Magyar Országos Tudósító, 1931. szeptember/2

1931-09-25 [058]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDGSITO Kézirat. Harmadik kiadás. E udapest, 1951. szeptember 26. ** ' XIII. évfolyam 213.szám. FŐVÁROS —kJ UTCAELNEVEZÉSEK. A Közmunkák Tanácsa az I., Zugiige ti-ut és Árnyas­ut találkozásánál lévő névtelen utat Manréza-köz.nek, a Zólyom-utból indu­ló névtelen-utcát Zólyom-köznek, az Élőpatak-utcából induló névtelen-ut' cát Nagyszalonta-utcának, a Németvölgyi-utból Induló névtelen-utcát Le­vendula-utcának, a Fehérvári-utból induló névtelen-utcát Nagyklkinda-ut­10 cának, a régi Bia i-utcát Darányi Ignác-utcának, a Beregszász-utból in­dulc névtelen-utcát Élőpatak-utcának, a II., Ápcída-utcát Fiáth Ján*s-ut­cának, az I.,Brassó-u-tbél induló névtelen-utcát Homoród-utcának, a 3a­s'sdi-utból '.induló' névtelen-utcát Botfalu-utcának, a Károli Gáspár-térből -'• - Induló-utcát Z :-oltár-utcának, a Lenkt-ut, Fa.drusz-utca és Fehérvári-ut közötti- névtelen-teret Károli Gáspár-térnek, a . Ha j csár-ut, Bácskai- és Uj vidék-utca közötti teret Nagybecskerek-térnek, az Élőpatak-utcából in­• duló-utcát Kőhalom-utcának, a *ózsadombl Fajz-2-utcából induló utvonalat Mandula-utcának, a Németvölgyí T utból induló utvonalat Muskátli-utcának,a II,,ákos- és Héja-utcát Gábor Áron-utcának és a Németvölgyi-uttól a Nár­ciez-utcáig terjedő- névtele»-utcát Crbánhegyi-ároknak nevezte el* /MOT/H. ÍN3A,TLANFORGAL#, Szeptember 7- és 13-a között a következő jelentősebb ingatlcnátruházésok voltak a főváros területéni Balogh Gusztávról dr. Haupt Albertnéra I,,Gqál-utce 5. 50.000 pengőért, Lindenberger Antalról Bindenberger Antalnéra -I., Avar-utca 19r." 112,,96 é pengŐórt> Nagyőazi Ferenc­ről dr.Kell Viktorra II.,Hunyadi János-ut 22. 60.000-ps ngőért, V/e is z Gézá­ról Poca Bajosra VII. ,Garai-utca 36 ,,65.00C pengőért, • Spitzer Lojosról Lengyel Gézára VII.,Erzsébet királyné-ut 3*385 • hrsz. 103.94* pengőért,. Bazár Gézáról Bodovszky Józsefre VII.,Gizella-ut 13. 150.000 pengőért, öZv,W*llher Kálmánnérói Snilka Lászlónóra VII. ,Gyarma t-utca 6 . 130.000 pengőért, dr.Preezler Jenőnérői Spiegel Menyhértre VII.,Thököly-ut 56. 65,100 pengőért. Búbba Irmáról Schwartz Andorra VIII.,Maria Terézia-tér 5, 105.000 pengőért, Ezenkívül még számos kisebb értékű ingatlan cserélt gazdát vétel, csere,, ajándék ás örökösödés utján, /MOT/Hk POLGÁRMESTERI RENDELET A NÉPMÜVE LES PROPAGÁLÁSÁRA. A polgármester ren­deletet bocsátott ki a fővárosi üzemekhez és intézményekhez, melyben fel­hívta a vezetőket, hogy alkalmazottaik körében hathatósén propagálják a" •-' főváros iskolánkivüli népművelési bizottságának tevékenységét. Különösen az analfabéta alkalmazottak Írástanulását sürgeti a polgármester és ren­deletében azt is hangsúlyozza, hogy az üzemek, vezetősége, .ahol erre szük­ség van, gondoskodjék munkás-továbbképző tanfolyamok felállításáról, E tanfolyamokat s Népművelési Bizottság utján kell rendezni. Az üzemek ve­zetői a székesfővárosi zenek°r vasárnap délutáni népművelési jellegű hang­versenyeire az üzemek terhére bérletjegyet válthatnak éa ezekkel szorgal­mas alkalmazottakat küldhetnek elja hangversenyekre. Az üzemek és intézmé­nyek a rendelet értelmében nyolc'napon belül kötelesek felvenni s kapcso­latot a Népművelési Bizottsággal, /MOT/H. HÍREK • AZ 0BASZ KIRÁLYI KÖVETSÉG KULTUREI&ADOJANAK NYELVTANFOLYAMA, Dr.. ; Calabro Pál, a perugiai idegen egyetem tanára a Berzsenyi Dániel-reál­f% gimnáziumban október 12,, december 18. között rövid olasz nyelvi tanfo­U lyemot tart. Harminc leikében felöleli •: z olasz nyelvtan tí ljes terüle­\ tét és .megfelelő olvasmányokkal ismerteti a legfontosabb kifejezésmódokat, } Hetenkint hétfen és pénteken, este 6-1/2 8 óra között lesznek az előadó­sok, amelyekről felvilágosítást a Markó-utcai reálgimnázium /V.,Markó­utca 29./' portása ad. /MOT/H.

Next

/
Oldalképek
Tartalom