Magyar Országos Tudósító, 1930. december/2

1930-12-19 [052]

6. törvényszéki kiadás* J Budapest ,193o, december 19 . EZERÖTSZÁZ PENGŐRE ÍTÉLTÉK EL EGY TÖRVÉNYSZÉKI BIRÓ SÖRTEGETŐJÉT. Néhány héttel ezelőtt tárgyalta a büntetŐtörvény«zék Hantos Andor dr. ügyvéd bűnügyét ós a tárgyaláson többek között, tanúképp hallgatták ki Steiner Géza f őállatorvost is. Kihallgatása után Steinor " bent maradt a teremben es érdeklődéssel hallgatta a tárgyalás további - menetét, A tárgyalás köbben_a~hallga t6k közül többen beszélgettek egy­mással vagy félhangos megjegyzést tettek, mire a hal?..gat ók között állfi Dorosits Dezső dr, törvényszéki bíró hátrafordult és csendes pissze­géssel figyelmeztette a zajongókat., Steiner, akinek szintén s^ólt_ez a figyelmeztetés, druván válaszolt a bírónak, aki erre kiment és Fodor La jos altiszt utján kíhivatta Steinert az előszobába. Itt bemutatkozott neki, Steiner azonban, miután megtudta,ho|ky kivel van dolga, tovább is rendkivüLt agresszíven viselkedett, cgb-i sértegetni kezdte ; bírót, sőt annak távozása után több durva megjegyzést tett rá, A törvényszéki biró följelentésére feltűnően durva becsületsértés cimén indult meg az eljárás Steiner Géz a ellen, akinek ügyét ma tárgyalta Avódik Félix dr, a büntető járásbíróság elnöke, Steiner beismerte bűnösségét és remegő­hangon jelentette ki, hogy ő nagyon felindult állapotban volt, mert az altiszt Őt a biró nevében erélyesen fölhívta,hegy hagyja el a tárgya­lótermet és amikor ő első felhívásra nem engedelmeskedett, az altiszt valósággal kényszeritetto erre. Beismerte,hogy az inkriminált kffeje­zéseket használta, hozzátette azonban,hogy huszonnégy órán belül ünnepé lyesen bocsánatot kért a megsértett bírótól és ezt a bocsánatkérést most is megismétli, A járásbíróság kihallgatta Falus Imre dr, ügyvédet és u r'*....C més tanukat, akik elmondották" az esőt lefolyá sát. Fodor Lajos törvényszéki altiszt vallomása során azt is megemlít v tetto,hogy ő_egyáltalában nem volt agresszív, amikor felkérte a vádlot­tat,hogy jöjjön ki az előszobába, mert Dorosits bir' szeretne vele be­szélni, A bizonyítási eljárás befejezése, valamint a perbeszédek el­hangzása után a járásbíróság bűnösnek mondotta kí Steiner Gózát feltű­nően durva becsületsértés vétségében és ezért ezerötszáz penr.ro pénzbün­tetésre Ítélte el. Az elítélt folebbezett, /iioT/Ma, —A RÁGALMAZÁSÉRT ELÍTÉLT BÜCHLER JÓZSEF DR. SZOCIÁLDEMOKRATA VÁROS­ATYA PÉNZBÜNTETÉSÉT 100 PENGŐRE SZÁLLÍTOTTA LE A TÁBLA, Büchler Jó sef székesfővárosi törvényhatósági bízottsági tag, a szociál­demokrata párt tagja 1928 október 10-én a főváros pénzügyi bízóttságának ülóaén összeszólalkozott Buday Dezső törvényhatósági bizottsági taggal, a Keresztény Községi Párt egyik vezetőtagjávai 0 Az összeszólalkozás he­vében Büchler odakiáltott Budaynak? "No ós Baranyai, a fökommun. sta. nincs-e ott,maguknál az ÉMÉ-ben?" Az elhangzott kijelentést Baranyai Aladár, az Ébredő Magyarok Egyesülete apoftosztályának helyettesbezető­je magáranózve sértőnek találta és rágalmazás vétsége címén büntetőfel­jelentést tett Büchler József ellen. Az elsőfokú tárgyalást a büntetőjá­rásbiró sáon folytatták le, ahol Büchler Jó^'aef elismerte a kijelentés megtételét. Büchler védője a valódiság bizonyításának elrendelését kér­to, amit a járásbíróság el is rendglt, több tamzt hallgattak ki ós a tárgyalás eredményeként Büchler Jó séfet elsőfokon a rágalmazás vétsé­gének vádja alól felmentették, • Másodfokon a büntetötörvónyszék Biog^er tanácsa elé korült az ügy, ahol megállapítást nyert, hogy bizonyítási eljárásnak az ügyben nem volt helye, annak adatait a bíróság nem veheti figyelembe „ Ennek meg állapítása után a törvényszék Büchler Józsefet rágalmazás vótsége miatt 300 pengő pénzbüntetésre Ítélte;, A tábla Harmath tanácsa a mai napon megtartott harmadfoka fel­lebbviteli tárgyalás eredményeként a vádlott pénzbüntetését 100 pengőre móraékelte és a büntetés végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette, /MOT/KY.

Next

/
Oldalképek
Tartalom