Magyar Országos Tudósító, 1931. szeptember/1

1931-09-13 [057]

Fi V A R • S ' •.. —-A KÖZIGAZGATÁSI BIROSÁÖ GÁL JENŐ ÖRÖKÖS TJCGVÁLASZT^S ELINNI FELEBBEZESET VISSZAKÜIDTE A VÁROSHÁZÁRA, A törvényhat ós ágiéválás z-tás ok során j anu_ár 22.-. én történt meg a törvényhatésági bizottság örökös tagválasztásának második ciklusa, amikor Raffay Sándor, pompéry Elemér, Toperc ser Ákos né, Glück>thal Samu, Lázár Ferenc, Ueetty Béla, Botzenhardt János, Kállay Tamás, Bozóky Ádám és Fetrik Jené bizottsági tagokat választották meg örökö3 tagokká• A választás ellen Gál Jenő felebbezést adott be a. közigazgatási bírósághoz, amelyben formai okokból és azértlá kérte a választás megsemmis i tés é t, mert a 3zevazás megkezdése előtt nem kapott napirend előtti felszólalásra engedélyt. A közigazgatási biróság a fel&bezéot most azzal küldte le a fővároshoz, hogy G á í Jenő beadványát küldjék meg a megválasztott örökös tagokhoz, abból a célból, hogy záros határidőn belül tegyék meg a felébbe zéare, 1 íletve a választásra vonatkozó észrevételeiket, AZ észrevételeket *> közigazgatási ' bírósághoz fogják, benyújtani s azok elbírálása után hozzák aeg majd az Ítéletet o felébbezés dolgában. /ilOT/D. HÍREK AZ ORVOSKON3-RESSZUS TAGJAI Hí-. K KIRÁNDULÁSA k BAL-Í.TÖTKOZ. A Nemzetközi Crvoe kongree^zus tanácskozásai során megállapította jövő esztendőben Genfben megtartandó nemzetközi kongresszus programmj át. hz 1932-ea kongresszus el­nökévé a luxemburgi dr. 3 c h a e f t g e n Professzort válaazfcották meg. A kongresszus tagjai szombaton délben Balatonkeneáére utaztak, ahol a fővá­rosi üdülőtelep vendégei voltak. Vasárnap.reggel'több kirándulást tettek a . Balaton kflrtii. 3--1" tonf öldváron a Balatoni Yacht Club vendégei vpltak s a Club nevében a külföldieket 1 " s r k á n y i József min. tanácsos üdvözölte. Innen különhajóval Tihanyba mentek,' ahol megtekintették a halbiológiai állo­más t, majd látogatást tettek az apátságban és megtekintették azt a szobát, amelybon IE, Károly király lakott. Délután ugyancsak hajóval BaJLatonfüredre mentek, ahol a fürdőigazgatóság tiszteletűkre ebédet adott. Délután reszt­vettek egy szüreti mulatságon és este fél 11 órakor érkeztek vissza a fővá­rosba. /MOT/Vr. A KOZG^ZrASÁGI EGYETEM TANEVMEG NYITÓ ÜNNEPÉLYES ÜLÉST TARTOTT> A Kir. Magy. Tudományegyetem közgazdaságtudományi kara hétfőn délelőtt tartotta a kar dékánját beiktató és a tanévet megnyitó ünnepélyes nyilvános ülését. Előzőleg az egyetemi templomban Veni Soncte-t tartott dr. 3 a 1 y László pápai kamarás, a központi papnövelde elöljárója. _ «. kar aulájában az ünnepélyen megjelentek: Szlly Kálmán h. államtitkár a kultuszminiszter, Gra­bovs zky Miklós min. tanácsos a földművelésügyi miniszter képviseletében, Konkoly Thege Sándor az 1,!GE/-... w '?i : Konkoly-Thege Gyula, Tomasov3zky Imre dr, min, tanácsos, dr. lí'ültl Dezső rektor és Zeiovich Kornél dékán, a Műegyetem, Heinlein látván dékán a bölcsészeti kar, Wollm'ahn Oszkár az Állat­orvos i Főiskola, Balogh Jenő az Akadémia főtitkárba. Tudomány os Akadémia kép­viseletében, Kuncz Ödön, Németh József, Ormándy János dr., báró Eaas Albert, Erűdy Harroch B^éla, Karch Kri.-tóf, dr, ^Petrányi László, Vonház l3tván dr., Egyed István dr^ és ? kar rend* 3 és magántanárai. Az ülés az Ifjúsági énekkar Hiszekegyével kezdődött, majd S ohendl József dr. lelépő dékán üdvözölte..a..megjelenteket . Beszédében beszámolt a közgazda, sági kar eseményeiről e/Mogemslékezett arról az ünnepségei, melyen a kar a kormányzónak átnyújtotta a fakultás honoris oausa doktori oklevelét. Részletesen ismertette «•. hallgatóság évről­évre emelkedő statisztikáját. Az elmúlt évben a karnak 1492 hallgatója volt. A lefolyt évben doktorrá avattak 120 hallgatót, Tandíjmentességet kapott az első félévben 545, a másodikban 477 hallgató. Segélyben részesült 137 hallgató 1844 pengő értékben, A kar elengedett 7923 pengő vizsgálati dl jaj /.„és a kar vizsgálati-kölcsönalapja. 188 hallgatónak 5940 pengőt ut<"lt ki. IV' - . f j. -r ... , /Folyt-köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom