Magyar Országos Tudósító, 1930. május/2

1930-05-20 [037]

HÍREK. A MAGYAR ORSZÁGOS 0RV03SZÖVETSEG KIRÁNDULÁSA PÖSTYEN PÜRDÖN. A magyar Crszágos Orvosszövetség több mint 10* tag]}a dr, Osilléry András ny. miniszter egyetemi tanár a szövetség elnökének vezetésével kirándulást rendezett Pöstyén-fürdöre• A pöstyéni pályaudvaron népes küldöttség fogad­ta az orvosszövetség taglalt, akiket a hatóságok képviseletében A n d ­r á s 8 y szolgabíró, a fürdőigazgatóság részéről W i ri't e r Imre, W i n t e r Pál dr. és W i n t e r János köszöntöttek. W"T"n ter Imre Igazgató üdvötölte Osilléry Andrást és a vendégeket, akik autókon vonultak szállásaikra. Pöstyén fürdőn a ku.cszàl«n terasázán gyűltek össze a vendégek uzsonnára ahAl a zenekar magyar darabokat játszott^ majd a Rádium-hegyre és a VÖrostoronyba sétáltak el. Este a Royal Nagyszállóban gyűltek össze, ahol összeismerkedtek a pöstyéni orvosokkal, majd átvonul­tak a Thermia Palaceba ahol bankettet rendeztek tiszteletükre. Az első pohárköszöntőt Skycák Béla pöstyéni járási főnök mondotta, aki azt hangoz­tatta, ahogy Föstyénben a vendégeket/tartozzanak bármely nemzethez is, sze­retettel fogadják. ' * • W ínn ter Imre a fürdővállalat ne­vében szólalt fel s á| és megemlékezett arról, hogy családja 40 éve ve­zeti a fürdőt. Kérte a magyar orvosakat, hogy ugyanazzal a régi szere­tettel gondoljanak Pöstyénre és ismerjék el gyógyerejét, mint amellyel azelőtt gondoskodtak a fürdő frekventálásáról. Dr, Schmidt László a pös­tyéni orvosszövetség nevében köszöntötte a társaságot, majd C s i 11 éry András dr. megállapította, hogy tul az országofr/szétválasztó határon, az orvosoknak legelső feladata, az emberiség egészségének helyreállítása és ezzel kapcsolatban a nemzetek,népek, és fajok boldogulásának előmozdítá­sa. Az orvosok mondotta akik papoír és Írástudók utódai, minden módot és . eszközt megragadnak, hogy egészséges nemzedékek fejlődhessenek. A maga részéről Föstyén fürdőt ahol áldást hozó források fakadnak, jó szellemek találkozóhelyének tekinti és a magyar orvosi kar nevében Ígéretet tesz, hogy azokat a betegeket, akik itt meggyógyulhatnak, általános magasabbren­dü szempontoktól vezéreltetve szivesen fogják ideküldenl. Dr. Ternes­v á r y Rezső budapesti egyetemi tanár mondott még felköszöntőt, mely után cigányzene hangjai mellett a késő éjjeli órákig maradt együtt a társaság. Másnap a fürdőpalotát,a munkáskorházat és a pro Tátria nevü gyógyintéze­tet tekintették meg, majd Re icharddr, fürdőorvos az iszapkuráról tartott előadást. A kiránduló orvosok délután a-legjobb benyomással hagy­ták el Pöstyént, hogy visszatérjenek Budapestre. A kiránduláson résztvet* tek: Osilléry András, Darányi Gyula,Temesváry Rezső, vi éz Csia Sándor Milkó Vilmos, Mihalkovits Elemér, Alapi H enrik, Kopifcs Jenő, Pekanovich István, Szász Sándor, Ernőd! Aladár, Gortvay György és még számosan ./MOT/B. TóVcL t»pj /A KERESZTÉNY KÖZSÉGI F ÁRT ERTEKEZLETE folytatás l./A HEV Ügyét Szigethy János a párt által kiküldött szakértő bizottság elnöke ismertette. A szak­vélemény fölött terjedelmes vita indult meg, amelyben résztvett Buday Dezső Osilléry András, Tetrovácz Gyula, Miklós Ferenc, Kossalka János, Szabó Jó­zsef, Lázár Ferenc, Frühwirt Mátyás és Bozóky Ádám. A vita befejeztével Szigethy János válaszolt a felszólalók észrevételeire, mig a vita során Wolff Károly adott több ízben felvilágosítást a párt tagjainak. Végül Wolfff Károly összegezte a vita során elhangzottakat, majd előterjesztette a párt határozati javaslatát, amelyet ez egyhangúan fogadott el. A határozat a kö­vetkező: -A helyérdekű vasutak megvételét a Keresztény Községi Párt az fegységes i közlekedési politika ós a lakosság érdekében kivonatosnak tartja, a felaján­lj lett alapon azonban pénzügyi szempontból nem tartja keresztülvihetőnek. El­y sosorban nem^tartja keresztülvihetőnek az 1.110 alkalmazott átvételét a I főtisztviselők tul magas javadalmazásával, mint a vállalat igazgatásaink ' a polgárság súlyos megterhelésével járó kockázatot, ami a HEVnek az össz­polgárság érdekében leendő hasznosítását gátolja. Az egyhangú határozat után az értekezlet végetért ./MOT/H.

Next

/
Oldalképek
Tartalom