Magyar Országos Tudósító, 1932. május/2

1932-05-11 [065]

0 • Y é 7 i r ,! t. f\/ Első kiadás, Budapest, 1932. május 11. XIV*ívfoly^m 105 # szám, EGYHÁZI HÍREK — -RAVASZ LÁSZLÓ P"SFCK PÜNKÖSDRE Zl.'óii SZI :/Ő IST 3KTT.SZ T^íTSK ET TART,A Kálvin-téri templomban holnaptól, csütörtöknél kezdve, ht-'ron napon át, es­te félhét órai kezdettel Urvr- csórára előkészítő áhítatok 1 ea z nsk, P mely a K • ** Rr v a s z László áx . püspök frt , a az estéken 8 gyülekezet prasbl té­r iuraa is testül etil ?g # v---sz reszt,A har-. adik n-^pon, s zombí. ton külön-kelyh lasz PZ urvacsoraosztas. /MOT/F. A DEBRECENI HEPOK'.ATUS EGYHÁZ RÉSZEK UJ VEZETŐSTGE. Debrecenből jelen­tik, hogy az ottani r íf ormátus egyházrészak újonnan aiegválE sz tot t tisz ti ­karának névsorát t írautat ták r, z agyháe vezetőségének, a tz tudomásul v-- n­ta a vél" azt?;sok eredményét. Eszerint: a "isapó-utcp? egyházvészben gond­nok lett Ballá Bertái- n dr. városi tanácsnok, h.goranok Balogh Bél'-- dr. kir, törvény az éki tanács elnök; a Pét->rf ia-utc3i °g/b ázré szbí n gondnok Var­sányi Gusztáv ny .kúriai bíró; a Mester-utcai sgyházr észben * S'zaremley Béla dr.f.őgirznáziurci- tanár lett á goncn ok, a Fiac-utcri egyház* részlten Márk Endre udv. tanácsos , ny .polgármester, ugyanitt hely ettesron-: ­nok Farjéssy Mihálv dr. kir ..Ítélőtábla 1' tanácselnök; r« ispotály! er:;ház­részben -ondn ok H erpay Gábor dr. vármegyei f őlavélt iros, a ioss'uth-utce 1. •:. wházréazb^n Vás-'ry István dr. polgármester, n Z Árpád-téri egyházrészben Kondor Kél:: án ny.v-'rosl főszámvevő, a homokkertiben Erdős József dr.ügyvéd a nyilastelepi egyházrészben Juhász-Nagy Sándor dr. egyházi fő jegyző, vérű] a 9BFpók 3i' ti egyház részb *n Szabó Ferenc dr . ügyvéd, /wiOT/F. HALALOZAS. Márton Ferenc tótvázsonyi református le lkésa,életének harmir hitedlk esztendejében maghalt, - Boros La -?os élesdi református s. lelkész 26 éves korában elhunyt. /MOT/F. HÍREK —-ESZPERANTÓ DALEST. A Magyar Országos Eszperantó Egyesület budapesti c:*. portja, f Z Erzsébatvárosi Kör disztermé-b.*n, VII. ,£ohány-utca 76., pénte­ken május lö.án, este nyolc érakor dalestet rendez, amelyen Kalorsay Kál­mán iro mond bevezetőt, majd Edvi-Illés István dr., E.Stephany É1*P és Mái ta éneklik Schubert, Bartók Béla , Kodály Zoltán, Tegnze-Garber Miklós da 1­A zongora kíséretet E.Steph^ny tSlzfl és Teghze-Gt- rb *v ^iklés látják 3 1. EGYHÁZI HÍREK s~to^ígé ; ^^^V^m KONGRESSZUSA. A Ma mmfl ro^stáns Diákszöv^­„ , , b kongresszusát most tartotta. A különböző ügyosztályi t»I««fc'» ?oíiMÍ n «\ magyar ÍfJUSág m3i ' égetű P rofc l^i is ncpirendre keráltek.. 1 - ; ;® g í a *f a ^ngresszus a felekezeti jogakadémiák megszüntetése ellen, 112 -t­ior k n3 J ab > Sá6 Külön ^kéten b asz élik íeg majd a titkos'váJ­sógülek talál '£^-lZ 9t l kongresszus az ifjúság szempontjából nagyjelen,., n«k«kí Tf „ í < f ln °kke egyhangúlag Menyhárt Pált választottakéi ,i­?s r A 5 J 1 M a 7 GyUla ' ri a r t h a Károly dj .,H o r v á t h Istv'­G o n d a Ferenc, főtitkár H a n ó ' Fái. /MOT/F. H I R "*E K , l"tf'^f LS í LES ETEK. A Soroksári-ut 148 számú 1 fz előtt Szencsi L>'z­A t-í 1 fves műszeres.., pesterzsébeti lakost egy autó • elütő tte. A mentik sr­V zott sérülésekkel sz Uzsoki-utcai kórházba vitték. - A : " uliesti v2ci-r"• • í^ot 8 ^\ Z ílU^l Bm ° 8 y ^ tte SM ^ S er Jenő 15 íves ^"ís^íos'ta -' \ kerékpáron haladt az uttestén. A fiút az Újpesti mentők ar-­rázkodással a gróf Károlyi kórházba vitték./í.IOTA. üP " g/

Next

/
Oldalképek
Tartalom