Magyar Országos Tudósító, 1931. október/3

1931-10-22 [061]

f MAGYAR ORSZÁGOS TUDOSITp Kézirat, H _d 1 HÍREK 3 TÍZÉVES F-NNALLASA ALKALMÁBÓL JUBILÁRIS DÍSZKÖZGYŰLÉST TARTOTT A M1GYAR -LENGYEL KERESKEDELMI KAMARA. A Budapesten székelő Magyar-Lengyel Kereskedelmi Kamara tizéves fenn állása alkalmától ma, csütörtökön este a budapesti Kereskedelmi és Iparka­mara dísztermében jubiláris díszközgyűlést tartott, amelyen nagyszámú és előkelő közönség vett részt. A Varsóból és Krakkóból erre az alkalomra Bu­dapestre érkezett hivatalos lengpl kiküldötteken kivűl megjelentek a dísz­közgyűlésen egyebek közt a következők! LepkoTrszki Szaniszlo budapesti len­gyel követ, Samarjay Lajos a MÁV elnöke, Hoyos Miksa gróf, M?-d» ifcsy- Seck Gyula báró, S zéchenyi Károly gróf, Boemelburg Konrád báró, Guilleaume Ár­pád ny. altábornagy, Czikann-Zichy Móric báró, Staub Elemeér, Koós Mihály, Senn Ottó, Balkányi Kálmán és mások.­A jubiláris közgyűlést Csekonics Ivén gróf ny, meghatalmazott miniszter, elnök nyitotta meg, aki főként azt hangoztatta, hogy a jól bevált középeurópai vámterületet a békeszerződések széjjelrombol­ták, s uj vámterületeket alakítottak. Am minél több nhézséggel kellett a magyar gazdasági életnek megküzdenie, a Magyar Lengyel Kereskedelmi ^amarn annál jelentősebb szerepet töltött be.' A jövőben az elmúlt tíz év tanulságai ^lapján fokozottabb mértékben igyekszik a kanara működni a két ország kö­zötti \z r 'pcsol n tok kiépitésén. Ezután Lewkovszki Sznniszló dr. budapesti lengyel követ üd­vözölte a kamarát és átnyújtotta Staub Elemérnek, a ffjngy^r Öezog^zd^sá ! Kiviteli 5)nté3et (( vezérigazga tójának, valamint Ma u t h n e r Alfréd nagy­kereskedőnek, a Polonia ^estituta " lengyel rendjel egy-egy keresztjét, A kitüntetetettek nevében Staub Elemér köszönte meg"a magas kitüntetést, Dr. G e p p e r t miniszteri t^nícsos a varsói lengyel kereskedelmi miniszter üdvözletét tolmácsolta, majd báró Koraik Rajmund jelentette, a lengyel sajtó üdvözlését. P é t e r y Ödön ma gyí r kereskedelemügyi állam­titkár a kereskedelemügyi kormány nevében üdvözölte a kr marat és 9 kitüntet­tetetteket, Hoyos Miksa gr°f az Orsz gos Mezőgazdasági Kamara üdvözle­tet tolmácsolta, G y u 1 a y Tibor pedig a budapesti Kereskedelmi és Ipar­kamara nevében mondott köszöntő szavakat, A Aagyr Lengyel Egyesület réséé­ről báró N y á r y Albert, az Államközi Ker-~ skedelmi Ka mer ák Testülete meg­bízás abol pedig B a n e t h Sándor mondottak üdvözlő beszédet. Csekonics Ivan grof közzöno szavai után' H an t o s Elemér dr. ny, államtitkár tartott németnyelvű előadást Lengyelország és Középeurópa" cimmel. Dr. S t e I ­n e r Antal a ^^r^ ügyvezető ig-zgatej- a Z igazgatósági jelentés ismerte­tése kepcsán beszámolt a lengyel h-tóságok és érdekképvisletek távirati üd­?„} é8 *f„H}? 7Í?ÍK B közgyűlés egyhangúlag elfogadta a multévi zárészámadást es a jovoeyi költségvetést, amelyeket dr. V i d o r Géza. - K>mrra pénzt ' vTéírvéget!"' A diszkö ^ ülés- " z e ^öklő Csekonics Iván gróf zá?Isza^i­kerü E SÍp S ^l«­Le R°w Zki SzPniSz16 ^dapesti lengyel követ ado< t szükebb­Koru vacsorát amelyen a magyar kormány több tagja i s mecielent. A vacso­ra utan a lengyel követség Országház-utcai palotáján fogadóes? volt. /íoT/Ky WESTERM ANN FÖ ZENÉIG AZG ATO BUDAPESTEN. Dr. W e s te g JB • n rard a Bayerischer Rundfunk f őzeneigazgató j a, aki a legkiválóbb magyar zeneművészeket egész Németországban kontaktusba hozta a közönséggel, októSí 24-én este a Zeneakadémián "Három intermezzo" elmu zenekari mu­. vével sz-repel! Ebből az alkalomból Westermann személyesen Budapestre ér­') kelik holnap! pénteken déli egy órakor. Westermann hivta meg^e^razág­.'- oa rohnányit Bartókot,. Hübayt, a Kerpely-kyarteUet, Basilidus ^riat / és másokat, legutóbb pedig"Az Ember tragédiáj at" adta elo zenekis erettel !­; y a müncheni rádióban. /MCT/B

Next

/
Oldalképek
Tartalom