Magyar Országos Tudósító, 1929. november/1

1929-11-13 [025]

MAGXJ* CR3Z..G0S TUDÓSÍTÓ. ' v - ••"/ Kézirat . /)y - ' _ \ Ji 2 oldal. Budapest, 1929. november 12. Q /ii költségvetés részletes tárgyalása. Folytatás./ K ö r n o* e z i Zoltán dr. beszélt utána, hangoztatta, hogy takarékosságra feltétlenül szükség van, de gyermeknevelés és gyer­mekvédelmi kérdésekben nagyon óvatosan kell bánni r. takarékossággal, ne­hogy tul lőjünk a célon. Tagadja, hegy luxusiskolák épülnének, sőt az iskolák kevesebbe kerülnek, mint eredetileg gondolták. .Örülni koll, hegy minél több uj iskola lesz. A tanerők munkaidőjének kihasználását törvé­nyek és rendeletek szabályozzák. Sétáló tanerők pedi. nincsenek. Dicséri a szünidei gyermeknyaraltatást, amely példás és olcsó, több pénz kell a tejakcióhoz,' ,nesn. szabad szűkkeblűnek lenni, A kereskedelmi iskolai tan­terv megváltoztatásán kultuszminiszter dolga, a főváros legfeljebb kérheti. Sürgeti az lskolafarrisek véglegesítését és az iskolaorvosi szabályruxtot • Azzal fejezte be beszédét, hogy az iskolák általában megfelelnek rendelte­tő süknekj nincsen olyan diploma, -amelyik 1GC #-os szakértelmet nyújtana, mindenkinek szüksége van az életben továbtkőpz, ésre. Utat rövid időre félbeszakadt c tanügyi költségvetés tár­gyalása, mert E ü c h 1 e r József.az ügyrendhez kért szót. Azzal kezdte, hegy egy bejelentést kell tennie egy olyan ügyben, amelyben sajnos a csa­tornatisztító szerepére kell vállalkoznia. Sokat beszélnek mostanában arról # hogy hagyarorszá'O'n mindig kevesebb a független existencia. Legutóbb ~ Frlodrieh István irt és beszélt erről, „z elmondandó eset is I- azolja ezt az állítást. Sb jónál a te 3, hogy egy olyan oldal is szerepel ebben v. do­logban, amelynek aá erkölcsi bire szerepét kellene letöltenie, mert kö­zel áll a kormány biz. Azután igy folyt-tt'.: - Volt köztünk o; y ember, a- szociáldemokrata pártban. Egy jelentéktelen figura. Egy ember, aki eltévedt a r-:o a sárban. Ez az ember a ki zárat ás tói Való félölemben > - mert hetek ótr. folyt ellene akizárási eljárás, és holnap lett volna fa kizár,tása, napokkal ezelőtt holnapra hív­ták Kssze azt -. választott" bíróságot, amely ezt végrehajtotta volna, ­oz az ember az Egységes Községi Polgári Párt támogatás áras zá::"itva ma be­küldte kllépőlsrcjutét, Fi se h o r kartonról van szó./közbekiáltások minden oldalról: Hl az?/' Egy. j elöntőktőlon figurr., u y-, nem is ismprik, K o z m a, Jenő: - iíe keverje bele az E ységes Községi Partot, hogy^Lühot ilyet mondani. Büchler József: - Feltételezem, hogy ezt az embert jelleg­zetes orránál és szárnazásánál fogva sem veszi fel tagjai közzé a Keresz­tény Közsé-'i Párt, nom tételezem fel ezt Bródy Ernő pártjáról sem, tehát csak egy párt marad, az Egyse.. es Községi Polgári Párt. Ennek a spiclije akart lenni, -/Kozma Jenő indulatosan: - xiogylohot e- y pártot igyg'értogct­ni?/ Büchler: - Bizonyítékok v-.nnak, hogy hőtökkel ezelőtt megjelent.... /kozma Jenő közbeszól: Szeretné::: tudni őzeket •:. 1 izonyit<fkokat., mert no::; tudok semmit, pedig nekem tudnom kellene./ Büchler: •».. tessék türelemmel loiúii,rögtön jövök vele. /Kozma: Hadd jöjjön, i un érdekeli/ Büchler Jó* zsef: • ..... hogy megjelent Fischer karton kőt bizottsá I tagtársam előtt ős azt az ajánlatot tette nekik, ho y lo-yenek bont r. szociáldemokrata pártban, de I,,-yenek az Egységes Pártnak a spiclijei. /Kozma: Nahát oz nevetséges./ Büchler József: - Kár meg is Jutalmazták, mert a népjóléti minisztériumtól munkát kapott. /,a y zaj. Kozma Jenő erélyesen: - ki közöm nekem ehhez?/ Büchler: - Ez a Fischer Karton nevezetű, mondjuk, hogy ember, • zzal indokolja kilépését, hog;y. szociáldenojjrrata párt a kisiparosérdeke­ket non viseli ••. szivén. Ki magunk állunk fel, hogy me bélyegezzük az Ilyen embert ős magunk közösítjük ki az ilyen fekélyt. /Bródy Ernő: Korrekt áolo / Büehl&ri - Na ;yon átlátszó ürügy az/ amit a kisemberek pártolásáról el akar hitetni ez az ómkor, mert a szociáldemokrata pártok Ka.gyárországon ós az e- ősz világén •. dol ozó kisemberek érdekeit ópugy tár.o; • tják, mint ma-­ukat a munkásokat. Ezt az állítást tehát pártunk részéről'visszautasítjuk. Roméli, lesz még módja a szoeláldomokrat-. pártnak me'mutatni, mint abc y eddig is i.- azoltn, ho y - kisiparossá, érdekében is cselekszik. De akár­:lennyiro kisiparos valakij lehetetlen dolog, hc y törvényhatósági •izott­s' 'I ta ságát előnyszerzésre használja. Az ilyen embernek kint a helye. Ki közénk nem tartozhat. Anit itt most mondok, temetésnek mohdon és azt is ki koll jelentenem, hogyha egy ilyen ember eltávozik, vary kiközösít' 2 , azt r;i ezen az oldalon l üszkén ős örömaol tesszük, /Folyt,kev./

Next

/
Oldalképek
Tartalom