Magyar Országos Tudósító, 1930. szeptember/1

1930-09-09 [044]

VÁROSATYÁK. RÁGALMAZ ÁS I PERE. fia targyalta ismét Csilléry büntetőjárásbirósági alelnök azt az ismeretes rágalmazás! pert, ainely Altinak Jené gyáros és Büchler József szociál­demokrata pártiiv.kár« szőkesí óvárosi bizottsági tagok között már évek 6ta huaódik. Az ügy előzményei még 1D£8, évre nyalnak vissza, mikor egy alka­lom ral Büchlor József a főváros közgyűlési társalgójában, épen akkor,ami­kor Latinak agy küldöttséget akart Vájna tanácsnok elé vezetni, - odaki­áltotta: - To voltéi az, aki háromszor elárultad a baloladlt!- Latinak a támadás miatt kérdőre vonta BücLlert, mire Bt erre részletesebben meg­ismételte előbbi kijelentését,-. Az afférból keletkezett szóváltás során Büchler még azt is szemérevetette Latinaknak líralmmtomram, hogy a MÁV-tói nagyarányú megrendeléseket kapott.volna. Már igen sok tárgyalás t tartott az ügyben Csilláry járásbí­róság! alelnök, több országgyűlési képviselőt idézett meg,miíiikm±mxHinmmmn:-n Kmj&MQtfcKinBn&mn akiknek mentelmi jogát azonban a parlament nem függesztette fel. A mai tárgyaláson Büchler nem jelent meg, mert védőjr bejelentése sze­rint beteg. Lavinák e bejelentést szenvedélyes kifakadásokkal fogadta,mire a biro rendreutasította, Ezután az alelnök a tárgyalást november 15-rn el­napolta. /MOT/H, RADKAY BÉLA SZOBRÁSZMŰVÉSZ ÖZVEGYE BEPERELTE HORVÁTH KÖSZOBRÁSZT A HORTHY MIKLÓS -MELLSZOBOR LSMINTÁZÁSA MIATT, Radnay Béla volt képzőművészeti főiskolai tanár,szobrászművész özvegye szerzői jogbitorlási pert tett folyamatba Horváth Árpád szobrász ellen. Az özvegy keresetét arra alaoitja, hogy Horváth engedély nélkül másolatot készített férjének alkotás ár61: Horthy MlklP^ffiuHően sikerült mellszobrá­ról, s ezzel vétett a szeruci jogi törvény idevonatkozó szakasza ellen. A kereset szerint özvegy Radnayné amikor megtudta, hogy Horváth másola­tot készít, felszólította, hogy hagyja abba a munkát, mert nem egyezik bele a lemintázásbe, a szobrász azonban a f.1 gyelmoztetést nem vette figye­lembe, sőt a manka befejezése után az egyik napilap'képes mellékletén le­is közöltette, a Horthy-szoborról készült felvételt, Ezek előadása után özvegy Radnayné arra kéifeb a törvényszéket, állapitsa meg a szerzői jogbi­torlos t és vagyoni,illetve nemvagyoni kára fejében 2ooo pengőben marasztal­ja el Horváth Árpádot• .Á szobor-perben ma volt perf elv ételi ^tárgyalás Nyiry Zoltán dr. törvnyszéki bírónál, aki az érdemleges tárgyalásra ujabb határnapot tűzött ki, amikor a védekezésre is sor kerül, /MOT/SY, A TÖRVÉNYSZÉK ELUTASÍTOTTA BOROSS ELEMÉR IRO ZÁRLATI KERESETÉT A SZÍ­NÉSZ ALBUM ÜGYÉBEN, A PERBEN BIZONYÍTÁS FOLYIK A BLAHA-LUJZA ÉLETRAJZ Ismeretes, hogy Boross Elemér író, a Vakablak szerzője szerzői jogi pert in ditott a Thália kiadóvállalat ellen s azt kérte, hogy a törvényszék rendel­je ol a zárlatot a kiadásukban megjelent "ateöaa Magyar Színművészeti Lexikon példányaira, Boross Elemér szerint ugyanis a vállalat jogtalanul járt el ak­kor, amikor a lexikont összeállt ok névsorából az ő nevét kihagyta annál- elle­nére, hogy az A/ és B/ csoportot ő szerkesztette, A törvényszéken Nyiry Zol tán dr. törvényszéki biró tárgyalta a zárlati pert, amelyben elutasító vég­zést hozott. Az indokolás szerint a felperes és a Thália között létrejött megállapodásból nem derült ki, hogy Boross Elemér szerzői, vagy szerkesztő: minőségben dolgozott volna, Efi&mKkaaE^magn ellenben az íllap itjató meg az iratbd, hogy Boross Elemér technikai munkát végzett s nem önnálló hatás­körrel munkálkodott a lexikon Összeállításán. Ezek alapján a törvényszék ugy találta, hogy a zárlati kérelmet ol kell utasítania. Boress Elemér a zárlati kérelmen kivül megindította a másik per is a Thália ellen, amelytől vagyoni és nemvagyoni kára fejében looo pengőt követel. Szerinte a néuétiok mellőzéséből fcly'an anyagi és erkölcsi károso­dást szenvedett s ezért a Thália anyagilag felelős. Nyiry ^oltán ár. tovényszéki Liranál a kártérítési perbon ma volt tárgyalóé, A poros felek felszólalása után a törvényszék végül Is bizo­nyítást rendolc él a ! ' szerkesztői" minőség kérdésében és több tanút idézett be. Ezek a tanuk elsősorban azt fogják igazolni, vájjon a lexikonban szerep­lő Blaha Lujza életrajzot ás ki állította össze. Ennek a kérdésben tisztázá­da után kerül sor a további bizonyításra. A tárgyalást egvebként lövő hónap­ban folytatják. /MOT/SY* '••X: '•'Sí ' I '^H

Next

/
Oldalképek
Tartalom