Magyar Országos Tudósító, 1929. december/2

1929-12-16 [028]

. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület vasárnap délelőtt 10 órakor tartotta meg ezévi rendem közgyűlését a Köztelek székházánál- nagytermében, v amely zsuf.olásig megtelt a mezőgazdasági élet reprezentánsaival, a külön­böző gazdasági egyesületek vezetőivel, a vidéki szervezetek képviselőivel és az egész országból összesereglett gazdákkal és kisbirtokosok kiküldötteivel. A közgyűlésen Somssich László gr°f elnökölt, s megjelentek többek között: gr°f Hadik János, Iviayer János földmüve lés ügyi miniszter, báró Irónay Tál, Reliczey Géza, Schandl Károly, Mui«sí?nbacher Emil, Szakács Elemér,gróf Hoyta Miksa, Darányi Kálmán államtitkár, Putnoky Móricz, Krúdy Ferenc,K 0 os Mihály, Tóth Jenő államtitkár, gróf Széchenyi Aladár, Flosz Béla államtitká-17' Eszeny Jenő,Mesterházy Ernő, Fallavirt..'ini György őrg.-. róf,Vájna Ede fcvr.rooi tanácsnok, Staub Elemér, Mattá Árpád,Bikich-. ít. Loránd dr. Meskó Fái Fap s zász Tamás, Wellmann Oszkár dr. rétery Ödön h.államtitkár, a kereskedelmi miniszter képviselője, az Omge egész tisztikara és még számosan,, Az elnöki asztal előtt sorjába:, voltak allitva azok az értékes serlegek és dijak, amelyeket s mai' közgyűlésen osztottak széjjel azok között, akik a legérté­kesebb • . '. '•• tehenészeti eredményedet értélül az -:v folyamán. A közgyűlés gróf S<.mssich László elnöki megnyitójával kezdődött. — Régi szokás szerint-mondta-az elmúlt gazdasági év fcntosahh ese­ményeiről számolunk be az Omge közgyűlésén és megviJ.ágit juk a gazdasági hely­zetet, felhiva a kormányzat figyelmét azokra az ese? ényekre, amelyek első­sorban érdekelnek bennünket, nyomatékosan kifejezést adunk jogos kívánsá­gainknak és követeléseinknek. — Az 1920. gazdasági évben az ország jelenttf^é£ny részét suly&tta a fagykár, ugy, hogy körülbelül 450.OCG katasztrális hold buza , lóhere és lucerna vetés terület pusztult el. Hogy ez milyen kart jelent, azt nem kell itt illusztrálni. Es a nyújtott segítség nem bizonyult elegendőnek,s ezek a vidékek me| evekip, fogják sinyleni ezt a katasztrófát. . — Megáll állapitani, hogy noha a világ-piaci árak is csökkentek, szembeszökő a gabonának indokolatlanul alacsony budapesti ára. Igaz, hogy a kormány intervenciós vásárlásokra határozta el magát, de még igy is tul alacsony szinten mozog a buza ára. Sulyosbitja a helyzetet a hitel^jnegvonás és a magas kamatláb, amely mellett a hiteleket folyositják.Egészségtel m az a helyzet, hogy a vidéken tuL-^nagy a kis pénzintézetek száma, amelyeknek fúzióját személyi és kicsinyes féltékenykedési kísérletek akadályozzák* Sürgőssé válik az uzsorakamat kritériumának megalapítása, amely legjobban a magyar nemzeti bank hivatalos leszámítolási kamatlábát meg­határozott többletszázalékokban felül muló százalékokban találhatja határát, — Az általános gazdasági helyzetet vizsgálva, gyakran halljuk azt a tanácsot, hogy át kell alakítani az egész mezőgazdasági termelést, Mielct t azonban arra határoznék el magunkat, hogy ipari, gyógynövényeket,kerti mag­vakat termeljünk, bitositva k 11 lenni ezek;-; állandó piacának és csak fix szerződések alapján lehet ilyenéin; termelni, mert a gazdánaTk nincs megmer, az ideje sem az összeköttetése a külföldi vevők felkutatására. De "ég igy is, mégis csak a buza'marad Magyarország főterménye, mert erre kényszeríti ég­hajlata és talaj rí. 3 hogy a világpiaci versenyt fel tud juk venni , standard ára termelésére kell törekedni. Ez a terr&elés pedig egyrészt a kellő fajta ki­választása által, másrészt a közraktári és gazdatár házi intézmények erőteljes felkarolása által lehetséges. Hogy a gazda a hosszabb ideig való tárolás ideje ki tudja várni, Szüksége van a varráns-hitélre, Most az a helyzet; hogy a közraktárak legnagyobb részét a gabonakereskedelem veszi igénybe. Es jól tudjuk, h$gy az arbitrage üzlet/ a kiadásokat levonva, a tőkének 20 %~os ka;-;at zását biztositja. — Ezzel szemben a mezőgazdaságban rejlő tőke legfeljebb 1*5-2 %~ -ot kamatozik, az igénybe vett hitel kamata 12 - 14 % körül mozog, az ipari h cikkek árai és közterhek pedig a 25-3C pengős buza árakhoz vannak dimenzionál­i va. / Ugy van,ugy van !/ Hiába cso-kkente&e a föld a földadót amikor egyéb közterhek lényegesen emelkedtek , és a takarékosság nem line áxls csökkentés­sel ér tő el, hanem egyes tárcák kiadási tételeinek teljes törlésével. . / folytatása következik./

Next

/
Oldalképek
Tartalom