Magyar Országos Tudósító, 1930. szeptember/1

1930-09-13 [044]

IKLEIi: ELEKEK.ELLEN i VÁ^UÁCS .M)^fiZ_ r NT^lS AZ ELJÁRÁST. Léderer Róbert földbirtokos 19£t. június 28-án leszármazók ós végrendelet hátrahagyássá nélkül ineghalt. Végrendelet hiányában a törvényes öröklési jog elhalt testvóré^/téderer Klemontln nek törvényes gyermekeit, a Fillitz/testvéreket illette volna, a másik testvérnek Léderer Gusztáv­nak . , ' ' örökbefogadott gyermekei,Léderer Anna, férjezett Klein EÜiekné és Léderer Ede törvényes öröklési joggal nem . rendelkeztek. az elle ne tettg felje lentés szerint A haláleset után Klein Elek/megjelent a haláleset fölvéte­lére illetékes VII.kerületi elöljáróságon és a törvényes örökösödési jog szempontjából számbajöhető személyek között feleségét, Lédoror Annát és 3ugorá.t,Léderer Bdét is bevétette, később tárgyalásokba is bocsátkozott a törvényes örökösikkel,s5t a pusztatenyői birtokra is leutazott és külön­böző intézkedésexet tett. A tárgyalások során Klein Elik azzal állott elő, hogy szóbeli végrendelet maradt, amely Klein Eleknétés Léderer Edét az örökbefogadott • gyermekeket kizárólagos örökösül teszi, s Klein egy ilyen tartalmú feljegyzést is mutatott a törvényes örökösök nevében tárgyaló Bamberger Andornak. Az egyességi ajánlat azonban mégis meghiúsult, mire Klein Elek uj álláspontra helyezkedve, most már azt vi­tatta, hogy az elhunyt örökhagyó szóbeli végrendelete szerint az egész hagyaték az Ijsraellta Hitközséget illeti. A megindult hagyatéki eljárás során Klein Elek a biréságná; 13 bejelentette &8t az állítólagos szóbeli végrendeletet, és annak tanúiként a felségét, öccsét,Klein Andort és s A » gorát,Léderer Edét jelölte meg. 9 «zek valamennyion oskü alatt azt val­lották, hogy Eéderer Róbert ha„ála előtt valóban élőszóval kifejezést adott abbeli végakaratának, hogy vapryona a? Izraelita Hitközségre szálljon. , , , J!*Z A Sí 5h *ii örökösök bűnvádi feljelentést tettek Klein Elek és tártai $111*. hajnis tanuzás büntette címén, mert szo­rintük eskü alatt valótlan valloné t tettek fcédorer R-bert szóbeli végrendo­1 étére vonatkozóan, Ax király tgyészség vádiratot is adott ki Klein -vlok Klein Eleknó, Klein Andor es Léitrer Ede ellen, akik azonban valamennyien tagad tik bűnösségüket ői azzal edekeztok, hogy a hagyatéki biróság előtt való tényeket adtak elo os nem amis vallómé t erősítettek meg esküjükkel Klóin Elek boismorte, nogy a halleset bejelentésekor említést aom tett az állítólagos szóbeli végrendeleti* 1, és hogy foloségétől is a szóbeli vég­rendelet tartalmával ellikoző tárgyalások folytatásán kapott meg­bízást, továbbá, hogy a szóbeli egrondelot valósága esetért teljesen cél­talan egyességi tárgyalásokat keieményezett és folytatott, mindezt azon­ban - védekezése szerint - taktiki okokból tette. A királyi ügyészség vádirata ellen Klein Elek és társai, Illetve védőik Désy Géza dr. é3 b a racs Marcel dr. kifogásokat jelentettek be, amelyeket zárt tárgyaláson tárgyalt a büntetőtörrénysék vádtanácsa. Czélsz Lajos dr. előadása és Haksch Ferenc dr. törvényszéki biró^elnökle­te mellett ma újból tárgyalták a Kloin-ügyet és a vádtanács a keso deli órák banki is hirdette határozat át, amely szerint Klein Elek és társai ellen a bűnvádi eljárást megszüntette. A vádtanács nem lát bizonyítékot fenforogni arra, hogy a terheltek a vádiratban f oglal t baüncselekményt elkövettek. - — PRO DOMO! KÖZLÉSI ENGEDÉLY VANI /MOT/M. BÜCHLER JÓZSEF T ÖRVÉNY HE 0S ÁGI BIZOTTSÁGI TAG RÁGALMAZ ÁS I PÖRE. Még 1928 okt 'borében törtónt, hogy a főváros pénzügyi bizottságának ülésén Buday Dezső beszédet mondott és beszéde közben Büchler J'zsef a szociálde­mokrata párt titkára ezt kiáltotta közbe:"Baranyay főkommunista nincs ott maguknál?" Baranyay Aladár a sasok egyik vezető embere e közbekiálltás iartt rágalmazás vétsége címén tett feljelentést Büchler József ellen, aki a j árásbir -s ágon annakidején megtartott tárgyaláson beismerte, hogy az in. krimin It kijelentést megtette, kérte azonban a val'diság bizonyitásának elrendelését közérdek cimén, hozzáfűzve, hogy nem találja erkölcsös dolog­nak azt, hogy olyan -gyén tevékenykedjék most mint a jobboldali irányzat egyik exponense, aki egykor a kommunizmus hive volt. A sértett hozzájárult a valódiság bizonyításának elrendeléséhez és a maga részéről elJjenbizonyi-r tokokat terjesztett-elő. A járásbir<-ság több tanút hallgatott ki és a le­folytatott tárgyalá^ után Büchler Józsefet felmentette a rágalmazás vétsé­gének vádja al 1. Az indokolás szerint a tanuk nagyrésze igazolta, hogy Baranyay Hódmezővásárhelyen a kommunizmus alatt vezetőszerepet kátszőtt ós terroristákkal működött együtt. Figydembe vette az ítélet meghozatalán' a járásbíróság a Baranyay ellen megindult fegyelmi eljárás eredményét is. /Folytatása következik:/

Next

/
Oldalképek
Tartalom