Magyar Országos Tudósító, 1929. november/1

1929-11-14 [025]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ. Kézi'ra't.. 7//}/--­, - 4 t/J fi oldal.\ Budapest, 1929. november ±£ 14. /A költségvetés részletes tárgyalása. Folytatás./ Dr. Rosenák a kórházi ágyhiány kérdésével fogllkczik ugyancsak és megállapítja, hogy az ágynyllvántartó tehetetlen ezzel az állapittal szemben, de egyébként Is reorganizációra szerül. Ma a közkor— házak ágyainak legnagyobb részét a raunkásbiztosltó betgei foglalják le és a kisiparos kiskereskedő osztály kiszórni. Baj, hogy az Inspekciós ágynyil— vántartó orvos döntése _' ellen nincs felebbezés. A kórháztatarozás! munkák rendszertelenül és lassan folynak^ ami azt idézi elő, hogy a meglévő hely egy részét sem lehet használni. Tüdőkórházakat sürget s ehhez az állam se­gítségét. /Folytatásaié következik./ NYILATKOZAT.. . erT".. F I s o h e r Márton törvényhatósági bizott­sági tag a következő nyilatkozat közlésére kérte fel a Magyar Országos Tudósitót: - Büchler József közgyűlési sértegetésére legjobban szerettem volna a ' törvényhatóság közgyűlésén megmondani a válaszómat. De miután va­lószínű, hogy ott volt elvtársaim nem hallgatnának meg> jobbnak tartom, ha igy nyilatkozom.. Nem kívánom Düchloij Józsefet goziombáskodásában követni, erre csak azt válaszolom, hogy a sértésekért feljelentést teszek ellene. - Bizonyítani kívánom, hogy a szop.dem.párt évek óta nem tett semmit sem a kisiparosság érdekében, csak a szavazataikra számított. Pedig Igen sok munkás van, aki felküzdötte magát, kiskereskedő vagy kisiparos lett és megmaradt a szakszervezetben, mert azt hitte, hogy a szervezet segíteni fogja. Ez tévedés. - Feleljen Büchler József a következő kérdésekre: 1. Igaz-e,hogy az adóf elszólamlási bizottságban helyeinket odaadta a demokrata pártnak és Így a kisiparos szocialisták az adófelszólamlási bizottságban nem részesül­nek védelemben* 2, Mit tett a szociáldemokrata párt a kisipari hitel kérdé­seiben. 3. Igaz-e, hogy a Kisipari Hitelintézet igazgatóságába nem !«. iparás elvtársat ültetett, bár'én oda Németh Jánost akartam kiküldetni. trs. -Ezek azok az okok, amelyek miatt én és barátaim már jjégótd hangoztattuk, hogy a dolgokon változtatni kell. Sok száz kisiparos van, aki elégedetlen. - Hogy engem a párt éppen ma akart kizárni, nevetséges állítás, miért nem egy nappal előbb zártak: ki, amikor a szakszervezet ós közöttem leve ügyben már hónapok óta van vita és tárgyalás. - Ami pedig a pártnak ellenem való kifogását illeti, az gazdasági harc. Én a műhelyemben szervezett, munkásokkal dolgoztam. Április 8,-án egy munkásra volt szükségem, akit a szakszervezethél bevett szokás szerint névleg kértem ki, s akit a szerveziet nem akart hozzám közvetíteni. Mikor mégis leültettem dolgozni, a többi munkás minden előzetes megbeszélés nél­kül felállt és abbahagyta a munkát, hogy azzal az emberiéi ncmxx dolgoznak együtt. Másnap felkeresték azon kereskedőket, akikhez dolgozom és kérték, hogy ezután ezt a munkát, amit x. - .nekem akarnak kiadni, ők kapják meg, mivel egy önálló műhelyt alakitottak. Mivel munkát sehol sem kaptak, a szak­szervezet utján kényszeríteni akartak engem, hogy vegyem vissza őket,Mivel erre nem voltam hajlandó, a párt elé"vitték az ügyet, ahol hosszú tárgyalás után Büchler József elnöklésével megyegyeztem a szakszervezet teljhatalmú megbízottjával ós'-ezon megállapodóáat Németh János és Berger Béla bizottsági tagok is aláírták.. - Ezen megállapodást a szakszervezet két napra rá felborította, - Németh János küzgyü^ési nyilatkozata nagyon fáj nekem, és hem is értem. Németh János aekem jóbasp átom volt, akinek helyzetén én többszőr­anyagiakkal Is segítettem és ezértfc próbáltam neki most is munkát szerezni. - De ezt nem az ogysegyes párt szerezte neki, és én azt meg is mondtam, hogy én juttatom őt munkámhoz, Nem Németh az egyedüli, akit ón mun­kához juttattam, 1917 és 18-ban 180 szociáldemokrata kisiparosnak én sze­reztem munkát a kereskedelmi minisztériumban. Hogy ezen eljárásért megtámad­janak, sohse^hittem volna. e Mindent összevetve, elhiszem, hogy'Büchler Józsefnek kellő- ' metlen a kilepósem,de ezen r^ár vaUtoztatni nem tud.Fiseher Márton s.k./MOT/T,

Next

/
Oldalképek
Tartalom