Magyar Országos Tudósító, 1930. január/1

1930-01-15 [029]

MAGTAR ORSZÁGOS TTTpOSITO. K é z 1 r a t . 4 oldal. Budapest, 1930, január 15. /A fővárra közgyűlése. Folytatás./ Megválasztatása után a Sz;ahó-szakszervezettel voltak nézetel­térései., bizonyos munkás felvételi és munkás elbocsátási kérdésekben. A szak­szervezet étben az ügyben nem keresett vele érintkezést, ellenben az elbocsá­tott munkások a háta mögött ellene fordultak és felszólították a vele ¥észa­köttetésben álló kereskedőket, hogy a neki szánt munkát vonják meg éa adják oda az elbocsátott munkások Baross-utcai műhelyének. A szervezet később arra akarta kényszeríteni, hogy ezeket a munkásokat fogadja vissza. Amire ő nem volt kapható. Fz az ügy S hónapi húzódott, mig végre szertember elején mege­gyezett a szervezettel. A tárgyalást Büchler József személyesen vezette, te ezt a megállapodást három nappal később felrúgták. Mint látható, nem munkaidő és nem berdifferencia kérdések játszottak közre az ügyben, hanem hatalmi kér­dés. Személyes hajszát látott a dologban. Nem félt akizárástól, mint Büchler állítja, de a tények igazolják, hogy neki volt igaza klipedével. Kérdi, kinek volt. ebben az esetben több igazsága, nekl*-s, vagy odaát a választott osstály­blróságnak. Mindezek után még csak azt kérdezi Fischer, hogy helyet foglal­hat-e egy kisiparos és kiskereskedő abban a pártban, ahol ilyen rendszer van. Ezután Füchlernok azokra a megjegyzéseire reflektál, amelyek őt ismeretlennek és jelentéktelennek mondják é3 hangoztatja, hogy ő már régen a párt önfeláldozó tagja volt, amikor Büchler József és társai még nemű voltak sehol. Igaz, hogy Büchler ur szemében most már mindek! jelentéktelen, akivel a pértváiasztmány nem fgolalkezik. majd igy folytatta. Büchler József ur valami faji jellegről is oeszélt. Remelem, még ő ls' ehhez a fajhoz tarto­zik és'nem távolodott el tőle, A jellegzetességről pedig jobb lett volna hall­gatnia. A kommün alatt, a diktatúrában, amikor Püchíernek nem is kevés szerepe voltj mert a bukás után szöknie is kellett, elveszítette jellegzetességeit, amidon szökése alkalmával jellegzetes orrát egy sorompó vette le. Fbben a tónusban folytatta tovább Fischer beszédét, aki végül is azzal fejezte he, hegy Büchler Józseffel a hangoztatott sértésekéit még a biróság előtt találkozik. Azzal fejezi be, hogy az egységes párttal acha semmiféle nexusa nem veit,.és valótlan az az állítás, mintha ő bárkit arra akart&volna rábírni, hogy bármiféle munka kedvéért az egységespártnak legyen hallgató­lagos támogatója. Fischer Márton folytonos közbeszólások kó'zött még tovább akar Reszelni 03 mivel az elnöklő főpolgármester nem tudja a . lármát megszün­tetni, folytonos figyelmeztetései ellenére sem, felfüggeszti az ülést. Szünet alatt tovább folyik^ vita a szocialisták, Latinak, Rollmann és Fischer között és a teremben most már olyan hangzavar uralkodik, hogy még szófoszlá­nyokat sem érteni. Rövid szünet után a főpolgármester újból megnyitja az ülést és Fischer Márton folytatja beszédét. íjra megismétlődnek az előbbi jelene­tek és a szénok szavalt teljesen elnyeli a lárma, végre is a baloldal pfujo­aása között leül. Személyes kérdésben Büchler József kért szét.­Nem óhajt nagyobb jelentőséget tulajdonítani Flseher szavai­nak, amit Kollmann és Latinak társaságában és védelme alatt elmondott. Kífahe­kiáltáack a szocialistáknál: "A hárem jómadár,.." Ez a három ur jfnaSt látta borzasztó és hallatlan leleplezésekkel előállni. /Rrööy Ernő: Agresszív rene­gát! Ferültaég,/ Ez a leleplezés arra vonatkozik, hogy a szoc.dem és a demok­rata párt paktumot létesítettek, Amásik leleplezés az á rettenetes dolog volt, hogy a Kisipari Hitelintézetbe nem Fischer Mártont küldte a párt,, és pedig azért nem,mert: mem bízott benne a vezetőség, amint utólag kiderült, nem is alaptalanul. /Biró ^ezső: Ha beküldtük volna, most minden alapét nélkülözne az a pénzintézet. Nagy derültség./ Hogy ez a gyanú alapos volt, igazolták a' tények, mert Fiacher 30 esztendős elvi meggyőződését jelentéktelen kis szál­lításért elafita. /Pfuj renegát, kiabálják'a" szooialisták./ Büchler végül Fischernek a kommünt érintő kijelentéseire reflektál s kijelenti, hogy ezt awhasem tagadta le, de szükséges kijelentenie, hogy ellene az eljárást a magyar biróság még 1920-ban megszüntette, mert az ügyészség nem emelt vádat. Ha a közgyűlés eddig ne® tudta, hegy ki volt ez a Fischer Márton, ezután a dicstelen szereplés után most megismerhette.-Fischer újra szét akar kérni, de alelnök bezárja a vitát és folytatják a napirendet. \ <\ /Folyt„kev,/

Next

/
Oldalképek
Tartalom