Magyar Országos Tudósító, 1930. szeptember/1

1930-09-15 [044]a

SPORTBALESET. Vasárnap délután a Fehérvári-uti sporttelepen futballozas közben Cs epregh Antal 22 éves soffőrtugy megrúgták, hogy összeesett. A mentők a fitalembert a Szent István kórházba vitték./MOT/R. —FlRDÉS KÖZBEN A DUNABxt FULLADT. Vasárnap este 8 óra tájban a megyeri strandfürdőnél a parton egy férfiöltönyt találtak. A ruha zsebében igazolvány volt, amely S chönfe 1 d Jenő 38 éves műszerész nevére szólt. Valószi­• nünek tartják, hogy Schönfeld Jenő fürdés közben a Dunába fulladt. /MOT/R. «--KÖZLEKEDÉSI BALESET. Hétfőn reggel a Ferenc József hídon Detrin Jó­zsef 40 éves villanyszerelő leesett a kerékpárjáról ós az arra haladó Bp. 38-010 számú teherautó alá került, A villanyszerelő könnyebb sérülést szenve­dett, /MOT/R. —AZ ISKOLAI TEJTIZORalZASI AKCIÓ EREDMÉNYEI. Az Országos Tejpropaganlabi­zottság kezdeményezésére 1928-ban megindult iskolai tejtizéraizási akciónak az 1929-30 tanévi eredményeit most állították összo. A kimutatás szerint az egész országban 229 elemi iskolában,135 középiskolában és 9 fő iskolán ősze­sen 4,900.000 palack tejet ivott a tanulóidjus ág, ami kereken egymillie li­ter tejnek felel meg. Ebből a mennyiségből körülbelül 1,200.000 palack vagyis 240.000 liter a szegénysorsu tanulóknak ingyen jutott. Az iskolai tejfogyasz­tás a székesfőváros tanácsának hathatós támogatása mellett Budapesten vi­szonylag is a legnagyobb volt, amennyibon 150 elemi iskolában, 84 középiskolá­ban és 7 főiskolán ivott a tanulóifjúság tejet. A vidéki városok közül Deb­recen, Eger, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Sopron, Szeged, Szolnok ós Szom­bathely városokban volt az iskolai tejfogyasztás megszervezve. A most kezdődő 1930-31 tanévben Budapesten és a vidéki városokban ismét megindul az iskolai tejtizórai, már pedig értesülésünk szerint a most leszállított tejárnak meg­felelő olcsóbb áron, /MOT/B . EGYHÁZI HÍREK, KAPI PLSPÖK VASÁRNAP FELSZENTELTE A NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS TEMPLOMCT. Kaposvárról jelentik: A Nagyatádon élő evangélikusok párját ritWitó áldozatkészséggel építettek templomot: az ötvenhárom lelket számláló nyuxe­családnyi szőrványegyház - élén Le 1 b a c h Kcresztély földbirtokos, felü­gyelővel,V/ o 1 f f Ottemár 3olyemgyári igazgatóval és S a s István ny. tan­nitó_ v gondnokkal, - negyvenezer pengős értéket- képviselő templó'álapot hozott össze, A tomplom felszentelését a dunántúli evangélikus egyházkerület püspö­ke, K a p i Béla dr. végezte, aki T a U ó István püspöki s, relkósz, M e s ­t o^r h á z y Sándor esperes, B arány Sándor dr, országgyűlési képvi­selő és mások kiséret ében érkezett Nagyatádra és itt Lelbach Kcresztély nagy­birtokos vendége volt. Az ünnepségen a környék egész társadalma képviseltette magát, megjelentek: Mándy Sámuel folsáházi tag, református egyházmogyei gondno Ittzés Zsigmond dr. vármegyei főorvos^ evangéllkfta egyházmegyei felügyelő, vitéz Kovács Dénes dr. főszolgabíró és mások, A templom előtt Horváth Lajos lelkész köszöntötte K a p i Béla dr, püpjíököt, aki a 107, zsoltár 4-16^0^341 alapján mondott felszentelő prédikációt, "Ezen a földön más temp­lomok is"állanak, úgymond a püspök, de csak a ritus lehet bennük különböző, a lélek, amely megihleti az imádkozokat, egy és ugyanaz. Jolképezzo ez az evan­gélikus tomplom is a magunk hagyományos vallásfolokozoti türelmeaségét, a tisz­ta eszmények önzetlen szolgálatát, neveljen önfeláldozó hazafiakat Istentisztelet után a református presbitérium S e o t s o y István dr. ügyvéd vozctésévcl tisztelgett a főpásztor előtt, aki a reformátusokkal ^ való testvéri ogyötértós gondolatának adott kifejezést. A közebédon Kapl Béla dr. püspök a kormányzóra, Gulyás Gellért helyi forencrondl ; házfőnök költői szépségű beszédben Kapl püspökre mondott felköszöntőt és azt * hangoztatta, hogy a felokozetl békének álla*lE6; és zavartalan valósággá kell válnia. A püspök délután utazott vissza székhelyére. /MOT/F.

Next

/
Oldalképek
Tartalom