Magyar Országos Tudósító, 1931. június/2

1931-06-15 [055]

jDuutii->ea u, i»oii juniua io . v\ ^ AJ.II .ÖVI uiyam ioc«szun, FŐVÁROS A KÖZJÓTÉKONYSÁGI ES SZOCIÁLPOLITIKAI SZAKBIZOTTSÁG MEGALAKULÁSA. A közjótékonysági ás szociálpolitikai szakbizottság B u d a y Dezső el­nökletével hétfőn délelőtt tartotta alakuló ülését. Helyettes elnökül Hatolkay Kázmér bizottsági tagot választották meg. A bizottság a maga részéről hozzájárult az általános jótékonysági és szociális érdekű, a gyermekvédelmi, a patronázs, a népáLelmezésl és nővédelmi egyesületek és intézmények segélyezésére vonatkozó polgármesteri előterjesztéshez. Tudomásul vette a Maglód!-uton épülő Horthy Miklós szeretetotthon építési munkáinak előhaladás ára vonatkozó jelentést és ezzel kapcsolatban magáévá tette a szeretetotthonnál szükséges állások szervezésére vonatkozó pol­gármesteri előterjesztést, Elfogadta az Ínségakciók lefolytatásáról szóló beszámolót és az ezekre az akciókra való felügyelet gyakorlása céljából albizottságot küldött ki, melynek tagjaiul Michalovits Zsigmond, Schlachta Margit, Páter Bende Szaniszló, Popelka Béla, Hüttl Károlyés Gál Benő bi­zottsági tagokat választotta meg. Schuller Dezső tanácsnok a bi­zottsági ülésen bejeintette, hogy a népjóléti igazgatásról szóló uj sza­bályrendelet tervezet teljesen elkészült és ezzel kapcsolatban a bizottság az elnök javaslatára elhatározta, hogy a szabályrendelet-tervezetet rend­kívüli fontosságára való tekintettel a közeljövőben külön erre a célra összehívandó folytatólagos üléseken fogja tárgyalni, fi bizottság más fo­lyéügyekkel is foglalkozott és a tárgyalás során több inditvány hangzott el, ezek között az Ínség enyhítése céljából való külön adóztatásra es a munkanélküliség esetére való községi biztositásra vonatkozó Indítványo­kat elfogadták^ és megfelelő javaslat készítésére felkérték a polgármes­tert ,/MOT/K. POLITIKA KELEMEN KORNÉL DR . PROGRAMMBESZÉDE KUNSZENTMIKLOSON. A kunszentmiklÓ3Í választókerületben ezúttal ismét erős here folyik H é j j a s Iván volt képviselő és Kelemen Kornél dr., az egységes párt hivatalos jelölt­je között, Vasárnap Kelemen Kornél Kunszentmiklóson mondott programmbcszé­det. A programmbea zéd meghallgatására többezer ember gyűlt sgybs, A gyűlést V ö r ö s 3 Sándor főggimnázlumi igazgató nyitotta meg, majd H e r p a 1 Balázs a szomszédc3 szabadszállási kerület és V á r y Albert dr.üdvözletét tolmácsolta. Ezután tartotta meg Kelemen Kornél progrommbeszédét, melyet négy-öt Héjjas-párti kortes meg akart zavarni, de az egybegyűlt tömeg a máskor hallgatag kunok oly lelkes tüntetést rendeztek "élemen Kornél mel­lett, amilyenre ezen n helyen még nem volt példa, A programmbeszéd elhangzá­sa után a községi főjegyző, Székely Sándor kisleánya virágcsokrot nyújtott át a jelöltnek. Ezután Tasnády-Nagy András üdvözölte o kerületet éa kérte, hogy a polgárság irtsa ki maga közül a konkolyhint eket, kik hazug ígéretekkel és hazug hírekkel igyekeznek az egységes hangulatot megbontania Végül U d v a r d y János , a helybeli Ipartestület elnöke szólította a választékát Bethlen István és jelöltje, Kelemen Kornél zászlaja alá* Kelemen Kornél ajánlási iveit már több mint négyezren Írták alá, /MOT/B* f

Next

/
Oldalképek
Tartalom