Magyar Országos Tudósító, 1929. november/1

1929-11-13 [025]

Budapest, 1020. november 13. / ' /.l költségvetés ' részletes tárgyalása. Folytatás./ Sajnálja, folytatta Büchler, hogy az Egységes Párt nem tanul multakon és ily módon akarja pártját erősíteni. /Zajos ellentmondás a középen./ é kert ha nem is tartozik ahhoz a párthoz, hí nem is fog be­lépni, vagy nem is lépett be.... /itt egyre nagyot/ c. lárma c teremben, egészen elnyeli Büchler szavait, hozma Jené hangosan közbekiált, miért kellene éppen hozzánk jönnie, azt szeretném tudni?/ Büchler: - Tanuk van­nak I /Kuzma: -Tessék a tanukat kihallgatnií Velem beszélt valakit/ Büch­ler: - Itt vannak, bizottsági tagok. /Kozma Jenő: Velem beszélt valaki? .JLljon ide az a tanú! Kz én tudtommal történt ez a dologiJ Büchler József: - Nem'Cinről van szó. /Kozma: Nekem tudnom kellene erről, ón vagyok a fe­lelős./ Büchler: Kozma bizottsági tag ur nem beszélt vele, mert én remé­lem és nagyon jól tudom, hogy Kozma bizottsági tag. ur sokkal okosabb an­nál, minthogy ilyen emberekkel beszéljen. /Óriási zaj./ Büchler azzal fejezte be, hogy az elmondottak alapján ezt az embert átadja a közmegvetés­nek. , j . K o z m a Jonö személyes kérdésben kér szót. Pártját olyan súlyos sérelem érte, hmlt nem hagyhat szó nélkül. Most értesült arról, Megy egy törvényhatós ági bizottsági tag kilépett a szociáldemokrata párt­ból. /Büchler: szociáldemokrata pártnak nincs szjlksége ilyen emberekre./ /Nagy zaj/ Kijelenti, hogy az illető, akiről szóvan. áz Egységes párttaA semmiféle vonatkozásban nincs. Semmiféle bejelentést nem tett, hogy ide belépett, vagy be akar lépni. De nem is léphetne be, mert mi megszoktuk nézni, hogy kit veszünk fel. .'.leik itt ülnek a mi padjainkban, azok ha ki Is léptek egyik vagy másik pártból, ez nem jelenti azt, hogy bármifé­le megbélyegzésnek volnának alávethetők. /Bíró Dezső: - Szóval me., hézik./ Kozma: - L. sértés rendkívül durva volt. ( Büchler mocsárról beszélt. Ezt ebben c pártban fellelni nem lehet. Kár volt erre a pártra vonatkoz­tatni ezt, mert akkor konkrétumokat kell mondani, már pedig az, ha valaki kilép az önök pártjából még nem-konkrétum arra, hchy egy pártra ilyeneket lehessen mondani. /Büchler: Spiclinek akarják fölhasználni. Zajos ellent­mondások a középen./ Kozma azzal folytatta, hegy mint minden párt, az Egységes Községi Polgári Párt Is szívesen segit kisiparosokon és soha nem kérdezi, hogy ki hova tartozik, párt különbség nélkül segit mindenkin, aki hozzá fordul. L szoc. dem. párt akárhány tagja is fordult hozzá jóindu­latért és ezt soha nem tagadta meg.» Ez kölcsönös. De destruálásnak nevezni egyáltalában nem lehet. Hogy valaki a minisztériumtól állítólag oly mó­don kapott volna munkát, ahogy Büchler állította, nem tud semmit, annál kevésbé, mert ezt a Fischer nevet ma este hallotta először, tehát nem is tudta volna támogatni. . _ De nem tartja egyáltalában megalázónak, ha egy szegény szociáldemokrata kisiparost az Egységes Községi Párt támegat. /Nagy taps középen./ Most Németh János szoe. dem. bizottsági tag kér szót és kijelenti, hogya felmerült kórdós tisztázása érdekében el kell mondania, amit Fischer Márton egyik vasárnap délután előtte és lorger Béla előtt kijelentett. Fischer Márton azzal fordult hozzájuk, hogy segíteni akar rajtuk, tudja, hogy vele együtt szegény emberek, munka nélküli kisiparosak, módját ejti majd annak, hogy munkához jussanak, sőt kczszállltásban része­sülnek és a k^zszállításhoz szükséges összeget fts flnanciroztatja. /Kozma Jenő: - Ezt FÍ3ch«r mondta I/ Ennek azonban ellenértéke is van, az hngya szoc. dem. frakció kebelén belül hallgatóslagosan támogassák az Egységes Pártot. Ezt mondta Fischer, Természetesen ő a legnagyobb fel­háborodással utasította vissza, de meg akart győződni a dolog 100 %-os igazságáról s ezért látszólag belemfent abba. hogy megpályázza a közszál­litást, ha arra ^felszólítást kap. Kapott Is ^ráscs, n A **ro szóló felszó­lítást a népjóléti minisztériumtól, meg Is pályázta, u . és a tegnapi napon értesítést kapott, hogy a közszállitás bizonyos részét el is nyerte. Ezzel Fischer- állítását bebizonyítva látja. Egyébként a dologról annak­idején azonnal bejelentést tett pártjának. . hasonló értelemben nyi­latkozott Berger is, aki szintén bizottsági tag, mire ujböl Kozma Jenő kért szót és kijelenti, hogy ezt a traccsot, amelyhez semmi néven nevezendő nexusa nincs, visszautasítja. Nincs szüksége arra, hogy részére valaki a szocialistáknál kémkedjen, 3a én a szoc, dem.párttal akarok valamit intézni /folyt,köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom