Magyar Országos Tudósító, 1929. december/2

1929-12-30 [028]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓS1T 0 Kézirat. f-r Negyedik kiadás. j , J y . Budapest, 1929. december 3°. XI.évfolyam 297.szám. P Ö V A R 0 S A TANÜGYI VÁLASZTÁSOK ERÉDMEÍIYE. Ka délelőtt tizenegy órakor jött össze 9 tanács renckivüli ülésre. Az ules egyetlen tárgya tanügyi választás volt. A Központi Városa áza folyosója, folog pedxg a tanácsterem környéke ez alk: lom ra természetesen zsúfolásig megtelt az erdekeltekkel, akik izgatottan tárgyal­ták meg a választás esélyeit. A tanácsúié sen a beteg. Solti tanácsnokon kivül a tanács valamennyi tagja jelen volt. Zárt értekezlet előzte meg a szavazást, majd tizenkét ora felé szavaztak écs nemsokára utána mái- meg is volt az ered­meny. Az történt ugyanis, hogy a tanács az elsu helyi jelöleseket változta­tás nélkül fogadta el, illetőleg &JJ változtatással, azzal, hogy a leány­középiskolákban, a noi felsőkereskedelmi iskolákban es a noi kereskedelmi \ szaktanfolyaríukon a német nyelvi tanszékek betöltését felfüggesztette arra at időre, amig a kormány ezen tanszékek átszervezését jóváhagyja, Megválasztotta tehát a tanács a következőket: A leányközéplskoléknák tanárokká: Hudomel Hildegardot, és Somo-' gyi Antalnét* I A felsökereskedeimi is .ólaknál igazgatóvá: Auffenberg Jánost,ta­nárokká: Hincz Győzőt, dr.hagy Lászlót, Zsingor Lászlót, Koller Franciskát, Vitess dr.Measonoky Lászlonet és Koffer Mariát. A női kereskedelmi szaktanfolyamoknál tanárokká: Farkas Gábornét, Hamvassy Izabellát és Széplaky Máriát. A kereskedőtanonc iskoláknál tanárokká: Hampel Lászlót,- Valentiny Nándort, Horváth Jenőt, Teichmann Vladimirt és Jancso Gábort.. A polgári iskoláknál igazgatókká: Cserny Dezsőt,. Simon Lajost és Weiszgerber Jánosnót. A polgári fius Is kóláknál tanárokká: Kárpáti Ottót, Jablenkay József Károlyt, Dobó Istvánt /Galántai/, Bocsor Kálmánt, Sándly Vilmost, Cser­nyánszky Lászlót, Borsos Istvánt, Fetrusz Jánost és Kovács Pált. A polgári leányiskoláknál tanárokká: Oiez Annát, Gabányi Ilonát, Csongor Margitot, Koloszár Gózánét, Gaál Honorát, Szónyi Ilonát, Dragslts Máriát, Szenté Jánosnet és Kubányi Olgát. . A kisdedovódáknál óvónőkké: Horváth Akosnét, Henfner Lajosnét, Bácsy Olgát, rál Lajosnét, Kadioh Szidóniát, Havlin Karolint, Herr Máriát és Riohter Györgynét. Az elemi iskoláknál igazgatókká: Takács Bogdánt, Reirz Lajost, Mó» ra Józsefet, Unghváry Elemért, Reischl Réw Sándort és Eorvath Lajost, A noi ipariskoláknál tanárnővé: Tomcsányl Liviát. Különböző közoktatási intezeteknél iskolakezelökkés özv.Nemesik Aladárnét, Oszoly Erzsébetet, Kern Margitot, Kovacsics Ilonát, Schneller Editet és özv.dr,vitéz Diószeghy Istvánnét. Au elemi iskoláknál tinitókká: Somos Pétert, Breznay Bélát, Szakái Jánost, Mezey Bélát, Kronstein Ferencet, Darányi Istvánt, Petrusek Ottót, Jankovich Miklóst, Varsányi Endrét, vitéz Takáts Tibort, Tapp Gézát,Scsavhyicz# ky Györgyöt, Tillmann Lászlót, Drozdy Kálmánt, Novomeczky Gusztávot,Szemerszky Jánost, Rőter Nándort, Székely Menyhértet, Tollár Istvánnét, Szilassy Margi­tot, grof Zay Borbálát, Nagy Ferencnét, Nagy Editet, Walz Sándornét, Oseley Juditot, Brünn Friderikát, Berdin Máriát, Czirhay Máriát, Ballá Renriknét, Sugár Jenönét, Lenkey Kálmánné szül.Strasser Borbálát, Papp Zsigmondot és Gergely Alajosnét. A fius iparostanonc i£ kóláknál igazgatókká: visnyovszky Jánost és lengyel Gyulát, tanárokká: Szapory Gyulát, Gara Imrét, Schuster Mártont,Ku­rsera Lajost, Stampay Istvánt, és Berger Lajost* A leányiparostanoncinkoláknál igazgatókká: Barthonek Katalint és flPekete Ödonnét. Tanárokká: Beér Terézt, Kubicza Máriát, pánlaky Magdát és 0suka Árpádinét • A tanács figyelmezteti v megválasztottakat, hogy a hivatali esküt december 31-én, kedden, délelőtt tizenegy órakor teszik le a Központi Város­háza első emeleti tanácstermében. Az eskütét ételen a megválasztottak saját erdekükben pontosan jelenjenek meg, /MOT/Sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom