Magyar Országos Tudósító, 1930. november/3

1930-11-21 [050]

RADVÁNSZKY ALBERT BÍRÓ EGYETEMES FELÜGYEL$ NAGYSZABÁSÚ MEGNYITÓJA ÉS JELEN­TÉSE AZ EVANGÉLIKUSOK ORSZÁGOS GYŰLÉSÉN. Ma, pénteken tartotta évi rendes közgyűlését a magyar evan­gélikusok legmagasabb önkormány', zati szerve, az Egyetemes Egyház, a Deák­téri iskola dísztermébenu. Az egyházkerületek és egyházmegyék többszáz ki­küldöttje jelent meg a gyűlésen.;, melynek résztvevői félj^tiz órára Jöttek Ö3sze« Az elnöki asztalnál foglalt helyet a közgyűlés vetetősége: R a d ^ r á n s z k y Albert báró dr s egyetemes felügyelő és G e d u 1 y Henrik püspök, Radvánszky báró mellett helyezkedett el a négy egyházkerüle­ti felügyelő: Z e 1 e n k a Lajos dr«, a budapesti kir. Ítélőtábla tanács­elnöke, Mesterházy Ernő dr, v, főispán, p e s t li y pál dr» ny, igszságügymlnlszter, az Egységes Párt elnöke ésS z tranyavszky 3auaor dr, belügyi államtitkár, Gedialy püspök oldalán pedig a másik három evangélikus ptüttpök: K a p i B^la dr.,, R a f f a y Sándor dr« és K i s s látván, Ge d u 1 y Henrik dr c püspök-elnök magával ragadó Imája vezette a gyűlést,majd általános és osztatlan érdeklődés közepette kezdett elnöki meg­nyitójába Radvánszky Albert báró dr» egyetemes fe!U%yol5 és mindenekelőtt az ágostai hitvallás négyszázado3 évfojrdul^^járól emlékezett meg, s han­goztatta, hogyha a hitvalló őso*:>on nem . élt volna az egyetértés szel­lemű, az ágostai hitvallás sohasem jöhetett volna létre. Az a kívánsága az egyetemes felügyelőnek* hegy az ágostai hitvallásban lefektetett igazságok­hoz a mai nemzedék is Ragaszkodjék és épségben adja át azokat az utókornak. .- Egyetemes célok 3zolgálatúcua maradandót alkotni csak egy-cé.lra törekvő, egyező akarattal lehet„ Nemcsak egyházi, de nemzeti vonatkozásban is nagy szükség van az egyetértésre, mert a trianoni Magjarország csak igy tud magának megértő barctokat szerezni a világban , A békediktátum tizedik évfordulóján gyászbaborult lélekkel emlékezünk mi is és kérjük az Istent, hogy állitso., helyije megcsonkított ha-nánk régi határait, régi boldogságát* - A nemzetalkotó tényeuofcközös, honmentő összefogása érdeké­ben az államnak kettőzött gonddal kell ügyelnie arra, hegy az egyenlő el­bánás e'ive az egész vonalon;, a gyakorlatban is kidomborodjak, hogy ne le v hesson soha, a jövőben sem hátratótel a felekezetek között. Hiszen ezeknek mindegyike azt a szerepet tölti bc a magyar életben, amelyet a magyar ci • meiBn az angyalok leienléte fejez ki c . J ** A. felekezeti egyenlőség és viszonosság gyakor­lati keresztülvitele terén - folytatta Radvánszky báró egyetemes felügyelő ­rá kivánonc fautatni a vallás-és közoktatási miniszter uimak legutóbb éppen a soproni teológiai székház felavatásán tett nagyjelentőségű nyilatkoza­tára,, örömmel állapíthatom meg, hegy ez a nyilatkozat kifejezésre juttatt­ja a "magunk álláspontját ls a A történelmi egyházak jelentőségüknek meg-­felelő megbecsülés ér őjj > beszélt ott a miniszter ur, s hogy kijelentéseiben gyakorlati szempontok ia vezették, kitünSk abból, hogy arról az osztólgaz^ ságról Szólott'^ amelynek alapján egyházunk egyetembe bekapcsolt teolCgiai fakultása is székházhoz jutotté -Az államháztartásban csakugyan keresztül kell vinni a takarékos— sági elvet, emellett azonban evangélikus egyházunk is csak abban az esetben töltheti be feladatait, ha csorbítatlan mértékben jut hozzá az államsegélyek­hez, - Más felekezetű teet'.'érőinkkel egyetértésben és szeretetben altatunk élni, egj^üttmunkálva ve2lik a szttlől ház boldogságát, Római katho­likus testvéreinktói esak egyet várunk, hogy megbecsüljék a mi hitbeli meg­győződésünkot «. De egyszersmind egységes védelmi vonalat szeretnénk alkotni római katholiku3 testvéreinkkel,, az Oroszország felől fenyegető keresztyén­ellenes rémmel szemben <> Fáj a szivem és érthetetlen előjöttem, valahányszor felekezeti ellentétekről hallok* A legtöbb bajt a reverzális-ügy okozza.*-^ A reverzális-törvény hatályon kívül helyezése volna az a megoldási mód, amely a békesség ügyénelf a legjobb szolgálatot te^sná, örömmel ós megnyug­mirletóiH^ messzemenő, böl*s /folyt. köv. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom