvassa F. Lengyel Angéla, Farkas Lili, Király Gizella, Rolla Margit, Mihály László 03 Réz Gyula egy-egy versét. /MOT/B A MAG é -R IlíDlVIDUALPSZICHOLOGIAI EGYESÜLET május 20-án, pénteken es­te félnyolc órakor a Közgazdasági Egyetem I. 3zámu tantermében nyilvá­nos ülést rendez, amelyen A..":*.:.:r Kulcsár István dr. "Ami a neurózisban hasznos" ciranol'tart előadást. /MOT/B A MAGYAR 31ZT03IT.aSTUDOMÁNYI TÁRSULAT üzemszervezési osztálya május 19-án, csütörtökön tíólutáh 6 órakor a Mérnökegylet helyiségében ülést tart, amelyen Halász Miklós emlékbeszédet mond Gonda illésről, majd Székely Béla az életbiztosítás ujabb feladatairól beszél. /MOT/3 Pro dómot Mai n e g y e d 1 k kiadásunkban közöl- • tük, hogy vitéz Kiss Ernő m. kir. alezred.s má­jus 17-én meghalt és temetése 19-én délután 6 órakor lesz a farkasréti temető halottasházából. Kérjük a hirt módosítani, ugyanis az elhunytat nem a farkasré­ti temetőből, hanem a Gyály-utl honvédkorházból teme­ tik. /MOT/ /A Fen-klub kongresszusának második ülése. Folytatás 1./ B r e i t e r Emil lengyel delegátus azt ajánlotta, hogy a három határozati javaslat pontos megszövegezésére külön bizottságé! alakítsanak, amely a holnapi . • plenáris ülés elé terjessze az igy kidolgozott határozati javaslatokat, amelyekhez csatolják a hivatalos fordításokat is. I 1 lyé s Gyula amellett foglalt állást, hogy a Pen­klub törekedjék a szellemi szabadság biztosítására. M Q r i n e fa ti hangsúlyozta, hogy Olaszországban minden szellemi munkás szabadon, terjesztheti gondolatait. Nem tartja helyesnek, hogy tisztán irodalmi célú társaságban, mint a Pen-klub a békéről vitatkozzanak, a békéről nem beszélni kell, de azt tettekkel kell szolgálni. Sar k ö z y György a szellemi munkások szabadságá­nak biztosítását sürgette* Ezután több delegáció képviselője az elhangzott határozat, javaslatol: elfogadása mellett 'foglalt állást. /"Polvt.köv./ .\C.

Next

/
Oldalképek
Tartalom