Magyar Országos Tudósító, 1930. július/1

1930-07-03 [041]

A TÖRVÉNYHATÓSÁGI TANÁCS ÜLÉSE* A törvényhatósági tanács dr. R i p k a Ferenu főpolgármester elnökletével csütörtökön délután 5 órakor ülést tark tott. Kiss Jenő dr* napirendő előtti felszólalása után rétér­tek az Elektromos Müvek bővitéséhez szükséges két telek megvásárlási ügyé­re. Elhatározták, hogy azokat mintegy 50G.OQO pemgős költséggel megszerzik A napirenden ezután a BESZKÁRT mérlegének tárgyalása szerepelt. G 1 ü c k s­t h a 1 Samu dr. beterjesztette a hatos mérleg vizsgálóbizottság jelentését Láng Lajos hozzászólása és kisebb vita után a mérleget elfogadták, egy­ben elhatározták, hogy a BESZKÁRT közgyűlésére a részvénytulajdonos székes­főváros képviseletében B u z á t h János alpolgármestert küldik ki, A BESZKÁRT igazgatóságába uj tagokul Verebély Jenő, • Horváth gároly és P a k o t s József dr. választották meg, B u d a y Dezső, S c h e u e r Róbert Láng Lajos helyébe. A továbbiakban megejtették az üzem igazgatósági tagok válás?, - . tását. Az ^lektromos Müvekhez megválasztották dr. Farkas Jó­zsef, dr.Joanovich Pál, Pás z t h y János, Steinherz Simon, Stern Sándor, a Gázmüvekhez; bibiti Horváth János, Kertész Miklós, Metcel­ka Frigyes, dr. Miklós Ferenc, dr. Némethy Károly, a Vi Z müvekhez:D" i n i eh Vidoír, dr. Kossalka János, Martin János, "íiazza Győző, Smarilla Géza, az autóbusz üzemhez: Hohenburger Antal, Lampel Vii m0 s, L?vay Sándor, dr. Oro­va Zsigmond, dr. Politzer Gusztáv, az élelmiszerárusitóüzemhez: Gailhof­fer István, JfcBmiiésocíÍE&B Koós Jenő^ Relé 3 Mór, Saűax ~ aub ^lemér, Székely János, S Z ent Geller fürdőhöz: Csóka Lajost, Girardy Tibort, Kállay Tam^s, dr, Szőke Gyula, vitéz András József, a hirdetővállalathoz', Bresztovszky Ede, Holzer Sándor, Pair Y ilmos, Rásó Lajos, Vass Béla, a temetkezési in­tézethez Battenberg Lajos, Bohn József, Halász Alfréd, dr. K^iZS Árpád^ Pálffy József, a kátrányozó tepephez; Erlich @» Gusztáv, Kováts Ferenc, Lackenbacher György,; '.kiulhemm Ferenc 7 Szepesy Albert, a tüzelőszer rak tárhoz: Füzesséry Zoltán, Horváth Pál, Repold Károly, Sajó János, Stad­ler Nándor, a siklóhoz: Bauknecht Tamás,©nsmauf Géza, Katona Sámuel, Koz­ma Dezső, "Perndl Flóris, a Széchenyi-fürdőhöz: Császár Ferenc, Katona Sá­muel, dr. Kerekes Ödön, dr c Posta s ándor, 3 za káll Antal. A Rudas-fürdőhöz: K 1 o z e Róbert ? Knurr Pálné, dr. Kollmann Dezső, dr. Milotay István, dr, Sza-ek ümil, Ásványvizüzem: dr. Bozóky Ádám, dr, Faith Jártasa, Pászthy . Károly, dr. Spett Ferenc, dr * Weszelszky Gyula, a műszerüzemnez:"Deutsch Jenő, dr. Dpros Gábor, dr. Grosch Károly, Gyulay János, Sajó János,, győgy­szerüzemhezl Bauer Antal, dr. Berkes Jenő, dr, ; ivényi Károly, dr/Hódossy Gedeon, dr. Szabó László, A községi kenyérgyárhoz: Deák Lajos, Dörfler Pa- ' jos, Erlich G. Gusztáv, cNagy Antal, Pakányi Ferenc, Tattersal: jlállay Tamás, Kocsán Károly, dr. Kollmann Dezső, Németh János, dr. Wenczell Árpád ft Ló­husüz^hez: Früchwirth Mátyás, Morvay Zsigmond, Popelka Tamás, Reisz MÓS-, ?B$$XH& Wayand Miklós, a Városi sainházhoz: dr, Bánóczy László, dr, Csécsy Miklós, dr, Divényi Károly, Ilovszky János, Kiss Menyhért. A törvényhatósági tanács a választott tagjai mellé az uj tör­vény szerint egy-egy tagot minden üzemigazgatóságba a főpolgármester nevez ki„ Ezek a következők: Déry Ferenc, /Elektromos Müvekhez/ Finály Kálmán /a gázmüvek igazgatóságába/ Farkas'Kálmán /vízmüvekhez/, Simanek Emil /Az autóbusz-üzemhez / Hlatky Endre /iCözségi élelmiszerüzemhez/ Pómpéry Elemér /A Gellért fürdőhöz/ Faller Mihály /a hirdetőválialáthoz/ Gróch István /a temetkezési intézet igazgatóságához, Szentpály Antal /a kátrányizzótelep igazgatóságéhoz/ Nessy Gyula /a köSzpontl tüzelőszeiraktár igazgatóságához/ Urbanovich Zoltán /Budai hegypálya* igazgatóságához/ Bánó Pezső /a ö zévhenyl fürdő igazgatóságához/ dr 0 Szlávikt Ferenc /Rudas fürdő ig-hoz/ dr. Vámossy Zoltán /ásványvizüzem lg.-hoz/, dr-. Pekano/its István /müszerüzem ih-hoz/ dr. Ladányi Mátyás /gyógyszerüzem ig-hoz/'. dr .urdhardt-Bélavary Dezső /a kenyérgyár igazgatóságához/, Ra:.kovszky'Iván /a Tattersal igazgatóágához/ 1 Jármay Károly dr. /a lóhusüzem ig-Ihoz/. Kertész K. Róbert /a Városi b zinház l/j igazgatóságához/ , ^rl /Folytatás a következik. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom