Magyar Országos Tudósító, 1932. április/1

1932-04-01 [062]

Kézirat Nyolcadik kiadás 3udapest, 1932. április 1. —XIV. évíolyam, 73, szám. IV. KÁROLY KIRÁLY HALÁLÁNAK TIZEDIK ÉVFORDULÓJA hUJ Lfc'ÁVAL ÍV. ijrl GYÁSZ­LEST TAKTU11 A MACJX AK rhrtr lAu OZJC/IN livurvuriA J ui^i Jti. - A gyászünnepség diszszónoka: Apponyi Albert gróf volt. ­A Magyar Férfiak Szentkorona Szövetsége IV. Karoly király tra­gikus elhalálozásának tizedik évfordulója* alkalmával, pénteken este,6 órai kezaettel ünnepi díszközgyűlést rendezett a Zeneakadémia nagytér:; ­ben. A 'gyászünnepségen Ugrón Gábor v.b.t.t,, nyugalmazott miniszter el­nökölt és a megjelent előkelő közönség sorában ott voltak többek között: Auguszta és Zsófia királyi hercegnők, Berzeviczy Albert v.b.t.t. a Magyar Tudományos Akadémia ^lnöke, fomcsányi Vilr os Pál, Zichy János gróf Zich" Aladár gróf, Gratz Gusztáv, Fekár Gyula, Szterényi Józsefbe­rój Bud János, és Kállay Tibor ny. miniszterek, Nemes Antal püspök, Ber­ezeg Ferenc, Bárd Miklós, Hubay Jenő, a Zeneművészeti Főiskola főigazga­tója, Csekonics Iván gróf, Andrássy Géza gr f, Hunyaőy Ferenc gr^f, Pal­lavicinl György őrgróf, Széchenyi József gróf, Sigray Antal grof,Strausz István, a legfőbb állami számszék ny. elnöke, Kray István báró országgyű­lési képviselő, nipka Ferenc fő polgármester, Szmrecsényi Cyörgy volt kormánybiztos-főispán, Lukachich Géza báró, lovag Sypnlevsky György ny f altábornagy ok, Szurmay Sándor báró ny. gyalogsági tábornok, Polyák Lász­ló dr. és Bozóky Kálmán dr, miniszteri tanácsosok, Nokára Lt.jos, Baranyay Jusztin, Raiiner János c's Angyal Pál egyetemi professzorok, herceg Odes­CPlchiné sz, Andrássy Klára grófnő, Strorasky Viktorin benetsrendi főigaz­gató? Baranyay Lajos és Berkes Róbert, a központi cs j tóvállo la t igazga­tói, Tóth László és Cavallier József főszerkesztők, Feck Leó huszázezre­des, és számosan mások. A Zeneművészeti Főiskola dísz­termének tömött széksoraiban a fenti notabilitásokon kivül előkelő höl-» .gyek, magasrangu főpapok Js katonatisztek foglaltak helyet, A rendet diáksapkás és karszalagos egyetemi hallgatók tartották fenn. Ugrón Gábor elnök elsősorban is bejelentette, hogy Se­red! Jusztinián, Magyarország biboros-hercegprímása meleghangú levélben mentecte ki magát: lélekben azonban - igy szólt a főpásztor levele - e­gyütt van a gyászünnepségen résztvevőkkel... Az elnöki megnyitó lendüle­tes szavakkal jellemezte IV. Karoly király egyéniségét, ^idornboritott v az elhunyt urslkodc magyar érzését, magyar gondolkodását es mély vallá­sosságát. Rámutatott Ugrón Gábor mélyenszántó beszédében arra a tragikum­ra* hogy a jószándéku, szociális gondolkozású király rajta kívül álló o­kokb ól nem valósíthatta meg ideálját: a nónnek juttatandó jogo­kat, valamint a harcban álló nemzetnek méltán kijáró békét. Kiss Ferenc, a Nemzeti Szinház művésze szavalta el ezt kö­vetöleg Harsányi Kálmán szépséges versét,. amelynek elme: "Emlékszel-e? ..'1 A beszédet és a szavalatot, valamint az ezután sorié kerülő énekszámokat az egybegyűlt közönség hosszasan megtapsolta . A műsor következő számaként ugyanis a Bude i Drlárda együtt o énekelte el a Hol vagy István király" és "A Boldogasszony Anyánk" kez­detű egyházi-nemzeti énekeket. Feszült csendben állott fel szólásra a gyászünnepség diszszó­noka: A p p o n y 1 Albert gróf, aki a következő nagyszabású nekrológ­gal áldozott a volt király emlékezetének: ) // ^. pp . 0I J'( j : k Alb9rt & róf aszódét a MOT egyik későbbi kiadásában fV A hosszantartó tapssal, lelkes tetszésnyilvánítássá 1 fogadott ünnepi beszéd után a Budai Dalárda adta elő - Ádám Jenő karmester vezény­, lete mellett - a 'Szózat"-ot, amivel a lélekbemarkoló ünnepség befeiező­dött. /LOT/Ky

Next

/
Oldalképek
Tartalom