Magyar Országos Tudósító - 3 Soros Újságja, 1929. június

1929-06-13 [016]

- 2 ­Zita exkirálynő meleghangú részvéttáviratot küldött Andrássy Gyula gróf özve­gyének, amelyben mint az "ifjú király" hiveinek egyik leghivebbjéröl emléke­zik meg. A Székesfővárosi Statisztikai Hivatal igazgatója dr, Illyefalvy Lajos felszó­lítására Melly József dr, könyvet szerkesztett Budapest tuberkulózis halandó­ságáról, amelyben megtudjuk, hogy Magyarországon az utolsó 10 év alatt 233,000 ember, mig Budapesten 1919-től 1927-ig 32.000 ember halt meg tüdővészben. Csermák Imre dr. osztrák közoktatásügyi miniszter gróf Klebelsberg Kunó kultuse miniszter meghivására tegnap Budapestre érkezett. Az összes lapok részletesen foglalkoznak a földhitelbank ellen intézett tőzs­demanőverrel. A Budapesti Hirlapban nyilatkozik Wekerle Sándor pénzügyminisz­. tor, hogy személyesen megvizsgálta a Földhitelbank pénzügyi helyzetét és azt a meggyőződést szerezte, hogy.az intézet körülbelül 15-.16 millió pengő erejéig aktiv, — — — — * Az osztrák postatakarékpénztár legújabb jelentése szerint takar4kbe,tétállománya májusban 300.000 schillinggel 85,4 millióra szaporodott. A Nemzeti újság hosszabb cikkben a tőzsdével foglalkozik és szerinte a tőzs­detanács felfrissítése nem fogja jelenteni a tőzsde problémájának mogold.ását, sem pedig a tőzsde megmentését, A tőzsdét csak egy módpn lehet megmenteni, ha a tőzsde élére egy olyan férfiú állana, aki diktátori hatalmat gyakorolhat. A bukaresti angol követség kereskedelmi titkára Humpyreys Richárd a kisebbségi kérdésről nyilatkozva a kolozsvári Ellenzéknek, kijelentette, hogy a kisebb­ségi kérdésnek van gazdasági vonatkozása is, mert a kisebbségi gazdasági élet­nek politikai okokból való gyengítése visszahat az egész ország gazdasági fej­lődésére . Hegedűs Lóránfl a Pesti Hirlapban arról ir, hogy ne higyjc senki, hogy a Bank of International Settlements megalapításával ideiglenes infiézmény készül,mert a banknaa eddig, nyilvánosságra jutott szabályai világossá teszik, hogy a jóvá­tétel elintézése után megmarad ez az amerikai alapon álló óriási intézmény, amely végeredményében a bankok bankja lesz, mert hiszen az európai jegybankok alkotják meg. Zágrábi és Bukaresti jelentések szerint Walkó magyar külügyminiszter szóbeli válasza a kisantant államok képviselőinek demarsára nem elégítette ki a hárem állam kormányát. E kormányok tárgyalásokat folytatnak azért, hogy esetleg, ujabb, élesebb lépést tegyenek Budapesten, /jutarny List, Zágráb,/ •»•*»•— A Pesti Hirlap szerint a Földhitelbank nagyobb kiterjedésű birtokokat vásárolt azzal a kikötéssel, hogy a vételár egy része maradjon betétül a Földhitelbank kezelésében, ami természetesen kötött betétként szerepelt, A bécsi hirek és a tőzsdei manőver hatása alatt a birtokosok kikérték a maradék vételr> r at s ezzel a bank számit ás át megzavarták. 1930,szeptomberében nemzetközi épitészkongresszus lesz Budapesten. X — — —— (D • . M * Neumann Dezső a Magyar Szinház egyik igazgatója visszavonult a színház veze­tésétől, mivel Faludi Jenő a szezon végéig a szinház kötelezettségeit vállalni nem tudta, a szinház a színészek konzorciumává alakult át és a szezon végéig, mint konzorcium játsszák a "Szeretem a feleségem" cimü operettet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom