Magyar Országos Tudósító, 1929. november/1

1929-11-14 [025]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ. Kézirat.. j A , (j ^ _ , „)„•• 1 Alj * 4 oldal. Budapest, 1920. november 14. 'f J /A költségvetés rész letos tárgyalása. Folytatás./ • Klár beszédét a közgyűlés tagjai feszült figyelemmel hall­gatták végig* Amikor azonban a beszédnek vége volt, elemi erővel tört ki a felháborodás*. - vizsgálatot! * Megtorlást 1 -» kiáltozások hangzottak min­denfelől, az elnöklő Berezel Jenő alpolgármester csak nagyhezen tudta a háborgó kedélyeket lecsöndesíteni és ekkor bejelentette, hogy ez ügyben a polgármester szigorú vizsgálatot fog indítani és ha a felhozott adatok valóknak bizonjRylnak, a megfflclo intézkedéseket meg kell tenni* Ö maga fogja az ügyet a polgármesternek referálni és a legszigorúbb vizs­gálatot kérni. ' ~ Az ügyrendhez kért ezután Büchler József szót. Klár dr. - mondotta - Itt olyan tényeket hozott fel, amelyek valóságuk ese­tén, kell hogy a legszigorúbban megtcroltassanak. Nem lehet megtorlatlanul elherdálni azokat az adófilléreket, amelyeket Budapest kisiparosai, keres­kedői, tisztviselői, munkásai és polgárai kiizzadnak; Ezek az adatok ki fognak menni innen s a polgárság számon fogja tőlünk, a maga kópviselőIteKLf kérni, hogy törhetjük ezt? Pártja nevében azt az ügyrendi vitát teszi, utasítja a közgyűlés a tanácsot, hogy ezt az ügyet a legsürgősebben vizs­gáltassa meg és a vizsgálat eredményéről a közgyűlésnek 8 napon belül te© gyen' jelentést.. Kéri hogy az elnök erre az Indítványra rendelje el a szava­zást.. Hozzáteszi még, hogy ezek az adatok a mai uralom jelszavaival, a ke­resztény és a nemzeti gondolattal éppenséggel nem férnek meg. Az elnöklést ekkor R 1 p k a Ferenc főpolgármester veszi át és Büchler után nyomban ő ls felszólal. Azzal kezdi, hogy dr* Klár a maga beszédében hivatkozott a főpolgármesterre. Ö tényleg annakidején vé­gigjárta az összes kórházakat, megvizsgált mindent, a vizsgálatról jelen­tést ls adott ki, egyik jelentést a kormányhoz terjesztett fel, egyet pe­dig a polgármester úrhoz küldött meg, intézkedések megtétele végett., . gó>; nhz^: ."\: .*•**:x;• V >-T;: Ha azok az adatok, amelyeket Klár ma felhozott, valók, akkor Budapest kultúrába a legutolsó helyen állna a nagy­városok között. Amikor én végigmentem a kórházakon,, bejártam a kórházak minden részét, minden helyiségét,, kérdéseket intéztem a betegekhez is* Jár­tam a Gyöngyösl-uti kórházban is, amely Klár vádjainak a legkiemelkedőbbje, s meg kell állapítanom, hogy sem a betegek ellátása, sem egyéb tekintetben olyan állapotokat nem tapasztaltari, amilyenekről itt Klár beszélj EzÜ - a főváros presztízse érdekében kötelezőnek tartom kijelenteni. Ertem, ha bizottsági tagok az ügyek intézésében gyorsabb tempót kivannak, és en­nélfogva éles kritikát gyakorolnak. De ez az éles kritika nem lépheti tul azt a határt, amely a közönség körében pánikot kelthet... Az én^jelentésem alapján annakidején a polgármester ur és a tanács az intézkedések egész sorit hajtotta végre és a főváros közgyűlésének áldozatkészsége lehetővé tette, hogy a lűgtörhetetlenebb állapotokat orvosoltuk* Természetes, hogy nem lehe­tett oly alapos munkát végezni, mint amilyet egy uj kórház építése terem­tett volna, dc a hatóság mindent megtett oly értelemben, hogy a tűrhetetlen állapoto k"megszűnjenek. A most felhozott adatokat komolyaknak tartom és kijelentőm, hogy a legközelebbi jövőben ismét elindulok a kórházak^megvizs­gálására. Arra kérem a közgyűlést^ tartsa fenn addig a maga Ítéletét, mig a hatóság a valóságról a maga sze'- méiel meg nem győződik. Ami Büchler Indítványát illeti, az ügyrendellenesnek tartja, ennélfogva kéri, hogy^azt kellő formában hozzj& 1 közgyűlés eié. Jelentkezzék a tárgyhoz szólásra és tegye meg indítványát. Szakáll Géza . a Keresztény Községi'Párt nevében ref­lektál azután arra,amivel Büchler a pártot aposztrofálta. Megemlíti, hogy Klár előtt ő volt tagja a közegészségügyi bizottságnak és akkor ismételten foglalkozott ezekkel a kórdésekke2L és éppen az c adatai alapján a Rókusnak egy szakácsát és egy másik alkalmazottját el ls Ítélték.. F a k o t s József elismeri, hogy Büchler indítványa ügy­rendellones, do a kéráés felett napirendre térni nem lehet és . . nem lehet megnyugtató, hogy a főpolgázrmestor újra bejárja a kórházakat. Ez kü­lönben sem az ő hivatása, az ügyossztálynak a dolga intézkedéseket tenni. Javasolja tehát, hogy záros határiLdőn belül indítsák meg a vizsgálatot és tegyenek róla jelentést. ' ' ^ Ezután folytatták a fejezet tárgyalását, . /Folyt,köv,/

Next

/
Oldalképek
Tartalom