Magyar Országos Tudósító, 1930. július/2

1930-07-19 [040]

--- BERSELYLOPÁSSAL VÁDOLT MEG EGY GYűJTÖNÖ^ 1 ^GY TISZTVISELŐNŐ, DE A BÍRÓ­SÁG A RÁGALMAZÁS VÁDJA ALÓL FELMENTETT. Büchler Ella tisztviselőnő albérletben lakott N 0 szok Istvánnénál. Később összevesztek s ekkor följelentéssel fordult Noszekné ellen a rendőr­séghez, mert állitólag tud arról, hogy Noszekné abb^l a perselyből, amelybe bimm egy jótékony célra gyűjtött, hatvan pengőt ki­szedett, A rendőrségen Büchle. Ella mellett még tanúképpen jolontkezott Holló Zsigmond könyvkiadó is, aki ugyanúgy vallott, hogy előtte ugyanezt állította Noszeknénak egy másik társnője is, A följelentés alapján a bünte­tő járásbíróságra került az ügy. ahol azonban Noszeknét felmentotték. Most azután N oszekné jelentette fel Büchler Ellát és Holló Zsigmondot hatóság előtti rágalmazás óimén, akiket azonban Végh büntető járásbiró szintén fel mentett azzal az indokolással,hogy följelentésükben nem jártak el gondat­lanul. /MOT/H. --- KÉNYSZERE GYE ZSÉG^ - Lengyel éá társa /^ob-utca. 3./ bejegyzett cég és ennek tulajdo­nosa Lengyel Márton /Márkus/ kényszeregyezségi ügyében a kényszeradtis egyez sógi ajánlatát MÉpBHB a szavazatra jogosult összes hitelezők belcogyezésovel visszavonta^ a törvényszék ezt tudomásul vette és a vagyonfelügyelő diját és kiadását 2671 pengő 36 fillérben állapította meg. /MOT/ — - CSMDÜGYEK, _ Sclesinger és társa /Lovag-utca 13./ be nem jegyzett órás és ékszerész cég, közkereseti társaság és ennek tagjai: Schlesingcr József és Markovits Gyula ellen a törvényszék csődöt nyitott* Csődbíztos Ádám András dr. törvényszéki birő, tömeggondnok Schiff Izidor dr, ügyvéd» Követelések ' bejelentése szeptember 21-én, felszámolási tárgyalás Október 11-én, d>0i 9 órakor, a csődválasztmányx megválasztása október 13-án, d.e. 9 órakor a csődbiztos hivatalos helyiségében. - Radó Ede /Csáky-utca 43./ bejegyzett műszaki, ipari és techni­ka i cikkekkel kereskedő cég ás ennek tulajdonosa: Radó Ede kereskedő ellen a törvényszék ugyancsak csődét nyitott, Csőöbiztos Sikorszky Sándor dr. tör vényszéki tanácselnök, t9meggondnok ifj. Szigeti László dr. ügyvéd. Kövoto­lósek bejelentése szeptember 2o-ig,. felszámolási tárgyalás október 6-án,dun© déli 12 °rakor, a csődválasztmány megválasztása október 8-án déli 12 óra­kor a csődbiztos hivatalos helyiségeben. - Hirsch Henrik csódügyében a törvényszék a csődvagyon teljes ki­merülése következtében vagyonhiány okából az eljárást megszüntette. /MOT/ — MÁSFÉLÉVI BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK A SIKKASZTÓ JÁRÁSBIRóSÁGI VÉGREHAJTÓT .• Mattheides Zoltán kiskunfélegyházai kir. járásbirósági végrehajt 0 a mult év ben több esetben megtette azt,hogy az elrendelt foglalások és a foganatosí­tott vé rohajtusek alkalmával befolyt összegeket jogtalanul eltulajdcnltot­fcá .? a manipulácick leplezése végett több esetten meghar.isitotta a jegyző­könyveket .A dolog kitudódott s a jarásbir._s Igi végrehajtct a kecskeméti tör v- reyszék felelősségre vonta. ?iz rendbeli hivatalis sikkasztás büntette, _gyj*' ::• - '•oli közokirathamisitás büntette, egyrendbeli csalás : öntetté, kétrend­• ivatali visszaélés vétsége és kétrendbeli sikkaszt..s vétsége bizonyult r . atthoides Zoltánra, akit a bíróság össztüntetősül két vl fegyházra ítélt • i tő körülménynek vette a törvényszék a vádlott áldatlan családi körűimé ny .j.t, iszákos os kártyáz ~ voltát, álland_ izgatott lel kíáll«ípctát és gyen« rá akaraterejét. A tábla Dusárdy-tanácsa most a vádlott 1 'intet és ót jogerős s- n 3 ;.-évi és hath-napi börtönre mérsékelte. A-OT/Ky.

Next

/
Oldalképek
Tartalom