Magyar Országos Tudósító, 1930. június/2

1930-06-18 [042]

Fél hattól negyed nyolcig tartett a leadott szavazatik összeol­vasása, a Bódy Tivadar, Janits Imre, Bánóczy László és Verebély Jenő" • törvény­hatósági bizottsági tagokból álló bizottság előtt. Még tartott a szavazatik összeolvasása, amikor a közgyűlési teremben hírek keringőztek, hrgy Ftfledrleh. István a megválasztott tanáostagc.k között szerepel, mire a Fríedrioh csőfart tagjai éljenezni kezdték ven erüket), Tauffer Gábor pedig hangosan ezt kiáltotta többször egymásután: - Nem sikerült a Manőver. Fél 0 órakor nyitotta meg R i p k a Ferenc elnök a köz-yü­lést ée bejelentette, hogy a szavazatok összeolvasása megtörtént. A bejelen­tést a szociáldemokraták óriási lármával kisérték, de a hatalmas zajban még mondattöredékeket sem lehetett érteni. Végre is Gallina Frigyes tanáasnék­főjegyző olvasni kezdi a szavazatok összeolvasásáról készített jegyzőkönyve*, mely szerint összesen 1.92 szavazatot adtak le, melyből 3.76 volt érvényes, 16 pedig érvénytelen. A Keresztény ; '— Községi Párt és az Egységes Községi Párt közös listájára 171 s.oavazatot adtak le, a demokrata és keresztény ellenzéki blikk listájára 47-en szavaztak, mig a szociáldemokrata listára 58 szavazat esett. AB arányossági szám alapján tehát a Keresztény Községi párt hat, az Egységes Községi Polgári Párt hat, a Demokrata-Keresztény el­lenzéki csoport fi 3, a szocialisták pedig 4 tagsági helyet nyertek el. A töredékszavazatek alapján azonban a demokrata-keresztény ellenzéki blokk még egy tagsági helyot nyert ugy, hogy végeredményben igy fest a törvényhatósági tanács választott tagjainak alakulása; többségi pártok 12, Nemzeti demokra­ta- Keresztény ellenzék 4, szociáldemokrata 4, összesen 20 tag. As- elnöklő főpolgármester a törvényhatósági tanács felsorelt tagjait törvényesen megválasztottaknak jelentette ki, a listán lévő többieQc' pedig póttagok lettek. ~. "i Rendes tagok"lettek: a többségi pár­tok résziről: Wolfí Károly, Kozma Jenő, Buday Dezső, Gaér Vilmos, Petrováez Gyula, Becsey Antal, Lázár Ferencip '<fsetty Béla, MII ér Antal, Scheuer Ró­bert, Nagy Ferenc, korner Gyula. A Nemzeti Demokrata-Keresztény ellenzéki esősort részéről? Bródy Ernő, Láng Lajos, Friedrich István,'Várkonyi Kál- ' mán, a szociáldemokrata pártból Peyer Károly, Büchler József, Révész Mihály, Kiss Jenő. -'Póttagok? Frühwlrth Mátyás, Farkac József, K.Császár Ferenc, Martin János, Weszelazky Gyula, Cséoay-Nagy Miklós, Csepreghy Horváth Já­nos, Dinich Vidor, Botzenhardt János, Kollmann Dezső, CsókaLajos, Girardl " Tibor, Bozóky Ádám, Takács István, Biber József, Bosnyák Izsó, Deutsch Mór, Feleki Géza/: 1 Sóti Vilmos, Földvári Béla, Hann Arnold, Hegedűs József, Her­ceg Béla, Kivovita Károly, Koréin r^ezső, Mayer Ernő, Milkovits Vazul, Nagy István, Percell Béla, Rács Vilmos, Tar Béla, Vértes Emil, Vitéz Aladár, Vörös Jánoa, Bánőesl László, Bresztovszky Ede, Kertész Miklós, Deutach Jenő", Stern Szerén, Reléi Mórié, Szepesi Albert, Blaskó Artúr, Steinher^z Sir*on, Halász Alfréd, Bochtler Péter, Lévai Sándor, Horváth Pál, Vitéz Endre; J*eák Lajna, Németh János, Révész Zsigmond, Garai Ármin, Pászti Károly, Illés István, Kalauz Bertalan„ A főpolgármester törvényadta jogánál fogva ezután hat tagot nevezett ki a törvényhatósági tanácsiba és podig Bódy Tivadart, Csilléry * Andrást, Ernszt Sándort, Glück Frigyest, Homonnay Tivadart és Harrer Feren­cet. Az újonnan megalakult törvényhatósági taná­csot Ripka Peréne főpolgármester a következő szavakkal üdvözölte: "Űdrözlöm a törvényhatósági tanács most megválasztott ós ki» nevezett tagjait. Régi, kipróbált, közéleti férfiak lépnek az uj törvényben kijelölt uj munkakörbe. £J kéretek és formák között érvényesül majd. a régi " tartalom, Eá ez az cka annak, hogy a választásban feléjük fordult^közbizalom , -és ez a közbizalom lesz működésüknek erkölcsi alapja. Az a városszeretet, a­mely eddigi működésükben közéleti értékké emelte okét, a jövőben is Budapest javát fogja szolgálni, Ezért üdrőzlöm őket ötfmmel megválasztásuk alkalmával ős működésűkre laton áldását kívánom* A választás megejtene után következett a napirend. Először az interpellációk elmondására került a aor, /Folytatása következik,/ \ Pro dem-? A k?agyu?,éses61 szóló tudósítás első oldal, utolsó bekezdésének első sorában a ..eac'iwtt Sisavaaáfeck száma 902, helyesen tehát igy'hanpnlkí Ezután megállapítja, hogy ÖSsüe aen SÓS szavazatot adtak be, stb."

Next

/
Oldalképek
Tartalom