Magyar Országos Tudósító, 1930. október/2

1930-10-20 [047]

A KORMÁNYZÓ JELENLÉTEBEK AVATTAK FEL A SOPRONI EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI FAKULTÁS UJ SZÉKHAZAT. Klebe isb erg kultuszminiszter beszéde a felekezeti béke helyre álli tás áréi és védelméről. Sopron, október 19. Orsz ágesjünnepség keretében avatták fel vasárnap a pécsi m.kir. Erzsébet-Tudományegyetem Sopronban elhelyezett evangélikus hittudományi karának uj székpalotáját, amely Sopron legszebb terén, a pályaudvar s;:_*-.szédságában lévő, közel egy kilométer hosszú Deák-téren épült. A gyö­nyörű, renaissance-stilusu épületen a tervező művész, S á n, d y Gyula udv. tanácsos, műegyetemi professzor bőven értékes itette a regi isoproni és fel­sömagyarországi építészet nemes, könnyed motivumait. Négy előadóterem, egy ünnepi diszterem, a tanszékeknek külön-külön szemináriumi helyiségei, ifjú­sági könyvtár, adminisztratív- es személyzeti helyiségek vannak az épület­ben és a modern pedagógia és egészségügy minden követelményének megfelel a nagyszabású alkotás. Sánüy professzor mellett, Tömböly Dénes, Széli László és Schmidthoffer István műegyetemi tanársegédek és Boór Gusztáv soproni építész vezettek a munkálatokat,. Az ünnepen megjelent v%tőz nagybányai H o r t h y Miklós,Ma­gyarország Kormányzója is, KlebeVtjFherg Kunó gróf kultuszminiszter és V é r t e s y Sándor dr. kabinetiroda! fönSk társaságában. Reggel héromnogy; kilenc órakor futott be a soproni pályaudvarra a Kormányzó vonata. Az államfc szolgálati kiséretében voltak a kultuszminiszteren és; a kabinetirodai fő­nökön kivül: vitéz Somkuthy József tábornok, a katonr. 1 iroda vezetője, vi­téz Igmándy-Hegyessy Géza ezredes, a testőrség parancsnoka, vitéz Koós Mik­lós alezredes, vitéz Molnár Gusztáv százados és Scholtz *ndor folyamőrkapi­tány, szárnysegédek, A vonatból leszálló kormányzót először Klcbeleberg gróf kultuszminiszter üdvözölte, ^zután a Kormányzó átvette vitéz Mar­schalko Kornél ezredes, állomásparancsnok jelentésit, ellépett a díszszázad és o vitézek sorfala előtt, majd a hatóságok és küldöttségek élén vitéz Simon Elemér dr. főispán köszöntötte 6 Az utcákon tizezernyi tömeg, leventék, diákok, cserkészek, katonák, rendörök sorfala között, Esterházy Pál herceg négyes foga tár. vonult be a Kormányzó, elhajtott a limanovai hősök emléke előtt és innen, ünnepi istentiszteletre, az evangélikus templomba ment. Itt, az ünnepen megjelentek sorában voltak: Rendtorff dr.né­met titkos tanácsos, a Gusztáv Adolf-Egylet elnöke, Radvánszky Albert báró dr., az evangélikus egyház egyetemes felügyelője, Kapi Béla dr. és Kiss Ist \j püspökök, Rasó Lajos dr. kormány főtan ácsos , evangélikus egyetemes ügyész, Mesterházy Ernő dr., volt főispán, egyházkerületi felügyelő; a refor­mátus egyház részéről Domokos Sándor dr. kir. törvényszéki tanácselnök,fő­gondnok, továbbá: Petri Pál dr. és Szlly Kálmán államtitkárok, Herrmann Miksa ny.minisfcter, műegyetemi dékán-tanár és Pintér László kanonok, országgyűlési képviselő, Pinezich István felsőházi tag vezetésével a római krtholikus egy­ház küldöttsége, Kapi Béláné dr.-né, vitéz Köő József és vitéz Bánó Kálmán tábornokok, Pfelffer Gyula miniszteri főtanácsos, vitéz Simon Elenér dr, főispán, Gévay-Wolf\ Lajos alispán, Thurner Mihály dr. polgármester, Schind­ler^András dr. h. polgár mester, Farkas István dr. tanácsnok, Langer Jenő és Biró Zoltán miniszteri tanácsosok, Haich Károly udv, tanácsos, a T $3E-va­sut vezérigazgatója, ^zirner Ödön h,pénzügyigazgató, Cotel Ernő, a BŐproni bánya- és erdomérnöki iskola rektora, Ferenczy Tibor dr. kerületi rendőr­főkapitány. Az egyetemak részéről eljött: Kállay Kálmán dr, dékán és Osi­kesz Sándor ORLE-fótitkár, a debreceni, Magyary Zoltán dr. jogtanár, a buda­pesti és Polner Ödön dr. a szegedi egyetem képviseletébon, továbbá Bozóky' Géza dr., a pécsi egyetem rektora, Pázmány Ferenc dr., Mansfeld Géza dr. és Tolnai Vilmos dr. dékánok, A pápaid; ref, teológiát Pongrácz József ÖT.igaz­gató kópvisolte. /folytatása következik/ A-

Next

/
Oldalképek
Tartalom