Magyar Országos Tudósító, 1930. március/1

1930-03-08 [033]

MAGYAR ftRSZAGtS, TUPOSITO. 5 .törvényszéki kiadás. / Budapest, 103o. Mbnaus 8, A TÖRVÉNYSZÉK ELUTASÍTOTTA RA1NAY FESTŐMŰVÉSZT A EEMBEROT PLAKÁT MIATT INRITOTT FJR TÉRÍTÉSI PERÉBEN. - AZ 3NPCKOLAS SZERINT NINCS PLÁGIUM. ­Radnay Miklós festőművész - mint arról töhbizhen megemlékeztünk- szerzői jogtiterlási pert Ind itctt a Goidberger Sam. és Fiai v-ég, valaminz x bu­dai Gold berger Leó.illetve Nemes László festőművész ellen, akiket plágium mai vádclt. Radnay szerint ugyanis a hlrdetőoszlcpokon látható Bemberg­Pla&átot eredetileg Ő tervezte és nem a szerzőként megjelölt Nemes Láosió festőművész. Radr.ay arra kérte a törvényszéket, hegy állapítsa meg a. szerzői jogtitorl&t, s ennek alapján rendelje el a zárlatit a plakátokra. Erkölcsi és anyagi kára fejében Radnay Miklós 11.oco pengőt követelt. Február elején volt a zárlati perben tárgyalás. Hajdú Árpád ,r. &Z alperesek jogi képviselője a ker set veiutasitésát kérte azzal az I cdr­kelással, hogy a vitatott piakát nem plágium, egészen más ötletet vaió­sito tt meg, mint Radnayé volt. Nyiry Zoltán dr. törvényszéki biró szakér­tőként meghallgatta Pudits Andor festőművészt, a Képzőművészetbe Főiskria tanárát, aki az alperesek védekezését erŐ3itette meg,amennyiben kijelen­tette, hegy a két plakát között még c/sak hasonlóság sem fedezhető fel, s igy a plágium vádja nem emelhető, A törvényszék a szakértői vélemón y alapján Radnay Miklós zárlati kérelmét elutasította, ugyanakkor £5o pengő zárlati költséget állapított megs a pervesztes terhére. A kártérítés,kmxrb6sófcram illet-e a szerzői jogbitorlés kérdésé* "ben ma volt folytatólagos tárgyalás, amelyen Radnay ügyvédje kérte, hogy a törvényszék az ügyet elbírálás "éíjáhóix terjessze fel a szerzői jogi szakértői bizottsághoz. Az alperesi ügyvéd felszólalásában azt kérte, hogy amennyiben a törvényszék elutasítaná Radnayt a keresetével, kötelez­ze arra, hegy a z ítéletet saját költségén valamelyik időszaki lapban tegye közzé. Az alperesi kép viselő hivatkozott azokra a hírlapi nyilat­kozatokra, amelyek a szerzői jegbitorlá3l perrel kapcsolatban máreddlg megjelentek, s erre való tekintettol is alkalmazni kérte a szemői jogi törvénynek a közzétételre vonatkozó szakaszát. A felperesi ügyvéd ezzel szemben az elutasítást kérte, mert szerinte a hivatkozott fcörvényszaka3o csak a felperesnek adja meg a jogot ilyen közzététel kérésére. Nyiry Zoltánd r. a felek felszólalása után meghozta Ítéletét, amelyben Radnay Mikié s úxx festőművészt a szerzői jogtitcrlási,Iiletve kártérítési keresetével is elutasította és kötelezte *55o pengő perköltség megfizetésére. Az itéletilndokolás a zárlati perben meghallgatott szakértő véleményét vette alapul a szerzői jogbitcrlási illetve kártérítési kereset; elbírálásánál is, eszerint a plágium esete nem áll fenn. A törvényszék szükségtelennek tartotta a szerzel jogi szakértői bizottság megkeresesését Duduts Andor festőművész véleményét egymagában elegendőnek vélte a peres kérdés eldöntésére.A közzétételre nmftá vonatkozó indítványnak a törvény­szék nem adott helyt, nem mintha az alperesnek erre nem volna joga,kanén tisztén méltányc ssáági okokból, mert a szegény jegon peroő Radnay Miklóst nem akarta xXxxx. a közzététellel járó jelentékeny kiadással sújtani . /MOT/SY. ZU WALLESZ JENŐ ÍJO T Y /Folyt .4 .kiadáshoz ./ A törvényszék ezt a védekezést nem fogadta el,mert megállapítása szerint a cikk durva } cinikus és profán hangon frivol élcelődés részesévé teszi a Madonnát. A törvényszék ezért a vádlottat a terhére rótt cselekmény miatt nyolcnapi elzárásra és háromszáz pengő pénzbüntetésre Ítélte. Súlyosbító körülménynek vette a törvényszék,hogy a vádlott cselekedetét rerdkivül széleskörű nyilvánosság előtt • követte el, sőt a magyar nemzeti kegyeletet ls megsértette. A tábla Gadó-tanácsa Fabó Zoltán főügyészhelyettes vádbeszéde és Gál Jenő dr. védőbeszéde után az elsőfokú ítéletet egész terjedelmé­ben helybenhagyta. A tát la1 Ítéletben a főügyész megnyugodott, Gál Jenő védő és Wallesz Jenő hirlapiró-vádlott pedig semmiség! panaszt jelentettek be. /MCT/Ky.

Next

/
Oldalképek
Tartalom