Magyar Országos Tudósító, 1930. május/1

1930-05-09 [036]

KOMMUNISTA VCLT-E BARANYAY ALADÁR? Büchler József szocialista városatya és Puday Dezac országgyűlési képviselő között írult évben üsazeszólalkozés volt, amelynek hevében Büchler a kivetkező­ket mondta: ...Ne beszéljen maga, akinek kommunista barátai vannak," Puday kö­vetelte, hogy füchler nevezze meg kikre céloz, mire Eüchler kijelentette, hegy Faranyay Aladár seH^^^^gondolt, aki cégétben kommunista volt. Faranyay, amiker a párbeszédről tu anást 3zerzett, rágalmazás és becsületsértés cimén be­perelte Büczhler Józsefet, akit ma vont felelősségre mJcflUffl&mpnzákfflm Vfamö­Seher Ernő dr, büntetőjárásbiró. Büchler József kérte a bizonyitás elrem&elésé A járásbiró ennek helyt is aáctt és több tanú kihallgatását rendelte el. A tanuk egy része ugy vallott, hogy Baranyay soha sem volt kommunista érzelmű. A tárgyalás^n felolvasták azoknak a vallomását, akik Hódmezővásárhelyen tet­tek vallomást* Baranyay ugyanis hódmezővásárhelyen v^lt tanittó*R£e?vallomások szerint Baranyay Valóban kommltnista vfclt a diktatúra alatt, azonban később megbánt a. és vezekelni ment a ferencrendiek zárdájába* Voltak ">lyan lrágteli tanúvallémások is, amelyek arról szóltak, hogy Baranyay a kom un alatt'előadá­sokat tartett, s emiatt fegyelmit is indítottak ellene, aminek eredn énye az lett, hogy elmozdított ák tanitói állásából. f».zap£&íi4s Mihály dr. hódttcezővásáp­helyi ti3Zti főorvo3 vallomása szintén ugy szólt, hogy Baranyayt mint kommunis­tát ismerte, aki a terroristák között tevékenykedett. Több más tanú kihall­gatása és a perbeszédek elhangzása után a járásbíróság Ítéletében, felmentette Büohler Józsefet a vád alól.Az indokolás szerint a kihallgatott tanúvallomások alapján a biro ság bizonyított nak vette, hogy in©, év április végéig terjedő időben Baranyay Aladár sértett valótan kommunista te vékenységet fejtett ki, és Büohler József inkriminált kijelentésében erre célzott és nem gondolt Fa­rán yaynak ezt követő Időkben történt magatar tás ára, amely anegá.i apithatólag jerék és dicséretreméltó. A valódiság bizonyítása ilyenformán sikerült és"ezért kexlett felmentő Ítéletét hozni. Kiszely István dr . ügyvéd Baranyay ü yvéd­je felebbezést jelentett Ise az Ítélet ellen , mlg Goncía Béla d r .*, Füchler vé­dője megnyugrd ott. /M T/Ma. ­A VIZSGÁLcMRó MA SZAEADLÁBRA HELYEZTE WATZDORF KONRÁD BÁRÓT ÉS KÉT P: NZ ÜGYNÖKÉT . Megírtuk,hogy a királyi ügyészség magánoküírathaitisltás bűntettének gyanúja cimén a közismert váltóügyből kifolyólag ..újból letartóztatta Watzdorf ícn­rad bár°t és két pénzügynökét Geszti Kárllyt és Deutsch Salamónt is. ugyan ekkor vitéz Poronkay István dr* kir, ügyessségi alelnök indítványozta a áÉoa vizsgálóbíró előtt nevezettek vizsgálati fogságba helyezését és a vizsgá­lat alrendelését• A törvényszéken Nagy Pál dr. vizsgálótiróhoz kerültek az ügy aktái megfelelő határozathozatal végett. Az iratok áttanulmányozása után ma délb'Hn/ bozta meg a vizsgálóbíró végzését, iszerint a Deutsch Sa­lamonra vonatkozó vizsgálati indítványt elutasította, elrendelte a vizsgá­latot Watzdcrf Konrád bár 0 és Geszti Károllyal szemben,egyúttal pedig ugy atzdorfot, mint két pénzügynökét szabadlábra helyezte azzal az indokolás­sal, hogy személyi viszonyaikra való tekintettel szökésüktől tartani nem kell. Az ügyészség még nem foglalt állást ateklntetben,hcgy felfolyamodás- . sal él-e a voijpcx vizsgálótdr 0 ! végzéssel szemben vagy sem. /MOT/ma. Pro domoIA fenti hir közlésére a MOT engedélyt kapott. •

Next

/
Oldalképek
Tartalom