Magyar Országos Tudósító, 1930. szeptember/2

1930-09-18 [045]

MAGYAR 0 FS ZAGO S TÜEOS ITO Kézirat. ^ f Hatodik kiadás. Budapest, 1930. szeptember 18. / XII. évfolyam 211.szám. P Ö VÁROS A TÖRVÉNYHATÓSÁGI TANÁCS ÜLÉSE. A törvényhatósági tanács csütörtökön dél­után öt °rakor a Központi Városh:' z a újonnan átalakított tanácstermében dr. R 1 p k a Ferenc főpolgármester elnökletével ülést tartott. Az ülés megnyitása után az elnök üdvözölte a tanácsot, abban a teremben, amely a régi tanács munkahelye volt. A mult hagyományairól szól nekünk ez a terem,­mondotta , - hogy itt dolgozzunk ezentúl a jövő előkészítésén. Az a munka, ami itt folyt, Budapestet 3zerény kezdetből hatalmas világvárossá emelte. Adja meg nekünk a hely ihletése azt az erőt, hogy Budapestet tovább fejleszt­hessük, megerősíthessük és büszkén hagyhassuk utódainkra. Legyen ez a munka itt olyan, hogy utódaink is kegyelettel és elismeréssel szóljanak róla. A közügy szeretete és egymással széniben a megértés vezessen bennünket. Ez le­gyen ?z áldás szelleme munkánkon* *A továbbiakban a főpolgármester azt a nagy veszteséget méltatta, amely V a s s József halálával nemcsak a nemze­tet, hanem a főváro3t is sújtotta, Vass József a székesfővárosnak a köz­ügyek iránt melegen érdeklődő polgára volt, aki a város szociális intézmé­nyeinek fejlődését állandóan figyelemmel kisérte é3 sokkal többet tett a fővárosért, mint amennyi a nyilvánosság előtt ismeretes. Ez a szélealátó­körü államférfi nagyon is meg tudta becsülni azokat az értékeket és erőket, amikkel Budapest rendelkezik ás hatáskörében mindent elkövetett a főváros törekvéseinek elősegítésére, A székesfőváros méltóképpen vette ki részét a gyászból, nagy küldöttséggel vett részt a temetésen és a requiemen, A rava­talra koszorút tett és búcsúbeszédet a főpolgármester mondott. De legjob­ban kifejezte a nagy és általános részvétet az az óriási tömeg, amely külö­nösen a szegényebb néposztályból utolsó útjára kisérte ÜJ szegények minisz­terét, A főpolgármester indítványára-Vass József emlékezetét jegyzőkönyvileg örökítették meg. Ezután a törvényhatósági bizottság elhunyt tagját, K o rb Flóris műépítészt parentálta el. Méltatta pályáját és kiváló alkotásait, amelyek közül számos hozzájárult ahhoz, hogy Budapestnek világvárosi képe legyen. Indítványára Korb Flóris emlékezetét is a jegyzőkönyvbe iktatták. Ezután elnöki bejelentésében közölte, hogy a mai ülés napirendjére pótlélag felvette egyes fővárosi bérházak lakbérleszélUtasának ügyében­készített előterjesztést. Egy megüresedett másodosztályú tanácsi főjegyzői állásra a főpolgármester törvényadta jogánál fogva dr.Földváry Imre tanács­jegyzőt helyettesitette be,Különböző napirendi bejelentések után Büchler József szólalt fel, aki azt óhajtotta, hogy a tanácsteremben Kosauth Lajos képét is helyezzék el.A főpolgármester válaszolt, a maga részéről is köszö­nettel vette Büchler figyelmeztetését és közölte, hogy felkéri a polgár­mestert, intézkedjék Kossuth arcképének a teremben való elhelyezése iránt. Ezután nyilt ülésben négy telekrendezési ügyet tárgyaltak,ame­lyekhez Révész Mihály szólott, aki a sajtó nyilvánossága érdekében emelt szót és felvilágosítást kért arra nézve, hogyan lehet az, hogy míg egyes telekrendezési ügyeket nyilt ülésben tárgyalnak, másokat a zárt ülésre vettek fel, A továbbiakban a szakbizottságok véleményadási jogáról beszélt és azt kivánta, hogy a törvényhatósági tanácsba behozott tárgyakat nem készí­tik elő a szakbizottságok, C silléry András kijelentette, hogy egyes előterjeszté­seknél tényleg vannak ilyen hiányok, s tanácsnak azonban módjában éli ezeket az ügyeket a szakbizottság elé juttatni. /folytatása következik/ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR K szekció k3

Next

/
Oldalképek
Tartalom