Magyar Országos Tudósító, 1930. május/2

1930-05-27 [037]

-»-ZÁRLATI PER A "MAGYAR RAPSZÓDIA" CSAK EGE KIS LÁNY,. .DALÁT .ELLEN „ A Csak egy kis lány cimü dal már sok szerzői jogi peres bonyodalomnak volt okozója. Ma ujabb perben szerepelt a törvényszék előtt Németh János nép­szerű szerzeménye, amelynek szerzői joga két kézbe került: az.örökösök és Nád or Kálmán zenemű kiadó cég birtokába. Az egyik jogot Németh János még életében adta el Nádoroknak, az örökösök viszont a szerző halála után szin­tén rendelkeztek a joggal. Ez okozza a sok peres vitát. A mai tárg-aláson, amely Nyirv Zoltán dr. törvényszéki birónál folyt le, Gál ©éla filmrerü ező lépett felr panaszosként az Ufa.. mozgókén STlnházB ellen, kz Ufa ugyanis a napokban szinrehozza most már nang^osi^Jimsini a Magyar rapdzódia filmet, amelyben - mint Sál Eéla keresete mondja - sze­repel a Csak egy kis lány cimü dal is. Minthogy Gál Béla az örökösöktől szer­zett jog alapján ugy véli, hogy kizárólagossági * jogkörrel csak ő rendel­kezik a dallal, tehát annak filmesitése és film keretében való alkalmazása is csak az ő engedélyével történhetik, a törvényszékhez beadott keresetében azt kérte, rendelje el a biróság a zárlatot a Magyar rapszódiának azon ré­szére,amely a Csak egy kislány.. .dalt foglalja magában. Palágyi Róbert dr. felperesi képviselő felszólalásában hivatko zott az egyik, ugyancsak a Csak egy kis.lány... szerzői joga körül kelet­kezett perben hozott elsőfokú itéle tre, amely megalapítja, hogy a Nádor •^lmán által szerzett jog nem vonatkozik a hargosfilmesitésre, tehát ezen az alapon is helytálló a zárlati kérelem. Az Ufa jogi képviselője ezzel szemben a zárlatisi panasz elutas i­tását kérte azt hangoztatva, hogy szabályszerű szerződésben vásárolta mog annakidején ^mpeilax^ámjoffimmm a dal jjogát, tehát nem emelhető kifogás annak felhasználása ellen. Egyébként arra hivatkozott az alperesi képviselő,hogy a Magyar Rapszódiában mindössze tiz taktus van a dalból, az szövegben elő sem fodul^j tehát a veszély,amelyre a felperesi érvelés hivatkozik, nem forog fenn.Kérte még szava tosként perbevonni azifimmmmh Universum A.G.berlini wéget, xrnxáKpstríBxmfeáiKteiiBm ezenfelül Nádor Kálmán zenemükiadóvállalatot. A peres felek felszólalása után a törvényszék utasította a felperes Ufa ké p^ viselőjét, hogy 2 4 órán belül csatolja szabályszerű meghatalmazását, mert csak ennek beérkezte után határozhat a zárlat kérdésében. A határozathir­detés id őpontját a biró irásban közli a felekkel. /MOT/SY.

Next

/
Oldalképek
Tartalom