Magyar Országos Tudósító, 1930. május/1

1930-05-15 [036]

—ZU ERDÉLYI ÜGY /folytatás 5.kiadáshoz/ Gál Jenő védő indítványozta ^uiLí&Jemxmaimadtx^ KIár Zoltán újból való kihallgatását ,mert Klár Alyan ember, aki becsukat­ja magát, de megmondja az igazat. Ai egesketés ét indokolatlanul mellőték. A védő ezenkivül rendkivül széleskörű ujabb bizonyítást ajánlott fel arra­vonatkozóan, hogy Forgács Anna megrögzött morfinista volt,Orska Mária volt a mintaképe,aki épen mostanában kísérelte me g £$m huszonnyolcadik Öngyilk kossagát. A morfinizmus bizonyítására vonatkozóan többek között Szilárd ü éla dr. orvos, Hans Kmmmm Bartsch , László ^rnőné, Sch^veiger Erbőné, Ráth oándorné,Berger György, Kürtler -^stván, Márton Viktor, özv.Bencze Fe­rencné, Matány Antal, valamint Gáldy MndorFodor István,Gáspár Géza és Sávoly Brúnó szintén tehetnek ujabb tanúvallomást. A védő az tál ltja, ^§$cK$z c $é& s Ánnfc a sexuális tokr.em élet terén túlzottan hajlott amaiETSim Smmmmmm £eié és ennek bizonyításba Forgács Annának egy túlfűtött ercti­káju kis versét olvasta fel. Errevezethető k vissza a védő szerint a nyil­vánosság előtt történt verések, bántalmazások és megmagyaráz ha tat lan jele­netek, amikor Forgács Anna az ütlegelésekután vidáman és nevetgélve enyel­gett' Erdélyi Bélával. Ez a körülmény semmikében sem "tuantité neglige­able," ^nnek pontos felderítésére psychtánalitikára van szüksége a bíró­nak, máskép nem tudja megmagyarázni, hogy Forgács Anna miért vájta bele körmeit ennek a fiatalembernek és itt a vádlottak padja felé mutat, a hú­sába. Errevonatkozóan kérte kihallgatni Gartner Pál dr.-t orvost is. Ezen­kivül Kreyl rsztrák bírónak Lágner és Páchler dr. ausztriai orvosoknak ujabb tanúkihallgatását iskéri, mert Kreylt szerinte minden áron arra töre­kedett, hogy az általa kihallgatott tanukkal elhitesse és bL.onyittassa Erdélyi Béla bűnösségét. Ferenczy professzor, a kiváló ideggyógyász valamint Freud a világhírű idegspecialista kihallgatását,ilJetve megkere­sését indítványozza.A védő végül kéri Erdélyi Bélának ujabb részletes ki­hallgatás át, mert a törvényszéki tárgyalás szerinte nem me;felelő mi11lo­bén folyt le. A védő még a biztosítási ügylet megkötésével kapcsolatban jelent be ujabb tanukat. Ezután még Róth Béla dr. tett bizonyításkiegészitési indít­ványt Filé Béla vádlott védelmében. Az elnök most Erdélyi Bélát szont­ja, aki felpattan helyéről, katonás an összeüti bokáját, és a következői­ket mondja: - Csatlakozom a védő ur indítványaihoz, de ezenkivül tisztelet­tel megjegyzem* azt is, hogy kell lenni az iratok között egy jegyzőkönyvnek amely arról szól, hogy Thlm Hilda a szobalány azért nem akart megjelenni tanúvallomás tételre, mert a kilátásba helyezett 3o XRÍI schillingért nem Kk«rl:m8m!ÍBspiixmxmx tartott a ériemesnek Budapestre utazni.Ennek ajegyző­könynek a felolvasását kérném, továbbá azt, hogy Feuer Géza tanúvallomás! jegyzőkönyvét és kegyeskedjenek újra felolvastatni, mert abból ki kell derülnie, hogy én semmiféle hozományt nem kaptam, csupán kisebb ajándékot. Feuer Géza vallomásában a biztosítási üzlet megkötéséről Is vannak rész­letek. krdélyi ezután hirtelen leül, majd Vargha József dr. királyi főügyész jelenti ki, hogy a védelemnek a bizonyítási eljárá kiegészítésére vonatkozó indítványát a maga részéről ellenzi, illetve annak elutasítását kéri. Különösen ©] enzi a főügyész Haberda és Langoisi osztrák professzo­roknak a mégha Ugatás át, mert ez nem volna más, mint a nagyhírű és kiváló professzorokból ál ló magyar Igazságügyi orvosi tanés véleményének felülvizs gálata. Ezt vissza kell utasítani, mert az igazságügyi orvosi tanács szakví leménye mindenre pontosan megfelelt, mindent megokolt, tiszta és precizmun­ka. Ezenkivül szükségtelennek tartja a főügyész a morfinizmus bizonyítását azoknak a tanuknak a kihallgatását,akik valamennyien már hatszor-hétszer tettek tanúvallomást a bünpörben, végül teljesen felesleges/nek itéli Erdélyi Béla ujabb részletes kihallgatását is, A bizonyítási eljárás ilyen valóságos ujrafelvétele csupán az ügy elhúzására irányul. Fegré Miklós dr. elnök ezután enunciálta, hogy a táblai tár­gyalás t holnap délelőtt fél lo óltakor folytatják. /MŰT/K}:. . — Zü NÉPSZAVA TÜNTETÉS /folyt .3 .kiadáshoz/ tanút h«Ti ffQ f Jf ld 1 1 ? ttal­J VaÍ ^ emylen ta S adt ák bűnösségüket, a bíróság több k /M/Ma? ^,^1* a tárgyalás folytatását szombatra halasztotta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom