Magyar Országos Tudósító, 1930. június/2

1930-06-17 [042]

EGYHÁZI HÍREK. A ^ MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZAK KÉPVISELETE AZ ÁGOSTAI HITVALLÁS NÉMET­ORSZÁGI ÜNNEPSÉGEIN. Az ágostai hitvallásnak most, június v. gén telik be nógyszázóves jubileuma, s ebbőí az alkalomból a németországi Augsbargban világraszóló ünnepségek lesznek* A csonkamagyarországi evangélikus egy­ház részéről ezekre a jubileumi ünnepségekre Rad ván3zky Aébert bá­ró dr. egyetemes felügyelő és K u t h y £>ezs8 főtitkár utaznak ki hiva­talosan, s Radvónszky báró a beutsch-Evang.Kirchentag nünrnbergi gyűlésén . • is részt-jvesz. Az aug3burgi ünnepélyek*^ a ju­bileumi bizottság fülkérésére az egyik prédikációt S c h o 1 t z Ódon ág­falvai espereslelkész mondja, A református egyházat Augstaurgban Bene­dek Zsolt dr. kormányfőtanácsos, az egyetemes konvent tanácsosa és Maki á r y Károly, a tiszáninneni egyházkerület lelkészi főjegyzőié képviselik. /MOT/F. TISZTÚJÍTÁS A PESTI FELSŐ* EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYEBEN. A pesti felső e­vangélivug egyházmegye gyülekezetei főesperessé újból Blatniczky Pál cinkotai lelkészt, egyházmegyei felügyelővé P r ó n a y György báró földmüve lés ügyi államtitkárt, egyházmegyei máaodf elügyelővé iglói S zontagh üntaldr. ny. miniszteri tanácsost, tanügyi esperessé C h u g y i k p ál aszódi lelkészt választották. /MOT/F. JÚNIUS EISD* VASÁRNAPJÁN MAGYAR CRSZÁJÉRT IMÁDKOZTAK AZ AMERIKAI REFCRMÁ­tfUSOK. New-Yorkból jelentik, hogy a magyar evangéliVus egyházak Í3meret&s határozatára, melyben kimondják, hogy június első vasárnapján a templomokban imádkoznak az 4raerikában lakó magyar hltte3tvérekért, • vá­laszul a.* egyesült államokbeli nyugati és központi református egyháamegyév ezen vasárnapon ugyancsak imanapot tartott-k, s az Ö3szes gyülekezetek­len megható jelenetek között könyörögtek a csonVaországl és a megszállott területen lakó testvérekért. /MOT/F, — -FŐHERCEGI VENDÉGEK A BALATONENDREDI CSIPKÉS ASSZONYOK KÖZÖTT• Siófokról jelentik, hogy a balatonendrédi nagyhirü csipkeverő-telepen, amelyet K á j el Endre református lelkész hozott létre, legutóbb látogatást tett/. /Izabella és Gabriella főhercegnők. A hercegasszonyokat K a j e 1 lelkésszel élén fogadta a falu lakossága, s az előkelő vendégek nagy elismeréssel nyilatkoztak az andrédi csipkéről és megígérték messze­menő támogatásukat» /MOT/F,

Next

/
Oldalképek
Tartalom