Magyar Országos Tudósító, 1930. november/2

1930-11-13 [049]

RáG ALMÁZ 31 PERE. Há tárgyalta ismét Csilléry Kálmán dr. büntető j árásbirósági alelnök azt a rágalmazás! pert, amelyet Patinák Jenő .dr, gyáros indított Büch­ler József dr» szociáldemokrata párttá, tk.'.r ellen. A per már nagyon ró­gen húzódik, több tárgyalás is volt benne, előzményö pedig az, hogy még 1928-ban a főváros közgyűlési társalgójában Büchler, aki épp ugy város­atya, mint Latinak) éppen akkor, araikor Latinak egy küldőtts éget akart Vájna tanácsnok elé vozetni, azt kiáltotta Latinak felé: - "Te voltál az, aki háromszor elárultad a baloldalt." Latinak erre kérdőre vonta Büch­lert, aki erre megismételte előbbi kijelentéseit, ebből szóváltás kereke­dett és ennek során ö üohler azon a eimen is szemrehányást tett Latinak­nak,hogy a MAV-Í51 - szerinte •» nagyarányú megrendeléseket kapott, .Latin­nak indulatosan visszautasította a vá<Jakat és durva bee3Ületscrtés cimén feljelentést tett Büehler ollon^-ki a tárgyalás során azokra a sér­tésekro hivatkozva, amelyek Latinak részéről szerinte érték, viszonvádat emelt• Több tárgyalás » során a bíróság kihallgatta a tanukat s végül ugy alakult ki a helyzet, hogy Cronda Qéla dr,, Büchler védője védencének felmentését kérte s azt indítványozta,hogy Latinákot ítélje el abirós^g durva becsületsértés cimén, Báidos György dr,, Latinak ügyvédje viszont Büchler elitéltetését kérte és indítványozta,hogy Lati­nákot a biriság mentse fel a viszonvád al^l, A felek felszólalása után s bíróság bűnösnek mondotta ki Büchler Józsefet rágalmazás vétségében. Latinak Jenőt viszont becsület- '** sértés vétségében, de a büntetés kiszabását mindkettőjükkel szemben mel­lőzte. Az itelet indokolása szerint a vádlottnak nem sikerült bizonyíta­ni, hogy Latinak elárulta a pántot, tehát rágalmazásban bűnösnek kellett kimondani, viszont Latinaknak az a kifejezése. ho,ay "tekintse magát fel­pofozottnak" kimeríti a becsületsértés tényálí©£ tkat, a kölcsönös és rög­tönös elégtételvevés után afonban a bíróság megállapítása szerint további büntetés kiszabására szükség ninesen. Az itélefc ellen a felek felebbe­zést jelentettek be, /MOT/ M, IST/AN -— A FÁY ' ,' FŐISPÁN BÁNTALMAZÁSÁÉRT ELÍTÉLT KECSKEMÉTI ÜGYVÉD BŰN ÜGYE A TÁBLA ELŐTT. Az . 1927 évi képvis előválasztások alkalmával Fáy » " i István kecs­keméti ^főispán az Est cimü napilapban nyilatkozatot tett közzé,amelyben Nagy László dr. kecskeméti ügyvédről is megemlékezett, mint az ellenzé­ki Horváth Mihály képviselőjelölt pártjának egyik vezetőjéről, A nyilat­kozatot az ügyvéd magára nézve sértőnek találta ós ezért 1927 május 27-én este, amikor a főispánnal az Arany János-utcábcn összetalálkozott, rö-vid szóváltás után tettlegesen inzultálta a gyanútlanul sétálgató Fáy főisj-áfc pánt. Az ügyvéd ellen bűnvádi eljárás indult és a kecskeméti járásbíró­ság első fokon tizennógynapi fogházra Ítélte, A kecskeméti törvényszék ezt az it életet helybenhagyta, azonban a budapesti tábla az alóóbirósá­gok Ítéleteit meg sommis itet te és az elsőfokon eljárt járásbíróságot az itélet indokolásában észlelt hiányok pótlására ós uj itélet hozatalára utasította, A kecskeméti járásbíróság ennek mogfelelően uj főtárgyalást tartott ós bizonyos ellentétek kiegyenlítése végett újólag kihallgatta a sértett főispánt is. Fáy István tanúvallomásában ekkor előadta,hogy Nagy László dr, részéről váratlan boxorszerü ütés érte, *mmmilKtmm*áem«*mMÚHmm& MurifliMNItoiMlKatteiiMrtiitl.mfuti és igy törtónt,hogy egyensúlyát vesztve a föld­re esett, nem pedig védekező ütésének lendülete közben zuhant a földre, amikor botjával az ügyvéd felé prótéált sújtani, A főispán sérülésóre vo»t natkozónn a járásbíróság kikérte az igazságügyi orvosi tanács véleményét. Ez a vélemény nem zárja ki annak lehetőségót,hogy Fáy István térdsérülése nyolc iiap^atulgy^ im&KHÍUHttHHf$^ véleményében ezzel szemben azt állította,hogy a főispán sérülése nyolc napon belül gyógyult, Müller Fri­gyes dr,, Fáy István kezelőorvosa szakvéleményében határozottan leszögez­te,hogy a térdsérülés gyógyulása nyolc napnál hosszabb időtartamot vett igénybe. Mindezek figyelembevételével a kecskeméti járásbíróság újólag a vádlott ügyvédet súlyos testi sértés vétségében mondotta ki bűnösnek ós ezért kétezer pengő pénzbüntetésre Ítélte, /Folyt.köv,/Ky.

Next

/
Oldalképek
Tartalom